Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Tolerantie in balans

Tolerantie in balans

Tussen drang en dwang van individu en collectief

dr. M.J. Kater

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402901481 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:186
ISBN:9789462789975 (E-book)
Druk:1e druk
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 14,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 10,99

Lange tijd heeft het woord tolerantie binnen de gereformeerde gezindte geen positieve klank gehad. Nog altijd zijn er christenen die tolerantie verbinden met een toegeeflijkheid die tekort doet aan de Bijbelse principes van waarheid. Aan de andere kant is in onze samenleving een beperkte, liberale opvatting gaan domineren van wat onder tolerantie verstaan wordt. Dat heeft geleid tot een complete uitholling van dit begrip. Men zou dan in principe alle meningen als gelijkwaardig en even waar moeten zien.

In dit boek wordt daarom het woord tolerantie onder de loep genomen. Allereerst door een overzicht te geven van hoe men binnen de SGP-kring daarover gesproken heeft. Vervolgens door het woord zelf te overwegen. Het belangrijkste deel vormt de theologische bezinning op de vraag of tolerantie niet een begaanbare weg kan zijn of zelfs moet zijn voor christenen. Dit leidt tot een aantal aanbevelingen die tezamen de contouren schetsen van een Bijbels genormeerde politiek waarbinnen tolerantie een legitieme plaats heeft. Deze publicatie beoogt een verantwoording te geven naar binnen en naar buiten.

Drang is een beweging van binnenuit. Is het goed als een christen tolerant wil zijn? Dwang suggereert iets dat van buitenaf wordt opgelegd, zoals wetgeving. Tolerantie staat onder spanning van deze twee aspecten. Wanneer we zoeken naar een balans, komt ook onze visie op de verhouding tussen individu en collectief ter sprake. Om op een gezonde manier te kunnen samenleven, is een ontspannen omgang met tolerantie nodig, die geworteld is in een christelijke, gereformeerde levensovertuiging. Gelijktijdig is een studie door mw. dr. A.A. Kluveld uitgevoerd naar de actualiteit van de Gewetensvrijheid.

Dr. M.J. Kater (1962) is als universitair hoofddocent praktische theologie verbonden aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. Het onderzoek voor deze publicatie verrichtte hij in opdracht van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

Kijk voor een interview met de auteur op:

https://cip.nl/cip+/64406-prof-dr-m-j-kater-waarom-christenen-niet-intolerant-en-arrogant-zijn/S0wEAlAJBnImPRobRRIfcRUUGQ

 

 

Recensies

Tolerantie in balans

Reformatorische Omroep | juni 2017

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP gaf de opdracht, stelde een studiebeurs ter beschikking om het woord tolerantie te bestuderen, met het doel duidelijkheid te verschaffen naar binnen en buiten over wat men kan verstaan onder tolerantie.

Inhoud:
1. Een terreinverkenning naar binnen en buiten.
‘Ten slotte zullen dus de contouren geschetst worden voor een staatkundig gereformeerde opvatting van tolerantie, die een samenleving ten dienste staat. Daarmee is het doel van deze studie bereikt’(38).
2. Tolerantie nader bekeken.
‘Het is nodig om duidelijk te maken dat doctrina en tolerantia (c.q. theocratie en tolerantie) geen elkaar uitsluitende begrippen zijn’(63).
3. De Bijbel – bron van intolerantie of tolerantie.
‘Tolerantie beoefenen staat in het kader van een leven in de Geest, zoals bijvoorbeeld Romeinen 12 dat duidt’(116).
4. Tolerantie in balans- een verantwoorde tolerantie in het publieke domein.
’De mythe van de neutraliteit van de seculiere staat dient ontmaskerd te worden. Onmiskenbaar hebben seculieren hun eigen levensbeschouwelijke overtuigingen en daarom kunnen ook zij niet neutraal staan tegenover andersdenkenden of gelovigen’(148).
5. Contouren van staatkundig gereformeerde tolerantie.
’De balans zal alleen gevonden worden als er sprake is van de drang van binnenuit om te verdragen kan worden, zonder dwang van buitenaf door een (al dan niet democratisch)collectief’ (171)
Deze studie is goed leesbaar en leerzaam voor de beoogde groep. Van harte aanbevolen.

Tolerantie in balans

Confessioneel | 17 augustus 2017

De SGP heeft een studie laten uitvoeren over het begrip tolerantie. Dat zou je opmerkelijk kunnen noemen. Want deze politieke partij staat bekend als een aanhanger van de theocratie. Velen denken dan aan een tegenstelling met de democratie. Daarom spreekt de SGP tegenwoordig ook niet meer officieel over theocratie maar over bijbels genormeerde Politiek. Ondertussen blijft de spanning bestaan tussen bijbelse, christelijke normen en waarden en moderne liberale, seculiere normen en waarden. In de politiek leidt dit tot conflicterende standpunten, en zijn compromissen noodzakelijk om tot besluiten te komen.

Hoe sta je als christen in de politiek? Want de vragen waar de SGP mee worstelt, raken ook christenen die in andere politieke partijen actief zijn. Sluit je over van alles en nog wat op een pragmatische wijze compromissen, of lijd je pijn aan besluiten die strijdig zijn met wat de Bijbel je leert en waartoe de Bijbel je motiveert? Tolerantie impliceert het lijden van pijn. En daarover gaat de studie van dr. Maarten Kater. Hij gaat ervan uit dat onze moderne, liberale democratie God nodig heeft. Maar God is niet zo liberaal of democratisch als velen graag zouden zien dat Hij is. In zijn studie Tolerantie in balans vermeldt Kater dit dilemma helemaal aan het eind. Het is voor hem leidend geweest bij het schrijven van zijn laatste hoofdstuk, dat de contouren van tolerantie vanuit het perspectief van de SGP bespreekt.
Tolerantie is een lastig begrip. Een verwarrend begrip ook. Je kunt mensen ontmoeten die van zichzelf zeggen, dat ze tolerant, ruimdenkend zijn: alles moet kunnen. Als je daar dan tegenin brengt dat niet alles kan, blijkt die ander ineens intolerant te zijn: jouw mening past niet in de publieke sfeer. Kater beantwoord de vraag welke ruimte er is binnen door de Bijbel genormeerde politiek voor het beoefenen van tolerantie Want daar is een christelijke partij wel toe geroepen. Mooi is dat hij stelt dat tolerantie niet mogelijk is zonder vervulling van het dubbel liefdegebod: God liefhebben en de naaste. Christus heeft het tegenspreken van zondaren verdragen, het kruis gedragen en de schande veracht. De mensen waren van zijn liefde toen niet gediend, en dat is vandaag niet anders. Toch hebben christenen geen ander spoor te gaan dan dit spoor van de navolging. Tolerantie zal daarom in dit opzicht kruisvormig zijn. Slechts dan kun je de ander verdragen, ondanks dat je zijn overtuiging hartgrondig afwijst. Want dat is eigen aan tolerantie. Dat betekent bijvoorbeeld dat je je niet mag verzetten tegen de bouw van een moskee. Moslims horen erbij en hebben net als christenen hun rechten. Kater gaat er vanuit dat je wel de pijn zult ervaren: je moet iets verdragen dat je eigenlijk niet verdragen kunt. Hij accepteert dat je door compromissen te sluiten met vuile handen naar huis gaat, maar met pijn in het hart, dat wel. De overeenkomst tussen echte tolerantie als een verdragen van wat je eigenlijk niet verdragen kunt en het sluiten van een compromis, is dat je genoegen neemt of moet nemen met minder dan volledige gehoorzaamheid aan het gebod van God. Dat is vaak eigen aan de gebrokenheid van ons bestaan in een wereld, waarin de zonde zijn intrede heeft gedaan.
Interessant is hoe Kater het aspect van de identiteit inbrengt. Tolerantie confronteert je met je eigen identiteit. Als je niemand bent, kun je de ander niet verdragen. Je hebt een sterke persoonlijke identiteit nodig om werkelijk tolerant te kunnen zijn. Iedere identiteit die we aannemen buiten Christus om is een sta-in-de-weg voor het beoefenen van tolerantie. ‘Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Galaten 2:20). Alleen zo vormt onze identiteit onze draagkracht en ontvangen we geestelijk uithoudingsvermogen. Die identiteit is belangrijk om de grenzen te bewaken, ook naar binnen toe. Kater wijst erop dat groepsdenken niet de dienst mag gaan uitmaken, of een streven naar “ik ben heiliger dan jij”, dan wel de dingen doen of laten, spreken of zwijgen om erbij te horen en mee te tellen. Want dan is de vraag: waar horen we eigenlijk bij? Het antwoord luidt: bij het gilde van de toneelspelers. Een christen is geroepen te staan in de vrijheid. Dit betekent dat je te maken kunt krijgen met een verachtelijke blik. Dat zij zo, stelt Kater, dat is juist waar het bij de oefening om te tolereren om gaat: verdragen wat je pijn doet. Kater schreef een belangwekkende studie, die zeker een verrijking betekent voor het denken van christenen over tolerantie.

Tolerantie in balans

Protestant Nederlands | 16 november 2017

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) beweegt zich in een rap tempo in de richting van een wezenlijk principiële, maar desalniettemin een echte politieke part|. De partij heeft jarenlang tot in haar haarvaten geworsteld met het dilemma tussen getuigenis- of praktische politiek. De meest recente publicaties geven er blijk van dat de SGP allengs steeds duidelijker en ook zelfbewuster de positie van een politieke partij inneemt.

Dat bleek al door de presentatie van de fundamentele sÍudie Gerechtigheid verhoogt een volk. Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat,van drs. J.A. Schippers (directeur van Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk instituut van de SGP) en anderen. Weliswaar schrijft W. Beekers, directeur van de Groen van Prinstererstichting, wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie in een recensie in het blad Groen, het kwartaalblad van het Wl, 2017, nummer I over deze studie: Er is kort en goed niet zoveel veronderd aan de SGP-leuze:wel qewetensvrijheid, geen godsdienstvrijheid. Wat dat betref is het kloeke boek lood om oud ijzer. Het wordt tijd dat Weekers zich echt eens verdiept in de geschiedenis van de oudste politieke partij van Nederland. Dat hij de hiervoor aangehaalde 5GP-studie eens vergelijkt met eerdere publikaties. Bovendien: laat hij de artikelen in het blad ln het spoor eens lezen, dat uitgaat van de Stichting ter bevordering van de staatkundig-gereformeerde beginselen. De studies, waarover het in deze summiere recensie gaat, kunnen worden gezien als een vervolg op de eerste studie. De auteurs hebben voor het onderzoek ten behoeve en het schrijven van beide studies een studiebeurs ontvangen van de Guido de Brès-Stichting. Dr. M.J. Kater (1962, hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn) doet een diepteboring naar het begrip Tolerantie. Volgens Kater verwordt tolerantie maar al te vaak tot onverschilligheid, of slappe toegeeflijkheid. Maar tolerantíe is volgens Kater verdraagzaamheid ten opzichte van een manier van denken, die tegenstrijdig is aan eigen opvattingen. Tolerantie vraagt dus om inspanning en uithoudingsvermogen. Dr. A.A. Klufeld (1968, historica en universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht) heeft het thema Gewetensvrijheid bestudeerd. ln haar studie besteedt zij aandacht aan de pioniersarbied van ds. G.H. Kersten, de oprichter van de SGP. Aan de hand van actuele juridischeprocedures toont Kluveld aan dat de polarisatie rond het beroep op het geweten toeneemt. Rechters kennen in toenemende mate meer gewicht toe aan het beginsel van non-discriminatie ten koste van de godsdienstvrijheid. Beide studies zijn goed leesbaar en het bestuderen (persoonlijk en/of in een vergadering van een partij-afdeling of kiesvereniging) meer dan waard, maar dan wel als vervolg op de eerste fundamentele SGP-studie, waarmee deze korte recensie begon. De prijs voor beide studies is zodanig laag, dan dit eigenlijk voor politiek geïnteresseerden geen bezwaar kan zijn om die aan te schaffen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten