Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Redelijke Godsdienst, deel 1a

Redelijke Godsdienst, deel 1a

Deel 1a in toegankelijke taal

Wilhelmus à Brakel

Genre:Theologie
ISBN:9789462780040
Druk:1e druk
Pagina's:960
Bekijk eerste pagina's
Redelijke Godsdienst, deel 1aSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 49,95

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schreef zijn Redelijke Godsdienst als dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit in 1700, en sinds die tijd zijn tientallen herdrukken gevolgd. Dat het boek zo geliefd was bij gewone kerkleden, komt wellicht vooral omdat Brakel bij vrijwel ieder onderwerp een toespitsing maakt naar het persoonlijk leven.

Om de Redelijke Godsdienst ook voor komende generaties leesbaar te houden, is het boek hertaald. Deel 1a bevat de eerste 29 van de 42 hoofdstukken die deel 1 telt. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: de schepping, het genadeverbond en de Kerk. De verschijning van deel 1b is voorzien voor het najaar van 2016.

De hertaling is van de hand van Jasper Stam.

Recensies

Redelijke Godsdienst deel 1A

Reformatorische Omroep

Hertaald door Jasper Stam MA. Hij bedankt een aantal personen die hem geholpen hebben, w.o. prof. dr. W. van Vlastuin, die ook de inleiding heeft geschreven, waarin hij de levensloop van á Brakel verhaalt en de lezer een dwarsdoorsnede van diens theologie geeft (8). In 1700 is de eerste druk verschenen. In de 18e, eeuw verschenen er ongeveer twintig drukken; in de volgende twee eeuwen verschenen er ook een aantal drukken. ‘Redelijke godsdienst’(Rom 12:1). Paulus geeft daarmee het onderscheid aan tussen de dierenoffers in het OT en het nieuwtestamentische offer van onze leven in dienst van de Heere . (-) Brakel geeft aan dat er redenen zijn voor het christelijke geloof, en dat dat geloof op een redelijke wijze behandeld kan worden. En dat doet Brakel in dit boek(16). Als centraal gezichtspunt voor zijn behandeling van zijn geloofsleer kiest B. het genadeverbond. Het eerste deel gaat voornamelijk over de goddelijke waarheden van het genadeverbond. Deel 1 gaat over de verwerving en de toepassing van het heil. Deel2 is praktisch en betreft vooral de ‘beöefening’ van het verbondsleven door de bondgenoten. In deel 3 gaat het over de bedelingen van het verbond, waarin de voortgang van God met Zijn kerk in het OT en NT wordt uitgelegd aan de hand van de Openbaring van Johannes. B. meent dat Openbaring chronologisch het toekomstige verloop van de kerk beschrijft. In onze tijd neemt bijna niemand die visie voor zijn rekening. Om die reden wordt dit deel niet hertaald (17).

Het is meer een naslagwerk. Na de Inleiding (door Van Vlastuin), de bibliogrfie van Wilhelmus á Brakel en Structuuroverzicht Redelijke Godsdienst ,volgen de 29 hfd. met onderverdeling; bij elk onderdeel staat aangegeven waarhet te vinden is in de oorspronkelijke uitgave. Geef enkele zaken aan uit de inhoud: hfd. 1 De kennis van God uit de natuur (8 aspecten); hfd.2 De kennis van God uit de Heilige Schrift(18 aspecten); hfd.3 De ene God (14 aspecten); hfd.6 Gods eeuwige besluit van verkiezing en verwerping (16 aspecten); hfd.24 De Kerk (19 aspecten); hfd.27 De kerkregering en de prediking van predikanten ( 9 aspecten). He is een goed leesbaar en leerzaam boek voor elke belangstellende, voor voorbereiding van (belijdenis)catechese, voor meditaties en voor cursussen godsdienstige vorming met gedeelte als leerstof. Met dank aan de hertaler. Zegen op het vervolg: Deel 1B en (deel 2A en 2B?). Van harte aanbevolen.

Redelijke Godsdienst deel 1A

Documentum | 11-06-2016

Wilhelmus à Brakel was een predikant die hield van zijn werk in Gods Koninkrijk. Het was zijn wens om ook na zijn sterven nog te preken. Gezien het aantal herdrukken van zijn Redelijke Godsdienst - dit is de 37e Nederlandse herdruk - kunnen we stellen dat zijn wens in vervulling is gegaan. Naast de Nederlandse versie zijn er ook vertalingen verschenen in diverse andere talen. In deze recensie wil ik specifiek ingaan op een hertaling, geschreven door J. Stam, overigens ook de vader van het DC-lied, aangezien velen enigszins bekend zullen zijn met de Redelijke Godsdienst.

Dit is een herdruk van deel 1a van de Redelijke Godsdienst. Deel 1 is namelijk opgeknipt in 1a en 1b. Een hertaling van deel 1b volgt later dit jaar. Daarnaast schreef À Brakel nog de delen 2 en 3. In deel 1 wordt met name ingegaan op wat God schenkt in het genadeverbond. In dit boek staan de eerste 29 hoofdstukken van deel 1. Deze hoofdstukken gaan over Godskennis en de verbonden. Waar eerdere drukken van de Redelijke Godsdienst gekenmerkt werden door zinnen die flink wat regels in beslag namen, is deze hertaling uniek in haar bondigheid. In korte en heldere zinnen wordt de boodschap van À Brakel overgebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hedendaags Nederlands. Daarbij heeft Stam niet alleen de moeilijke woorden hertaald met gemakkelijkere woorden, maar is hij soms ook parafraserend te werk gegaan. Daarbij brengt hij de boodschap van À Brakel over, maar gebruikt hij wel andere woorden. Zelf vond ik het erg waardevol dat de oorspronkelijke woorden van À Brakel bij een dusdanige afwijking ook weergegeven worden middels voetnoten. Hiermee doet de vertaler mijns inziens recht aan het werk van de auteur. Zoals bijvoorbeeld op bladzijde 95, waar oorspronkelijk het volgende stond: “om alsoo haren paus te gemakkelyker op den rechterstoel te helpen”. Stam heeft hierbij voor een parafraserende vertaling gekozen die als volgt luidt: “Zij hebben deze opvatting nodig om de positie van de paus veilig te stellen”. Ook heeft hij lange zinnen erg goed weten in te korten. Zoals blijkt uit het volgende voorbeeld, waarbij ik een zin uit een oude vertaling citeer. Vervolgens heeft Stam deze opgeknipt in vijf goed te lezen zinnen. Dit gedeelte gaat over de schepping van de wereld uit niets. Oude hertaling: “De natuurlijke rede leert wel samenschakeling van de oorzaken, dat men ten laatste moet komen tot God, als de eerste oorzaak van alles; maar het natuurlijk verstand kan het hoe niet begrijpen, hoe iets uit niet kan voortkomen, hoe God door een enkel woord, door een enkel bevel alles heeft doen zijn; dat hebben wij door het geloof; alsmede hebben wij door het geloof de orde van de voortbrenging van alle dingen door de beschrijving van Mozes.” Hertaling Stam: “Als we kijken waardoor alles veroorzaakt is, begrijpen we met ons verstand wél dat we – terugredenerend – bij God uitkomen als de eerste Oorzaak van alles. Toch kan ons verstand het ‘hoe’ ervan niet begrijpen. Hoe kan iets uit niets voortkomen? Hoe kan God door een enkel woord en een enkel bevel alles doen ontstaan? Dat begrijpen wij alleen ‘door het geloof’; zoals we ook alleen door het geloof begrijpen hoe alle dingen in hun orde geschapen zijn, zoals Mozes beschreven heeft.” Hieruit blijkt duidelijk dat er gekozen is om de boodschap van À Brakel over te brengen en niet zozeer bezig te zijn met een woord-voor-woord-vertaling van de oude tekst. Deze vertaalstrategie heeft goed uitgepakt, aangezien het boek erg vlot en prettig leest. Het is een christelijke dogmatiek, die men goed als naslagwerk kan gebruiken. Anderzijds leent deze hertaling zich er ook voor om gewoon van begin tot eind door te lezen, om zo bepaalde theologische thema’s op een gestructureerde wijze door te nemen. Mijn oordeel over het boek is erg positief. Zowel als het gaat om de inhoud van het boek als om de hertaling ervan door Stam. Prachtig dat een mogelijke belemmering in taal voor het lezen van zo’n waardevol boek hierdoor weggenomen is. Als er een kritiekpunt genoemd moet worden, is dat de keuze van de uitgever om het derde deel, waar het gaat over het duizendjarig rijk, niet te hertalen. Mijns inziens doe je hiermee onrecht aan het werk van de auteur. Deze heeft het immers als geheel uitgebracht.

Redelijke Godsdienst deel 1A

Bewaar het pand

Het is een goede zaak dat het bekende boek van Wilhelmus a Brakel in hertaalde vorm wordt uitgegeven. De inhoud is nog steeds van grote betekenis.

Eigenlijk zou dit boek in elk huisgezin een plaats moeten hebben. Het boek is hertaald door Jasper J. Stam, Kampen. Voorin het boek legt hij verantwoording af van zijn werkwijze. Dan volgt een uitgebreide inleiding van ds. W. van Vlastuin. Vervolgens een bibliografie van Wilhelmus a Brakel (een overzicht van zijn werken, vH), dan een structuuroverzicht van de Redelijke Godsdienst en het voorwoord van Brakel bij de eerste uitgave in 1700. Goede wijn behoeft geen krans. Neem en lees. Gezien het aantal pagina’s krijgt u veel voor de gevraagde prijs.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten