Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Oog voor de schepping

Oog voor de schepping

De opdracht duurzaam om te gaan met de aarde

dr. H.F. Massink

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402906264 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:160
ISBN:9789402904673 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Oog voor de scheppingSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 16,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 12,99

Duurzaamheid, is dat geen links idealisme? Kan een reformatorisch christen warmlopen voor het behoud van natuur en milieu? De schrijver van dit boekje zoekt in de Bijbel naar antwoord hierop. Hij stelt dat de manier waarop God nog steeds zorgt voor Zijn schepping, voor ons een reden is om er zorgvuldig en respectvol mee om te gaan. Een tweede vraag waarover dit boek iets zegt, is wat er in de wereld, maar ook in Nederland aan de hand is. Wat willen die mensen die het steeds maar over duurzaamheid hebben eigenlijk verbeteren? Er blijkt genoeg aan de hand om in actie te komen. Daarover gaat het derde onderdeel van dit boek. Het geeft aan wat wij zouden kunnen doen om duurzamer met onze leefomgeving om te gaan.

Recensies

Oog voor de schepping

Bewaar het Pand | 11 oktober 2018

Dit boek gaat over duurzaamheid. Het is terecht dat daar ook in onze kringen meer aandacht voor komt. De auteur voert op grond van Gods Woord een pleidooi met zorg en respect om te gaan met de schepping.

Hij geeft informatie over de stand van zaken in de wereld, in Europa en in Nederland. Er zijn inderdaad problemen die om een oplossing vragen. Op drie gebieden zijn de grenzen overschreden: klimaat, biodiversiteit en stikstofkringloop. (blz. 82). Concrete suggesties worden aangereikt hoe wij in de praktijk onze persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat kan door de manier waarop we eten, ons kleden, wonen en reizen. Zo worden er kritische vragen gesteld aangaande het toenemende en onbelaste vliegverkeer. We kunnen ook letten op datgene wat we kopen en gebruiken. Er kan invloed uitgeoefend worden op politieke besluitvorming. Politici hebben ook zelf een verantwoordelijkheid net zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het boek bevat interviews met een aantal personen voor wie duurzaamheid een belangrijk thema is. Achterin het boek is een literatuurlijst opgenomen voor hen die zich nog wat verder in het onderwerp willen verdiepen. Het boek biedt stof tot nadenken en gesprek over duurzaamheid.

Oog voor de schepping

Documentum | 16 november 2018

Als je even googlet op ‘rentmeesterschap, duurzaamheid en christen’, kom je ongetwijfeld al snel uit bij Gods opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren (Gen. 2: 15); het argument van veel christenen voor het nastreven van duurzaamheid. Toch ligt het onderwerp vrij gevoelig en lijkt het alsof juist christenen nog niet zo overtuigd zijn van de noodzaak van en de plicht tot een duurzame leefstijl.
In het boek Oog voor de schepping: De opdracht duurzaam om te gaan met de aarde snijdt dr. Massink het onderwerp duurzaamheid aan. Dr. Massink heeft theologie en filosofie gestudeerd en in zijn promotie richtte hij zich in het bijzonder op duurzaamheid. Vorig jaar gaf hij een lezing op DC met de titel ‘de aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven’.

