Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Broeders bijeen

Broeders bijeen

De Generale Synodes van de Gereformeerde Gemeenten

W. B. Kranendonk

Genre:Theologie
ISBN:9789402903157
Druk:1e druk
Pagina's:984
Bekijk eerste pagina's
Broeders bijeenSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
aanbieding
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 39,95

€ 19,95

De Generale Synode is de belangrijkste van de vele kerkelijke vergaderingen die in calvinistische kerken worden gehouden. Vandaar dat er vaak veel aandacht uitgaat naar hetgeen daar besproken en besloten wordt. Niet voor niets dat in De Saambinder, het kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeenten, uitgebreide verslagen worden opgenomen. Ze zijn bedoeld om het kerkvolk te informeren. Vooral oudere verslagen geven tegelijk een impressie van de sfeer. In deze bundel zijn de verslagen vanaf de oprichting van De Saambinder in 1922 samengebracht. Daarnaast zijn van bijna alle afgevaardigden portretten opgenomen en foto’s van de vergaderende broeders die vanaf het midden van de jaren zeventig zijn gemaakt door medewerkers van het Reformatorisch Dagblad. Een interessant lees- en kijkboek.

Samengesteld door W.B. Kranendonk.

Recensies

Broeders bijeen

De Saambinder | 16-02-2017

”Broeders bijeen”. Een passende titel voor een lijvig boekwerk van bijna 1000 bladzijden. Ook een gewichtig boekwerk. En dat niet alleen vanwege het gewicht ervan: ruim 3 kilo. Ook vanwege de inhoud: gewichtig. Want het gaat in dit boek om gewichtige zaken, besproken tijdens de Generale Synodi van de Gereformeerde Gemeenten.

De uitgave ”Broeders bijeen” verscheen ter gelegenheid van het feit dat de laatste Generale Synode van 2016/2017 in Utrecht is gehouden. De volgende synode zal in Gouda worden gehouden. Van de 45 gehouden synodi zijn er 25 in Utrecht gehouden. Bij elke synode is de samenstelling van het moderamen opgenomen met - voor zover beschikbaar - foto’s van de moderamenleden. Voor zover bekend is ook opgenomen de tekst van de synodepreek en door wie die is gehouden. Ook zijn bij elke synode foto’s opgenomen van de kerk waar de synode werd gehouden of van de kerk waar de synodepreek werd gehouden. Het begint met de Algemene Vergadering te Rotterdam van 9 en 10 oktober 1907. Verschil met acta Vanaf 1925 verschenen er verslagen van synodevergaderingen in De Saambinder. In het boek zijn deze verslagen ook opgenomen. Soms zijn ze beknopt, soms zeer uitgebreid. Deze verslagen moeten niet verwisseld worden met de acta die van elke synodevergadering zijn verschenen. Het is een vermaak om de verslagen in dit boekwerk door te nemen. Ds. G.H. Kersten is met de verslaglegging begonnen. Hij heeft dat op zijn geheel eigen wijze gedaan. Dat geldt overigens ook voor de andere auteurs. We zien taal en stijl mede ontwikkelen in het licht van de tijd. Vooral met de komst van ds. K. de Gier, die wel veertien keer afgevaardigde naar de synode was, worden de verslagen langer. Soms wordt daarbij de agenda van de synodevergadering artikelsgewijs gevolgd. Dan gaan de verslagen wel een beetje op de acta lijken. Het is zo nu en dan wel nodig om de acta er bij te halen, om te begrijpen waar het over gaat. Er zijn echter niet zoveel mensen die de moed opbrengen om de acta van de Generale Synode te lezen. De vooral tegenwoordig dikke boekwerken nodigen niet uit om deze door te spitten. Dat is in het algemeen voorbehouden aan (in)direct betrokkenen. De verslagen in De Saambinder daarentegen kunnen zich verheugen in een groot lezerspubliek. Behalve dat het anders dan in de acta mogelijk is de sfeer van een vergadering te tekenen, lezen deze verslagen ook gemakkelijk. Meestal wordt één van de scribae (secretarissen) van de synode belast met de verslaglegging in De Saambinder. De nuchterheid van de een en de correctheid van de ander zijn duidelijk waarneembaar. De meeste verslagen zijn heel transparant. Er wordt zelfs op tuchtzaken nogal uitgebreid ingegaan. Tegenwoordig doen we dat niet meer zo. Tuchtzaken worden in comité behandeld, dat wil zeggen dat dan alleen de afgevaardigden en andere ambtsdragers aanwezig mogen zijn; soms ook wel in klein comité. Dan is de vergadering alleen toegankelijk voor de afgevaardigden. Tuchtzaken mogen niet aan de grote klok worden gehangen. Foto’s Het boek is verlucht met veel foto’s. Vanaf de Generale Synode van 1980 zijn foto’s opgenomen. Ze geven een indruk van het gewicht van de vergaderingen, van de gelukkig meestal broederlijke sfeer tijdens de vergaderingen. De foto’s laten ook iets zien van de ontspanning tijdens de pauzes in de onderlinge ontmoeting van de afgevaardigden en belangstellenden. Kennelijk vond de samensteller het feit dat in 1980 voor het eerst foto’s konden worden gemaakt zo belangrijk dat er van de synode in dat jaar wel vier foto’s zijn opgenomen waarin we de afgevaardigden achter de tafel zien zitten. Vanaf bladzijde 912 bestaat het boek geheel uit foto’s. Van alle afgevaardigde ouderlingen, predikanten, adviseurs en afgevaardigden van buitenlandse kerken zijn foto’s opgenomen met daarbij de jaartallen van de synodi waarin zij zitting hadden. Een waardige herinneringsuitgave!

Broeders bijeen

Reformatorisch Dagblad | 13-04-2017

Een groot en zwaar boek. In bijna 1000 pagina’s zijn de verslagen opgenomen van 33 van de 45 generale synodes van de Gereformeerde Gemeenten die tussen 1907 en 2017 zijn gehouden. Die verslagen verschenen in De Saambinder, het kerkeljk blad van de Gereformeerde Gemeenten. Het eerste verslag is geschreven na de generale synode van 1925, door de toenmalige preses ds. G. H. Kersten.

Van die synodevergaderingen werd op verschillende manieren verslag gedaan: de oficiële handelingen, de acta, en de artikelen in De Saambinder. Ds. Kersten begreep dat het van grote betekenis is om mensen te informeren over de ontwikkelingen in de kerk. Dat vergroot de betrokkenheid. Vanuit kerkhistorisch oogpunt is het jammer dat er van de eerste vergaderingen vrjwel niets is vermeld. De informatie over die vergaderingen beperkt zich tot de datum, de tekst van de synodepreek en een fotootje van de leden van het moderamen. De samensteller had uit de beschikbare studies en op grond van de handelingen toch iets kunnen schrjven over wat er besproken was. Die eerste jaren na het ontstaan van het kerkgenootschap waren van belang. Het recent uitgegeven boek van H. Vermeulen over ds. L. Boone laat zien dat er in die jaren veel is gebeurd wat van belang is voor de kennis van de zogenaamde kleine kerkgeschiedenis. W. B. Kranendonk, de samensteller van dit boek, heeft de keuze gemaakt er een bronnenpublicatie van te maken. Hj heeft er eveneens voor gekozen om nergens commentaar te geven, iets toe te lichten of te duiden. Dit had hj bjvoorbeeld in voetof eindnoten kunnen doen. Daarmee zou het boek aan betekenis winnen. Een tweede opmerking betreft de geringe bruikbaarheid van dit boek als bron. Als je als geïnteresseerde zoekt naar wat er in een bepaalde synodevergadering besproken is, kun je gemakkeljk informatie vinden. Zoek je echter thematisch, bjvoorbeeld naar wat er in diverse vergaderingen gezegd en besloten is over echtscheiding, over het belang van oudvaders of over het verbond der genade, dan is dat een zeer tjdrovende bezigheid omdat een personen- en zakenregister ontbreken. Bj het doornemen van dit boek zie je dat er in de loop van de tjd heel wat veranderd is. Het valt bjvoorbeeld op dat de laatste decennia er grote continuïteit was en is ten aanzien van de preses. De predikanten A. F. Honkoop en J. J. van Eckeveld vervulden beiden zeven keer achter elkaar deze belangrjke functie. Eerder was er een grotere diversiteit. Zo was ds. Kersten van achttien vergaderingen zes keer preses. Hj werd afgewisseld door bjvoorbeeld de predikanten Van Reenen, Den Hengst en Kok. Soms heeft het Saambinderverslag het karakter van een uiteenzetting van de leer. In het ruim veertig pagina’s tellende verslag van de vergadering van 1977 geeft de scriba ds. K. de Gier uitgebreid citaten weer uit de dogmatiek van ds. Kersten en uit zjn boek ”Nachtgezichten van Zacharia”. Dit naar aanleiding van de bespreking van omstreden uitlatingen die een van de predikanten in een interview had gedaan. Die pagina’s zullen niet op de synode zjn voorgelezen, maar ze kregen wel een plaats in het verslag. Behalve een leesboek is het ook een kjkboek. De vele foto’s zjn alle zwart-wit. Dat sluit goed aan bj de kleding van de ambtsdragers: zwart pak, stropdas en wit overhemd. De samensteller is er, ongetwjfeld met hulp van anderen, in geslaagd om vrjwel alle personen op de foto’s bj naam te noemen. Dat moet een heel werk geweest zjn. Zelfs mannen die met de rug naar de fotograaf zaten of van wie maar een deeltje van het hoofd zichtbaar is, zjn geïdentiiceerd. Het doet wel wat komisch aan: een hele rj ruggen met zwarte jasjes, waarvan feilloos van links naar rechts wordt aangegeven wie de dragers van deze jasjes waren. De vraag is of deze bronnenpublicatie iets toevoegt aan de acta en de studies van bjvoorbeeld ds. Golverdingen die over de Gereformeerde Gemeenten verschenen zjn. Als je ook in aanmerking neemt dat alle verslagen ontleend zjn aan Digibron en dus in principe al voor iedereen beschikbaar waren, is het antwoord niet positief. De samensteller omschrjft zjn intentie echter niet in termen van bruikbaarheid of inzicht in kerkhistorische ontwikkelingen. Zjn doel is bereikt als de lezer ervan overtuigd is dat de Heere, ondanks alle menseljke tekorten, de gemeenten heeft onderhouden en geleid. Het boek heeft vanuit die invalshoek betekenis voor liefhebbers van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten