• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wat is een waar geloof?

Wat is een waar geloof? Een uiterst belangrijke vraag! Immers, zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. En niet alles wat geloof heet, is een waar geloof. In zijn boek ”Wat is een waar geloof?” geeftft ds. Gerardus van Aalst (niet te verwarren met onze geachte hoofdredacteur) een heldere beschrijving van het ware geloof. De ondertitel van het boek luidt: ‘Een korte verhandeling over vraag 21 van de Heidelbergse Catechismus en verder over de rechte aard en natuur van het ware zaligmakende geloof, waarin wordt aangewezen waarin het niet en waarin het wel bestaat’.

Ds. Van Aalst (1678-1759) geeft helder en Bijbels onderwijs over geloof en geloven. Veel uit de inhoud citeren kan niet in  deze recensie, maar een paar opmerkingen uit de inhoudsopgave zullen hopelijk uw verlangen opwekken om dit boekje te lezen.
Zo lees ik: Waarin bestaat de eigenlijke rechtvaardigmakende daad van het geloof? Ds. Van Aalst noemt vijftien heldere en eenvoudige bewijzen hiervan. Uitvoerig en pastoraal gaat hij in op: waarvoor men hongeren, zoeken, komen, toevluchtnemen enz. moet houden. De auteur geeft aan dat het allerminst gevaarlijk is om het geloof in deze zaken te stellen. Hij weerlegt de tegenwerpingen die hier worden gemaakt. Daarbij komen onder meer de reformatoren en onze Formulieren van de kinderdoop, de volwassendoop en het Heilig Avondmaal aan de orde.
Ik wens dit geschrift in veler handen in de verwarring van onze tijd, niet in het minst over geloof en geloven! De oproep van Paulus is nog zeer actueel: ‘Onderzoek uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt’ (1 Kor. 13:5). De schrijver merkt op: ‘Duizenden mensen, uitwendige belijders, lidmaten, bedriegen zichzelf ellendig in dit stuk. Zij menen, zij vooronderstellen maar dat zij dat geloof reeds hebben’. Hij wekt op om een nuttig gebruik van het geschrevene te maken voor uw kostelijke ziel om te onderzoeken in Gods tegenwoordigheid.
Hij besluit met een woord tot de ware godzaligen: ‘Span u toch sterk in om dat geloof in u telkens te vermeerderen. Troost u in al uw verzoekingen dat dit geloof in u niet zal ophouden, want Christus zal voor u bidden (Luk. 22:31-32).
Een zorgvuldige hertaling door C.M. de Bruine en Ruth Pieterman maken dit tot een goed leesbaar boek.

Wat is een waar geloof?

Gerardus van Aa...+
vanaf 1495