Na een inleiding (hoofdstuk 1) en enkele interviews met verschillende voorstanders van duurzaamheid (waaronder een biologisch melkveehouder en een huisvrouw), gaat dr. Massink in op de Bijbelse motieven voor duurzaamheid (hoofdstuk 2). Het paradijs en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn niet een absoluut referentiepunt voor het milieubeleid, aangezien we te weinig kennis hebben van de situatie in de hof van Eden om hier richtlijnen aan te ontlenen en omdat de nieuwe aarde in zeer sterke mate zal verschillen van de huidige aarde. Voor onze grondhouding moeten we daarom primair kijken naar de manier waarop God met de aarde omgaat, Die de aarde heeft geschapen en nog steeds met zorg onderhoudt. Wie God wil dienen, “wil dienend en helend in relaties staan, ook tot de dieren, de natuur en de fysieke realiteit” (62).
In hoofdstuk 3 bespreekt de auteur op mondiaal, Europees en nationaal niveau op welke manier de schepping wordt aangetast. Aan de hand van een artikel van Rockström en collega’s (een artikel waarin beschreven wordt op welke punten de draagkracht van de aarde overschreden is) beschrijft dr. Massink negen verschillende problemen met betrekking tot de grenzen van de planeet. Niet alleen klimaatverandering, maar ook, onder andere, het verlies aan biodiversiteit, de afbraak van de stratosfeer en de verzuring van de oceaan blijken verstrekkende gevolgen te hebben. Hoewel de EU en Nederland beide een goed klimaat- en energiebeleid hebben, zijn er nog wel verschillende aandachtspunten (o.a. effecten van Nederlandse consumptie en productie op het buitenland).
Tot slot bespreekt dr. Massink op praktische wijze de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld (hoofdstuk 4). Omdat de ecologische voetafdruk van de gemiddelde Nederlander te groot is, moet er gekeken worden naar het verkleinen van onze voetafdruk door een andere leefstijl. Dit is mogelijk door, onder andere, energiezuinig te leven, onze CO2-uitstoot te verkleinen, onze vleesconsumptie te verminderen en bij de aankoop van een product in overweging te nemen of het product dat we willen kopen nodig, duurzaam en fair trade is. De auteur realiseert zich echter ook dat individuele consumenten de wereld niet veranderen en moedigt ons dan ook aan om te kiezen voor duurzame bedrijven door de aankoop van duurzame producten en om invloed uit te oefenen via organisaties en politieke partijen die staan voor duurzaamheid.
Het boek vormt een grondige doordenking van het onderwerp duurzaamheid én biedt daarnaast veel praktische handvatten voor het verkleinen van je eigen voetafdruk. Hoewel er in een zodanig goede publicatie meer aandacht besteed had mogen worden aan de interpunctie en de coherentie binnen en de opbouw van alinea’s, is het absoluut een aanrader om dit te lezen. Het boek is goed onderbouwd, heeft een duidelijke structuur en is overzichtelijk en dat maakt het uitermate interessant en fijn om te lezen!
“De schepping verwijst naar een Schepper. Als we daar iets meer oog voor krijgen, heeft de schrijver zijn doel bereikt” (17).

Oog voor de schepping

Reformatorisch Dagblad | 4 januari 2019

Afgelopen zomer publiceerde het Reformatorisch Dagblad een overzicht van reacties uit de gereformeerde gezindte op het rapport van de Club van Rome in 1972. Het spraakmakende rapport zou de geschiedenis ingaan als een mijlpaal in het denken over de milieuproblematiek. Opvallend was dat de scribenten van de kerkelijke pers zonder uitzondering opriepen tot bezinning. Ze leverden ongezouten kritiek op de „hang naar luxe” en riepen op tot een terugkeer naar een duurzame levensstijl – ook al was die term nog niet ingeburgerd. „Soberheid, het lijkt wel of men zich daarvoor schaamt.” En, ook opmerkelijk, in geen van de reacties werd gepoogd de indringende boodschap weg te schrijven als ”links activisme”.

Het is interessant om tegen deze achtergrond het boek ”Oog voor de schepping” van Henk Massink te lezen. Massink richt zich expliciet tot de gereformeerde gezindte en moet opboksen tegen het vooroordeel dat aandacht vragen voor duurzaamheid gelijk staat aan ”links idealisme”. In de ondertitel van zijn publicatie legt hij meteen zijn kaarten op tafel: ”De opdracht duurzaam om te gaan met de aarde”. De vraag hoe om te gaan met Gods schepping is naar eigen zeggen een rode draad in Massinks leven. Hij studeerde theologie (Leiden) en filosofie (Amsterdam), is oudmedewerker van het wetenschappelijk instituut van de SGP en nu werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2013 promoveerde hij op de studie ”Blijvend thuis op aarde?”, een filosofische analyse van het begrip duurzaamheid. In ”Oog voor de schepping” kiest Massink voor een brede visie op duurzaamheid, waarbij sprake is van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische én sociale zaken, zodat ook de relatie met het armoedevraagstuk aan bod komt. „Wat ik beoog is bewustwording. Pas als we ons goed verdiepen in de ernst van een probleem zijn we geneigd er iets aan te doen.” Na een inleidende beschouwing geeft Massink in het tweede hoofdstuk een verkenning van de Bijbelse motieven voor duurzaamheid. In plaats van het zoeken naar een „paradijselijke blauwdruk voor het milieu- en natuurbeleid”, oriënteert hij zich liever op Gods eigen blijvende zorg voor onze planeet. „De aarde is eigendom van een drie-enig God, Die deze aarde gemaakt heeft en er met alle zorg op betrokken blijft, ook na de zondeval.” In hoofdstuk 3 volgt een schets van de ”onduurzame” actuele situatie, wereldwijd, in Europa en in Nederland. Over de klimaatverandering, de teloorgang van de biodiversiteit, over chemische vervuiling (bijvoorbeeld de tienduizenden kilo’s plastic die dagelijks (!) aanspoelen op de stranden van Indonesië) of de luchtverontreiniging (met jaarlijks 3 miljoen doden tot gevolg). „Als we zouden willen kunnen we als mensheid de milieudruk gemakkelijk verminderen door andere keuzes te maken”, schrijft Massink in het laatste hoofdstuk, waarin hij de lezer dicht op de huid komt, met allerlei praktische tips op het gebied van wonen, reizen, eten, kleding, de aanschaf van spullen etc. In essentie klinken hier dezelfde tonen als na het rapport van de Club van Rome. Je mag van harte hopen dat ze ditmaal niet aan dovemansoren zijn gericht. Om te onderstrepen dat het hem om duurzaamheid in het dagelijks leven te doen is, heeft Massink beknopte interviews opgenomen met mensen die daar op grond van hun christelijke levensvisie ernst mee maken, onder wie een directeur van een scholengemeenschap, een melkveehouder en een leverancier van ledverlichting. Een van hen, architect Albert Luijk, zegt: „Laat je niet verlammen door de gedachte dat je een van de weinigen bent die aan duurzaamheid doen of dat de daden van individuen te weinig uitwerken. Het is een opdracht en dat vraagt gehoorzaamheid aan onze Schepper, met vreugde, want het is telkens weer een prachtige uitdaging en een goed doel.” Ook Trudy Vuik wordt geïnterviewd, een ‘groene’ moeder van zeven kinderen, die kleding koopt in kringloopwinkels en bij wie de pot uitsluitend seizoensgroenten schaft. Ze gaf vorig jaar een gastles over haar duurzame levensstijl op een reformatorische school. „De leerlingen vonden mijn verhaal best wel vreemd.” Er is dus nog een wereld te winnen. Maar ze blijft opgewekt. „Misschien dat ze later nog eens op een andere manier terugkijken op deze les. Ik kan het hun niet opleggen, het is een kwestie van overtuiging.” Massink schreef een urgent boek. De kracht van zijn betoog zit in de heldere, haast onderkoelde presentatie van veel relevante informatie. Alles staat in het kader van de oproep tot een leven in tevredenheid. „Calvinisten gelden wel als sobere matige mensen. Misschien waren ze dat ooit ook wel. Maar zijn ze dat nu nog?” De motivatie voor een matig consumptiepatroon bestaat uit het besef dat God voor ons wil zorgen. „Wie zich dat realiseert, hoeft niet meer te graaien.” Dat geldt zowel voor ”links” als voor ”rechts”. Mocht er een tweede druk komen, wat ik Massink toewens, dan moet een eindredacteur nog even kijken naar de pagina’s 10 en 13, waar een vrijwel identieke alinea staat.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten