Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

De actualiteit van het Oude Testament

De actualiteit van het Oude Testament

Geweld, offers en beloften

dr. A. Versluis, Prof. dr. M.J. Paul en dr. P. de Vries

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402904796 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:160
ISBN:9789402905281 (E-book)
Bekijk eerste pagina's
De actualiteit van het Oude TestamentSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 10,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,99

Voor christenen is het Oude Testament niet zozeer een boek met verhalen, maar het Woord van God. Juist daarom roepen sommige gedeelten ongemakkelijke vragen op: ‘Wat moeten wij nu met al dat geweld? Wat is de zin van de gedetailleerde off erwetgeving? Wat betekenen de nog onvervulde beloften over Israël en een toekomstige heilstijd?’ Vanuit het geheel van de Schrift reiken de auteurs diepgaande antwoorden aan die de lezer houvast bieden en duidelijk maken wat de relevantie van deze gedeelten is. De bijdragen in deze bundel vormen een uitwerking van een drietal lezingen binnen het Studium Generale-programma van Driestar educatief

Recensies

De actualiteit van het Oude Testament. Geweld, offers en beloften

Reformatorisch Dagblad | 4 december 2017

De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude en het Nieuwe Testament, maar veel Bijbellezers geven de voorkeur aan het Nieuwe Testament, vanwege allerlei ongemakkelijke vragen rondom het Oude Testament.

Drie van zulke vragen worden in ”De actualiteit van het Oude Testament”, vrucht van het Studium Generale-programma van Driestar Educatief, onder de loep genomen. Hoe zit het met al dat geweld in het Oude Testament? Wat moet je aan met die gedetailleerde en eigenlijk toch gedateerde offerwetgeving? Heeft de profetie in het Oude Testament ons nog wel iets te zeggen, nu immers alle beloften in Christus vervuld zijn? Kortom, hoe actueel is het Oude Testament eigenlijk nog? Vandaag de dag een steeds dringender vraag voor wie de hele Bijbel als het levende Woord van God ziet. Drie auteurs, ieder vanuit eigen expertise, proberen hierop antwoord te geven. Verklaarbaar geweld De eerste bijdrage is van de hand van dr. A. Versluis, christelijk gereformeerd predikant te Ouderkerk aan de Amstel. Hij schreef eerder een dik boek over het bevel tot uitroeiing van de Kanaänitische volken in Deuteronomium 7. Veel geweld in het Oude Testament is te verklaren vanuit de cultuur en de situatie waarin het Oude Testament is ontstaan, zo stelt hij. Enige nuchterheid is gewenst: het Oude Testament begint en eindigt met de vrede, het veroordeelt vaak geweld en het tekent hoe geweld in dienst van het recht kan staan. In de wereld van toen, waarin geweld een nog veel grotere rol in het dagelijks leven speelde dan vandaag, spreekt de Bijbel realistische taal. Het eigenlijke probleem ligt voor de Bijbellezer vooral daar waar het Oude Testament zo veel geweld in naam van God vóórschrijft. Hoe zit dit? Terecht wijst dr. Versluis de visie af dat die teksten slechts menselijke meningen weerspiegelen en houdt hij vast aan het Woord Gods-karakter van het hele Oude Testament. Evenmin valt hij de snelle oplossing bij dat Gods handelen per definitie goed is, wat onze vragen overbodig zou maken. Goedkope apologetiek is dr. Versluis vreemd. Mooi is hoe hij blijk geeft van zijn eigen worsteling met deze Bijbelteksten, en tegelijk denklijnen aanreikt die Bijbellezers echt kunnen helpen om ook in deze problematiek het Oude Testament in het perspectief van het Nieuwe Testament beter te leren verstaan. Onderwerp van de bijdrage van dr. P. de Vries, docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is de oudtestamentische offerwetgeving. Op bekwame wijze beschrijft hij de ins en outs van de diverse offers, de ‘grammatica’ van de offerwetgeving die ons zo vreemd voorkomt. Kernpunt is dat God via de tempel- en offerdienst de weg opent naar gemeenschap met Zichzelf. De offers zijn een noodzakelijk instrument om het ‘wonen’ van God onder Zijn volk mogelijk te maken. De theologie van de offers spreekt van verzoening, toewijding en gemeenschap. Met name de notie van verzoening is cruciaal, met de elementen van wegwissen van schuld en loskopen. Dr. De Vries benadrukt sterk dat verzoening ziet op het wegnemen van de toorn van God, hoewel het concrete tekstbewijs hiervoor schaars is. Veel komt langs in zijn betoog: de relatie tussen tempel en schepping, de profetische kritiek op de offercultus en vooral natuurlijk de vervulling van tempel en offer in Christus. Zonder kennis van de oudtestamentische offerwetten kunnen wij wezenlijke aspecten van de boodschap van het Nieuwe Testament niet goed vatten, stelt dr. De Vries terecht. De vraag waarom de eerste christenen nog geregeld naar de tempel gingen en zelfs nog offers brachten (zoals we in het boek Handelingen lezen) wordt jammer genoeg niet behandeld. Mogelijk is dat wel het geval in dr. De Vries’ grotere publicatie over deze materie, die voor 2018 gepland staat. Profetieën en vervulling Ook het derde en laatste thema, de gelding en vervulling van de oudtestamentische profetieën, wordt behandeld door een auteur die hierover al eerder publiceerde en dus goed thuis is in de vragen die hier spelen. De beantwoording van deze vraag hangt nauw samen met je visie op het verbond, stelt prof. M. J. Paul, hoogleraar Oude Testament in Leuven. Het oude verbond dat door het nieuwe verbond vervangen wordt –zie de brief aan de Hebreeën– is het verbond dat op de Sinaï werd gesloten, niet het verbond met Abraham. In feite valt Genesis met de beloften aan Abraham buiten het oude verbond. In het nieuwe verbond worden de gelovigen weliswaar ‘gezegend’ met Abraham (Galaten 3), maar ze participeren niet volledig in dat verbond: land, stad, troon, tempel zijn voorbehouden aan Israël alleen. En die beloften zijn volgens dr. Paul niet volledig vervuld. Sommige geopolitieke aspecten van het abrahamitische verbond staan nog uit, profetieën die betrekking hebben op het herstel van het aardse, concrete Israël. Dat het Nieuwe Testament hierover zwijgt valt zijns inziens te verklaren uit het gegeven dat daar de verzoening in Christus centraal staat. Hoe sterk is dit argument? Letterlijke vervulling? Graag had ik meer gelezen over hermeneutische bezinning op de eigen aard en taal van de oudtestamentische profetie. Wijst bijvoorbeeld het gebruik van Amos 9 door het apostelconvent in Handelingen 15 niet een andere kant op dan de verwachting van een ‘letterlijke’ vervulling? Dat betekent nog niet dat we de profetieën gaan vergeestelijken, en we houden graag open wat we van Godswege ten aanzien van het huidige Israël nog mogen verwachten. De liefde van de auteur voor Israël als Gods oude verbondsvolk delen we. Drie heldere bijdragen in één mooi, klein boekje: het aanschaffen zeker waard voor wie steun zoekt bij zijn of haar lezen van het Oude Testament.

De actualiteit van het Oude Testament. Geweld, offers en beloften

Bewaar het Pand | februari 2018

Dit boek bevat een uitwerking van een drietal lezingen binnen het Studium Generale-programma van Driestar educatief in 2017. Er staan behartigenswaardige dingen in over het geweld in het Oude Testament, over de blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving en over de beloften in het Oude Testament.

We willen iets doorgeven uit het artikel van dr. Versluis over het geweld in het Oude Testament. We lezen op blz. 36 “De voortgang van Gods openbaring maakt ook duidelijk dat geweld dat in het Oude Testament plaatsvond, soms in opdracht van God Zelf, nooit zomaar herhaalbaar is. Slechts eenmaal, met het oog op één specifieke groep volken en voor een bepaalde tijd (zie Richt. 2:3) wordt Israël opgeroepen om de volken van Kanaän uit te roeien. Het was blijkbaar de wil van God in die specifieke context en in die fase van de heilsgeschiedenis. Het is deel van de weg die God gekozen heeft om te gaan met Zijn volk en de mensheid. Maar een christen leest zulke teksten altijd in het geheel van de Schrift. De boodschap van het Nieuwe Testament is volstrekt helder en daar zijn christenen wereldwijd het over eens: een christen is geroepen om de vrede te zoeken en zijn vijanden lief te hebben (Matth. 5:44). In het verband van de hele Bijbel kunnen geweldsteksten nooit gebruikt worden om geweld in het heden te legitimeren. Daarom is het Oude Testament niet gevaarlijk.

De actualiteit van het Oude Testament. Geweld, offers en beloften

Documentum | juni 2018

“Meer nog dan het Nieuwe Testament is het Oude Testament voor ons een boek uit een vroegere tijd, duizenden jaren terug, en uit een andere cultuur, het Midden-Oosten. De kerkgeschiedenis laat zien dat de verhoudingen tussen beide Bijbelgedeelten nooit gemakkelijk is geweest”, (67) zo opent prof. dr. M.J. Paul zijn bijdrage aan het boekje. Ook voor mij, en waarschijnlijk voor meer DC’ers, is het begrijpen van het Oude Testament zo makkelijk nog niet.

Overigens vertelt Paul er gelijk bij dat de benamingen Oude en Nieuwe Testament niet zo gelukkig gekozen zijn omdat het ‘oude’ een bepaalde afstand schept doordat er ook iets ‘nieuws’ zou zijn. Die afstand is onterecht. “Het is beter de boeken als een eenheid te beschouwen, waarbij Gods openbaring steeds rijker wordt” (70). Dat proberen de auteurs dan ook te laten zien. Achtereenvolgens behandelt dr. A Versluis geweld in het Oude Testament, dr. P. de Vries de blijvende betekenis van de offerwetgeving, en prof. dr. M.J. Paul de beloften in het Oude Testament. In ruim honderd bladzijden weten ze een boeiende introductie te geven op deze onderwerpen. Dr. A. Versluis neemt veruit het lastigste onderwerp voor zijn rekening. Hij schrijft over geweld in het Oude Testament en laat eerst zien dat het Oude Testament ook liefdevol is. Liefde overheerst zelfs, is zijn stelling. Hij laat daarnaast zien dat Gods toorn en liefde, Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid altijd dicht bij elkaar liggen en hij laat het eenmalige karakter van het door God geboden geweld tegen de heidense volken zien. “In het verband van de hele Bijbel kunnen geweldsteksten nooit gebruikt worden om geweld in het heden te legitimeren.” Toch geeft hij eerlijk toe dat het een lastig onderwerp is – en dat siert hem mijns inziens. “We hebben niet op alle vragen en moeiten een antwoord. Dat moet bescheiden maken” (36). Het gedeelte over de blijvende betekenis van offerwetgeving laat zien hoe heilig God is. Met name de link die De Vries legt tussen het paradijs en de tabernakeldienst is erg interessant. “De tabernakel wordt ons getekend als microkosmische weergave van hemel en aarde” (39). Zoals God wandelde in de hof was Hij ook aanwezig in de tabernakel: zowel het paradijs als de tabernakel hadden hun ingang naar het oosten en de boom des levens komt overeen met de menora. Kortom: ook in dit gedeelte vallen allerlei nieuwe dingen te leren. Een minpunt is wel dat er vaak herhalingen voorkomen als het over de verschillende offers gaat. Prof. dr. Paul gaat als laatste in op de beloften in het Oude Testament. Veel mensen zullen de vragen die hij stelt herkennen en zijn conclusie wil ik u niet onthouden. Nadat hij gewaarschuwd heeft om nooit beloften één op één over te nemen omdat die specifiek voor Israël waren, stelt hij: “Het is beter om uit te gaan van Gods handelen met mensen en in Zijn omgang met Israël patronen van handelen te ontdekken die de omgang van één volk te boven gaan” (102). Een beknopt en interessant boekje dus. Wel moet gezegd worden dat de kwaliteit van de verwijzingen erg uiteenloopt. Zo geeft dr. Versluis tal van interessante verwijzingen terwijl er in het gedeelte van dr. De Vries nauwelijks verwijzingen voorkomen, waardoor de mogelijkheid om makkelijk verder te lezen ontbreekt. En dat is wel waar dit boekje om vraagt. Het is een introductie op de vele vragen die liggen rond de thema’s geweld, offers en beloften. Het boek is toegankelijk en leerzaam, maar bespreekt lang niet alles. Wie dieper wil graven in één van deze thema’s zal dan ook naar meer literatuur op zoek moeten dan alleen dit boek.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten