Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Essenties van dienend leiderschap

Essenties van dienend leiderschap

Jan Kloosterman

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402902433 (Gebonden)
Druk:1e druk
Pagina's:204
ISBN:9789402904260 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Essenties van dienend leiderschapSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 18,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 13,99

Elke christen wordt geroepen leiding te geven, een ieder op zijn of haar plaats in het contact met anderen. Om werkelijk present te zijn voor de ander, is er leiding nodig. Allereerst hebben we de leiding van Boven nodig, omdat we afhankelijke mensen zijn. Daarnaast is ook leiding aan jezelf noodzakelijk. Omdat we mensen zijn die in relatie tot elkaar leven, hebben de keuzes die we maken invloed op anderen. Het is de vraag wie je als mens wilt zijn in relatie tot de ander. Daarbij gaat het om het horen, zien en verstaan van de ander. Dat bepaalt hoe present je kunt zijn in het liefdevol dienen van je medemens.

Kijk voor interviews met de auteur op:

https://cip.nl/63141-als-leider-heb-ik-het-grootste-gevecht-met-mezelf

http://www.destentor.nl/apeldoorn/kloosterman-brengt-boodschap-voor-christen-en-radicale-moslim~aa0b0163/

DRS_september_art_JanKloosterman.pdf

Klik hier voor een essay van de auteur:

Verdieping_blad_RMU_essay_Jan_Kloosterman.pdf

Klik hier voor een artikel uit het RD:

https://www.rd.nl/special/leidinggeven-met-oog-voor-de-ander-1.1405769

 


Recensies

Essenties van dienend leiderschap

De Saambinder | 28 september 2017

Jan Kloosterman heeft een boek geschreven over ”Essenties van dienend leiderschap”. ”Relationeel leidinggeven voor iedereen”, zo luidt de ondertitel. Kloosterman studeerde bedrijfskunde en volgde diverse onderwijskundige opleidingen. Hij is directeur Onderwijs op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Deskundigheid op dit terrein en werkervaring komen in het boek tot uitdrukking.

Kenmerkend is dat Kloosterman een christelijke visie geeft op de zaken die hij bespreekt. Beter: christelijk geloof en christelijke levensovertuiging en vakkundige weergave weet hij geheel te verweven. Het Bijbels mensbeeld, de plaats van het gezag en van de Bijbel als Bron, het onderwijs van Christus, zulke wezenlijke zaken doortrekken het boek. Het relationele in het leiding geven is wel het centrale thema. Allerlei facetten komen dan aan de orde. Leiding geven en leiding blijven ontvangen. Luisteren en dan uitluisteren zodat er sprake kan zijn van echt begrijpen. Dat doet contact ontstaan. Integriteit, transparantie, zelfvertrouwen, present zijn. Steeds worden de zaken Bijbels benaderd en in de werkelijkheid van het leven geplaatst. ‘Wie in dienst treedt van een organisatie of onderneming met een missie of visie, dient zich daardoor te laten gezeggen’. En: ‘Aan het geven van inhoudelijke respons gaat wat vooraf. Het gaat om het besef van wederzijdse kwetsbaarheid in relationeel contact. Dit gegeven vraagt om een basis van respect’. En ook: ‘Stil zijn voor God en aandacht geven als respons op Zijn Woord is een onmisbare basis voor leiding geven. Het gaat om aandacht voor de ander omdat Hij omziet naar deze gebroken wereld’. Het boek is vakkundig geschreven vanuit christelijk perspectief. Mij lijkt de benadering wel wat idealistisch. Gebrokenheid en weerbarstigheid lijken me in de praktijk vaak tastbaar aanwezig. Maar inderdaad, dan is de leider er om idealistisch en realistisch (te proberen) leiding te geven. De schrijver steekt sterk in op de persoonlijke benadering. De zakelijke benadering wordt genoemd, maar niet uitgewerkt. Er zijn ook wel vragen te stellen. Er zijn toch ook goede leiders die niet-christelijk zijn? In Gods algemene goedheid komt dat voor. En: een kind van God is toch nog niet bijna automatisch een goede leider? Samenvattend: een leerzaam en deskundig boek over christelijk leiderschap.

Essenties van dienend leiderschap

Reformatorisch Dagblad | 11-10-2017

Het boek Essenties van dienend leiderschap van Jan Kloosterman heeft als doel inzichten te delen en mensen te inspireren. Het is geschreven voor iedere christen die leidinggeeft: „Zzp’er, ambtenaar, ondernemer, monteur of directeur.” Eigenlijk is het een boek voor iedereen: „Waar mensen actief met anderen omgaan en kiezen hoe ze dit doen, wordt leidinggegeven.”

Kloosterman studeerde bedrijfskunde en is directeur onderwijs van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Hij schreef dit boek over leiderschap vanuit Bijbels perspectief. Dat Bijbelse perspectief blijkt meteen uit hoofdstuk 1, waarin het gaat over ”Relationeel leidinggeven”. In dit hoofdstuk komt onder meer de relatie van de mens tot God de Schepper aan de orde. Tegenover Hem zijn wij verantwoordelijk, al ons werk moet op Hem gericht zijn. Hij geeft ons gaven en bij Hem mogen we ons werk biddend en dankend terugleggen. Samen met hoofdstuk 10 is hoofdstuk 1 bedoeld als theoretisch kader waarbinnen de overige hoofdstukken een plaats krijgen. Die tussenliggende hoofdstukken gaan over verschillende aspecten van leidinggeven. Deze aspecten laten zich samenvatten in de woorden communicatie en relatie. De hoofdstukken waarin communicatie centraal staat, gaan over luisteren (2), begrijpen (3) en reactie geven (7). De hoofdstukken over relatie hebben als thema’s: gehoorzamen (4), present zijn (5), gezag (6) en respect (8) en erkenning (9). Hoofdstuk 10 bespreekt de ontwikkeling van het onderzoek met betrekking tot dienend leiderschap. Aan het eind van elk hoofdstuk staan essenties van dienend leiderschap opgesomd, in totaal meer dan 90(!). Verder heeft elk hoofdstuk een verwerkingsonderdeel met vier punten: gesprek, bezinning, inspiratie, reflectie. De hoofdstukken sluiten af met de rubriek ”In navolging van Jezus” en een inspirerend gedicht of Bijbelgedeelte. Het boek biedt wat het belooft: een verzameling gedachten en overwegingen over dienend leiderschap. Over chrístelijk dienend leiderschap. Dat woordje christelijk had wel ergens in de titel mogen voorkomen. Dienend leiderschap kan namelijk ook seculier omschreven worden, zoals Kloosterman laat zien in hoofdstuk 10. De toegevoegde waarde van Kloostermans boek is nu juist het feit dat hij dienend leiderschap integraal verbindt met het discipel van Christus zijn. Hij laat voortdurend zien hoe de verhouding van de leidinggevende tot de Heere Jezus Christus bepalend is voor zijn eigen attitude als de leidinggevende. Ik ben erg positief over de aantrekkelijke vragen en opdrachten als verwerkingsmateriaal. Dit boek kan goed gebruikt worden om in teams na te denken over Bijbels dienend leiderschap. Wie een boek koopt dat essenties beschrijft, kan rekenen op een normatieve en beschrijvende tekst. Het boek lijkt uitsluitend bedoeld voor bezinning en verdieping onder christenen, en gaat de discussie met de buitenwereld niet aan. Wellicht overvraag ik het boek als ik zeg dat ik hier en daar zowel de praktische als de conceptuele doordenking mis. De suggestie dat je pas werkelijk dienend leider bent als je zelf de Heere dient, roept de vraag op hoe dit samenhangt met het feit dat er bewonderenswaardige en dienende leiders zijn onder niet-christenen en leiders die denken vanuit macht onder ware christenen. De opmerking dat „de belijdenis van een christen rationele en andere reductionistische benaderingen van leiderschap onder fundamentele kritiek stelt” roept meer vragen op dan ze beantwoordt. Een andere kwestie is hoe je rechtvaardig leiding kunt geven als gezag nooit mag leiden tot dwang. De vaak gebruikte term relationeel leiderschap klinkt mij overigens pleonastisch in de oren, zoals commercieel ondernemen, of constructief bouwen, om nog maar niet te spreken over handelingsgericht werken. Redactioneel had er meer aandacht aan het boek besteed moeten worden, maar de vormgeving is goed doordacht. De hoofdstukken worden verrijkt door mooi beeldmateriaal dat de boodschap metaforisch onderstreept. Samenvattend: ”Essenties van dienend leiderschap” is een mooie basis voor het doordenken van en spreken over leiderschap dat zich wil spiegelen aan Jezus Christus, de Koning van Zijn kinderen.

Essenties van dienend leiderschap

Documentum

“Omdat mij de eer te beurt is gevallen om onze prachtige vereniging te mogen besturen, leek het me interessant om me te verdiepen in christelijk leiderschap’’, schreef Pieter Hoogendijk in Documentum 27.3. Graag volg ik zijn voorbeeld met de bespreking van een boek dat naadloos bij het inmiddels bekend geworden motto ‘dienen, dienen, dienen’ aansluit. Een boek dat aanzet tot reflectie op (zelf)leiderschap en onze houding ten opzichte van de naaste.

Kloosterman kan, als directeur onderwijs aan de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, ouderling en SGP-raadslid, met recht een ervaringsdeskundige worden genoemd op het gebied van leiderschap. Vanaf pagina één wordt echter duidelijk dat leidinggeven niet tot dergelijke functies beperkt is. Iedere christen wordt geroepen om leiding te geven; in gezin, kerk, werk en het alledaagse leven. “Daarbij gaat het over (..) wie je als persoon kunt en wilt zijn in het contact met anderen’’ (9). Het vertrekpunt van dit boek is helder. De mens is door God als sociaal wezen geschapen en daarmee gericht op contact. Contact is dus een scheppingsgave. “Deze gave geeft de opgave tot relationeel leven. (...) Relationeel leven is het spoor onder het geven van leiding. Een dienende leiderschapsstijl is een trein op dit spoor’’ (9). Het gaat in dit boek dus in de eerste plaats over een relationeel leven waartoe iedere christen geroepen wordt, uiteindelijk in navolging van Christus Zelf. “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen’’ (Mark.10:45). De tien hoofdstukken van dit boek kennen een logische opbouw. Na een praktijkvoorbeeld volgt de kern van het hoofdstuk waarna afgesloten wordt met een samenvatting, verwerking (vragen voor gesprek, bezinning, inspiratie en reflectie) en een pagina over de navolging van Jezus in het behandelde aspect. Het eerste en laatste hoofdstuk behandelen leidinggeven vanuit een bezinnend en conceptueel perspectief en vormen daarmee het begin- en sluitstuk. In de acht hoofdstukken daartussen worden “de essenties waarmee je kunt dienen als leidinggevende’’ uitgediept. In elk van deze hoofdstukken, met veelzeggende titels als “van horen naar verstaan’’ en “van gezeggen naar gezag’’, staat een aspect van relationeel contact centraal, zoals verstaan, respons en reflectie. Kloosterman besteedt hierbij veel aandacht aan het ‘proeven’ van de betekenis van veelgebruikte begrippen zoals horen en gezag. “Horen vraagt dus om gehoor geven. Waar gehoor (terug)gegeven wordt, is iemand horig. Als iemand horig wil zijn, is er sprake van gehoorzamen. Je gehoorzaamt als luisteraar dan het appel dat op je afkomt’’ (68). Dit zorgt ervoor dat je als lezer dieper nadenkt over gemakkelijk gebruikte termen. Vanuit de doordenking van de gebruikte termen komt Kloosterman tot essenties van relationeel contact, die hij toepast op leidinggeven. Niet het ík maar de ander is daarbij steeds het uitgangspunt: “relationeel leven betekent de ander tot zijn doel brengen door hem of haar tot ontwikkeling te laten komen’’ (84). Dit boek biedt daarmee wat de titel belooft: essenties. Verwacht dus geen kant en klare stappenplannen in situaties die vragen om leiderschap, maar basishoudingen waarin je je naaste kunt dienen. Het grootste pluspunt van dit boek ten opzichte van andere boeken over leiderschap en managementtheorie is het gebruik van de Bijbel als vertrekpunt en kader. Dat er evenveel aandacht wordt besteed aan dienen en het met elkaar omgaan als aan leiderschap doet dan ook geen afbreuk. Al lezend wordt duidelijk dat dit boek het resultaat is van een jarenlange doordenking van het onderwerp. De inhoud verdient de mooie vormgeving van dit boek dan ook zeker. De stof van dit boek vraagt om bezinning en overdenking door iedere leider, en dus door iedere christen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten