Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Ik geloof

Ik geloof

Een eenvoudige verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis

Petrus Martyr Vermigli

Genre:Theologie
ISBN:9789402906585
Druk:1e druk
Pagina's:128
Bekijk eerste pagina's
Ik geloofSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 14,95

In 1542 vluchtte de voormalige monnik Petrus Martyr Vermigli voor de inquisitie vanuit Italië naar Zwitserland. Om zijn achtergebleven geestverwanten te bemoedigen, schreef hij zijn eerste boek: een catechismus in het Italiaans. Hierin legt hij stap voor stap de Apostolische Geloofsbelijdenis uit. Op een heel toegankelijke manier komen zo de belangrijkste elementen van het christelijk geloof aan de orde.

Steeds weer stelt Vermigli Christus centraal en richt hij zich op het nut en de troost van wat we geloven. Zo verdiept hij op een fijnzinnige manier ons besef van de rijkdom van het christelijk geloof. Hij maakt duidelijk dat alleen de gereformeerden werkelijk katholiek zijn.

Vermigli’s boekje is nog altijd niet verouderd. De inhoud ervan vormt een bruikbaar hulpmiddel om onze kennis van de Bijbel en de gereformeerde geloofsleer op te frissen.

Recensies

Ik geloof

Bewaar het Pand | 19 juni 2018

Petrus MartyrVermigli (1499- 1562) vluchtte in 1542 voor de inquisitie vanuit Italië naar Zwitserland. Om zijn achtergebleven reformatorisch- gezinde landgenoten te bemoedigen, schreef hij in het Italiaans zijn eerste boek: ‘Ik geloof.’ In dit boek legt Vermigli op een eenvoudige manier de apostolische geloofsbelijdenis uit. Het boek verscheen in 1544. Het verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands. Vertaler is dhr. C.L. Freeke uit Katwijk.

Om u een indruk te geven van de inhoud van dit boek wil ik iets weergeven uit de uitleg van de woorden ‘Ik geloof in de Heilige Geest.’ De Heilige Geest leidt in al de waarheid. Daarover lezen we op blz. 86 en 87 behartenswaardige dingen: ‘Het belangrijkste werk dat Hem in de Schriften echter wordt toegeschreven, is het onderwijzen. Christus beloofde Zijn discipelen; ‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden (...) en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen’ (Joh. 16:13). Ook zegt Hij tot hen in een andere plaats: ‘En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult; (...) want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt’ (Matth. 10:18-20). De apostelen werden pas verspreid over de wereld om te prediken, nadat zij deze kracht van Boven ontvangen hadden. Daardoor preekten zij niet alleen krachtdadig, maar bevestigden hun leer met verbazingwekkende wonderen. Dit onderwijs van de Geest wordt in het verborgene in ons hart gewerkt. Hij verlicht niet alleen ons verstand, maar overtuigt onze zielen op aangename wijze van dingen, waarvan zij van nature een afkeer hebben, maar die nu aantrekkelijk gevonden worden. Deze grote verandering die in de uitverkorenen wordt gewerkt, geeft hun genegenheid en kracht om goede werken te verrichten die hun oude natuur nooit zou kunnen volbrengen. Dit alles wordt teweeggebracht door inwendige en krachtdadige overtuiging en niet door kracht of geweld. Dit is de gelukkige vrijheid die de uitverkorenen in Christus bezitten, want door de overreding en de kracht van de Geest laten zij zich overhalen om werken te doen die voor hun oude natuur onaangenaam of onmogelijk waren. Uit deze inwonende werking van de Geest komt de innerlijke afsterving voort, zowel in ons lichaam als in onze geest, zoals Paulus schreef: ‘Maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven’ (Rom. 8:13). Bovendien geeft deze geestelijke overtuiging van de zekerheid van onze zaligheid ons zoveel troost dat wij te midden van tegenspoeden, rampen, ellende en vervolgingen in deze wereld met vreugde kunnen leven. Die blijdschap is ook niet ongegrond. Wij weten van onszelf dat wij deze bijzondere gave ontvangen hebben die Paulus in zijn brief aan de Efeziërs ‘het onderpand (...) van onze erfenis, tot de verkregen verlossing’ (Ef. 1:14) noemt.”
Tenslotte nog enkele woorden die we lezen op blz. 88 en 89: “Laten we daarom God voor Zijn grote goedheid en barmhartigheid danken, waarmee Hij ons geheiligd heeft, ons wedergeboren heeft doen worden en ons ingelijfd heeft in Christus, Gods natuurlijke en wettige Zoon. Hij deed dat niet door middel van engelen of andere schepselen, maar alleen door Zijn Geest. Zo heeft hij ons verrijkt met Zijn kennis en hemelse gaven, waardoor het ons niet langer ontbreekt aan kracht, sterkte, licht en middelen om het goede na te jagen. Te midden van alle wereldse en duivelse vervolgingen leven wij daarom blijmoedig als zulken die er door de Heilige Geest volledig van overtuigd en verzekerd zijn dat wij het eeuwige leven zullen beërven en genieten. Deze overtuiging rust niet op onze verdiensten of waardigheid, maar is gegrond op het geloof, de barmhartigheid en de genade van onze Heere Jezus Christus, Die leeft en de wereld regeert in eeuwigheid. Amen.”

Ik geloof

De Saambinder | 13 september 2018

De grote Italiaanse reformator Petrus Martyr Vermigli (1499-1562) is ons relatief onbekend. Het is daarom een goed idee geweest van C.L. Freeke dat hij diens verklaring van het Apostolicum voor het eerst in het Nederlands vertaald heeft.

Vermigli was aanvankelijk een rooms-katholiek geestelijke, later een reformator die in dit eerste boekje liet zien dat hij teruggreep op de vroeg-christelijke kerk. Vooral Augustinus en Chrysostomus kende hij van binnenuit. Vermigli was zeer geleerd en had een fenomenale kennis van de Bijbelse talen. De Reformatie was een veel bredere Europese beweging dan wij vaak denken. Dit werkje van Vermigli ademt dezelfde leer en praktijk der godzaligheid die tot ons komt in de geschriften van Johannes Calvijn. Zo doet bijvoorbeeld het accent op het werk van de Heilige Geest Die het Woord toepast, aan Calvijn denken, alsook het centraal stellen van de verzoenende arbeid van Christus. Zijn uitleg van de ‘nederdaling ter helle’ is weer Luthers; onze Heidelbergse Catechismus volgt Calvijn. Ook bij lezing van Vermigli moeten we dus kritisch blijven. Dat was Calvijn ook, maar hij waardeerde Vermigli bijzonder en vroeg hem naar Genève te komen. Vermigli deed dat niet, maar werkte als hoogleraar wel op verschillende universiteiten in Europa. Door zijn geleerdheid en werkkracht was hij in staat om veel te publiceren. Het riep zowel instemming als vijandschap op. Dit boekje van Vermigli is eenvoudig en goed toegankelijk. Het taalkleed is radicaal, helder, onbevangen, als een sprankelende frisse bron om naar terug te keren. Zo is reformatie trouwens altijd bedoeld. De profeten in het Oude Testament riepen het volk terug naar de Bron, dat is: terug naar God Zelf, naar Zijn Woord, Zijn wet en Zijn inzettingen. Het is een misverstand te denken dat de zestiende-eeuwse Reformatie iets nieuws wilde. In onze tijd hebben wij weer een Reformatie nodig. Er is maar één weg: terug naar onze eigen wortels, terug naar de Bron. Dit boek kan daarbij behulpzaam zijn.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten