Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus

Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus

Jacobus Koelman

Genre:Theologie
ISBN:9789402902822 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:112
ISBN:9789402903997 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Over de oprechte liefde tot de Heere JezusSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 9,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,49

In dit boek gaat Koelman in op de oprechte liefde tot de Heere Jezus. Hij heeft daarbij enerzijds mensen op het oog die deze liefde nog missen en anderzijds degenen die deze liefde slechts in zwakke mate bezitten. De auteur stelt de vraag hoe het komt dat er vaak zoveel twijfel in het hart opkomt of wij tot de Zijnen behoren en of Hij ons liefheeft. ‘Om de overtuiging hiervan en de verootmoediging hierover te vergroten, en om degenen die zichzelf bedriegen aan zichzelf te ontdekken, zal ik u de tekenen van deze liefde tot Jezus tonen’, aldus Koelman in zijn voorwoord.

In een tijd waarin schijn en zijn moeilijk onderscheiden worden, kan deze verhandeling verheldering brengen, waarbij liefderijke opwekkingen voor hen die de ware liefde missen, of vrezen te missen, niet ontbreken.

Herschreven door ds. C.J. Meeuse, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Recensies

Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus

Veluwse Kerkbode | 26 mei 2017

Koelman is één van de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Koelman heeft zich ook verdienstelijk gemaakt als vertaler van Engelse en Schotse gereformeerde theologen die opkwamen voor een beleefd geloof en voor de praktijk van de godzaligheid. De verhandeling Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus verscheen oorspronkelijk als inleiding op de vertaling een aantal preken van de Schotse predikant Hugo Binning.

Deze inleiding is meer dan eens afzonderlijk uitgegeven. Daarbij werd het begin ervan waarin Koelman allerlei kerkhistorische zaken aan de orde stelt, weggelaten. Het is een zeer goede zaak dat ds. C.J. Meeuse een herschreven versie van dit prachtige werkje van Koelman heeft verzorgd. Hij geeft aan welke criteria hij daarbij heeft gehanteerd. Lange zinnen zijn in stukken geknipt en woorden die van betekenis zijn veranderd, vervangen. Zijn wijzigingen ingrijpend, dan is in de voetnoot de oorspronkelijke tekst vermeld. De vraagt wordt wel eens gesteld of er verschil is tussen de Engelse puriteinen en zeventiende-eeuwse Schotse theologen enerzijds en de zeventiende-eeuwse vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie anderzijds. Onderling hebben Engelse puriteinen en Schotse theologen evenals Nederlandse vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie hier en daar eigen accenten gelegd. De een had ook een ander karakter dan de ander.
Cultureel zijn er verschillen tussen de Engelse en Schotse theologen enerzijds en de Nederlandse anderzijds. Wellicht kan men zeggen dat de gevoelvolle gemeenschap met Christus bij de Engelse en Schotse theologen vaak iets meer in het centrum staat dan bij de Nederlandse. Toch laat dit werkje van Koelman zien dat ook dat niet altijd opgaat. Uiteindelijk overheerst de overeenstemming. Voor Koelman leidt het geen twijfel dat elke oprechte christen Christus liefheeft, hoewel niet in zo grote mate als feitelijk behoort. Echte liefde tot Christus kan er alleen zijn als men overtuigd werd van zijn verloren toestand buiten Hem. Liefde tot Christus gaat altijd gepaard met liefde tot de middelen waarin Christus is te vinden. Koelman brengt naar voren dat wie Christus echt liefheeft Hem in al Zijn ambten nodig heeft.
Koelman heeft zijn boekje geschreven om hen die de ware liefde tot Christus missen tot die liefde te bewegen en hen die de zekerheid dat zij Hem liefhebben op de gronden van zekerheid te wijzen en hen die mogen weten Hem lief te hebben, op hun rijkdom te wijzen. Heel praktisch geeft Koelman aanwijzingen aan hen die Christus nog niet liefhebben. Hij noemt het volgende: Probeer een dadelijk werkzaam historisch geloof te krijgen dat er Middelaar en Zaligmaker is. Zoek besef van je verloren toestand buiten Christus. Kom onder zo’n bediening van het Woord waardoor u Christus als volkomen Zaligmaker bereid om zielen te behouden wordt voorgehouden. Grijp de Heere Jezus aan zoals Hij aangeboden wordt in het Evangelie. Bid in Jezus’ naam of u Hem mag lief krijgen. Voeg je bij de ware liefhebbers van Christus die spreken over de beminnelijkheid en schoonheid van Hem. Koelman besluit met aansporingen tot hen die Christus reeds liefhebben. Het loopt uit op het appel met een vrolijk hart te overdenken hoe Christus als Middelaar is verhoogd. Kinderen Gods moeten aan Jezus en Zijn werk denken opdat zij Hem nog meer lief krijgen. Ik wens dit prachtige boekje in veler handen. Moge de Heere het gebruiken met dat doel waartoe Koelman het schreef.

Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus

De Saambinder | 22 juni 2017

Er valt over dit recent uitgegeven boekje van Jakobus Koelman veel goeds te zeggen. Het is eigenlijk één lofzang op de Heere Jezus Christus. Oorspronkelijk schreef Koelman, de bekende nadere reformator in de tweede helft van de zeventiende eeuw, dit geschrift als een inleiding bij een door hem vertaalde prekenbundel van Hugo Binning. Al spoedig werd de waarde van deze inleiding ontdekt en volgden er in de loop der eeuwen onder verschillende titels aparte uitgaven van. De meest recente daarvan is deze uitgave, door ds. C.J. Meeuse in 2005 hertaald en uitgegeven, en nu opnieuw gepubliceerd.

Geloof in de Heere Jezus en liefde tot Hem zijn de twee genadegaven, waarin het geestelijk leven het duidelijkst openbaar komt. Met deze stelling opent Koelman zijn betoog, waarin hij duidelijk maakt hoe nodig het is de Heere Jezus lief te hebben. Dat doet hij door eerst over de kenmerken te spreken van hen die Christus liefhebben. Hij doet dat enerzijds om ongelovigen aan zichzelf te ontdekken en de oprechte gelovigen te bemoedigen.
Vervolgens noemt hij een aantal ‘beweegredenen om Christus lief te hebben’. Daarin spoort hij mensen aan die deze liefde missen of menen te missen. Dat doet hij wervend en gunnend, maar ook heel pastoraal voor de zwakgelovigen die menen niets van deze liefde te kennen. Ten slotte bespreekt Koelman de middelen die ertoe kunnen dienen om Christus lief te krijgen. Ook nu weer spreekt hij ongelovigen en gelovigen aan.
De schrijver zet alles op alles om onbekeerde mensen de noodzaak van de liefde tot Christus voor te houden. Want Christus is volkomen in staat om zondaars van allerlei slag te behouden en zalig te maken. Hij biedt Zichzelf aan in al Zijn volheid en rijkdom, zonder onderscheid te maken. Zo tracht Koelman zijn lezers ertoe te brengen om tot Christus de toevlucht te nemen, in Hem te geloven en Hem langs die weg lief te gaan krijgen. Het getuigt van pastorale wijsheid dat Koelman ook nu weer de - vaak zwakke - gelovigen aanspreekt.
Dit inhoudelijk voortreffelijke boekje is op een mooie en verantwoorde manier door ds. Meeuse herschreven. De toegevoegde noten maken duidelijk dat ds. Meeuse een kenner van Koelman en zijn geschriften is.

Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus

Eilandennieuws | 26 juli 2017

Wat kunt u in dit boek verwachten? Koelman gaat in op de oprechte liefde tot de Heere Jezus. Hij heeft daar enerzijds mensen op het oog die deze liefde nog missen, maar ook zij die deze liefde nog missen en anderzijds zij, die slechts in zwakke mate deze liefde bezitten.

De auteur van deze uitgave stelt de vraag hoe het komt dat er vaak zoveel twijfel in het hart opkomt of wij tot de Zijnen behoren en of Hij ons liefheeft. Koelman geeft op pag. 18 een duidelijk antwoord: ‘Om de overtuiging hiervan en de verootmoediging hierover te vergroten, en voor al ook om degenen die zichzelf bedriegen aan zichzelf te ontdekken, zal ik u, als in een spiegel, de tekenen van deze liefde tot Jezus tonen’. Daarom zeg ik (Koelman) vooraf dat wel alle volgende dingen kenmerken zijn van de liefde tot Jezus, maar dat er evenwel ware liefde tot Jezus kan zijn, daar, waar al die tekenen voor een tijd niet tegelijk gevonden worden, en waar men vanwege verzoekingen van de satan, of vanwege de kleine mate van die liefde deze tekenen niet zien kan, noch in zichzelf durft erkennen. Wat is de bedoeling van Koelman met dit lezenswaardig boekje? Mijn bedoeling is aan de ene kant de verwaande en zichzelf bedriegende belijders van het geloof en van de liefde tot Jezus en de werkelijke huichelaars te ontdekken; en aan de andere kant de oprechten te tonen dat zij waarlijk Jezus liefhebben, hoewel niet in zo grote mate als wel betamelijk is. In drie hoofddelen treffen we de volgende zaken aan: I. Kenmerken van degenen die Christus liefhebben; II. Beweegredenen om Christus lief te hebben; III. Middelen om Christus lief te krijgen. Elk van deze onderdelen zijn weer onderverdeeld in subhoofdstukjes. De inleiding is van Ds. C.J. Meeuse, zelf een bijzonder kenner van Koelman en zijn geschriften. Hij vond het niet nodig om een voorwoord te schrijven, want in een eerder uitgegeven druk is een duidelijke uiteenzetting gegeven, die echter niet door Koelman zelf is geschreven, maar ondertekend met N.N. In 1737 is dit voorwoord vanwege zijn waarde opnieuw opgenomen. Wel heeft ds. Meeuse een verantwoording gegeven van deze uitgave met alle drukken, die voor deze uitgaven geweest zijn vanaf 1690 tot 2005, met vermelding van plaatsnaam en eventueel jaartal. Opnieuw blijkt hieruit de betrokkenheid, die hij heeft met Jacobus Koelman en zijn uitgegeven werken. Het slot van de inleiding van ds. Meeuse wil ik u niet onthouden: Ik wil besluiten met de wens dat de Bruidegom Christus dit werkje, waarin een lid van Zijn bruidsgemeente schrijft over de door Hem verwekte liefde, wil zegenen om de ware liefde te wekken waar ze gemist wordt en ze te verlevendigen waar Hij een beginsel ervan gaf, opdat Zijn bruid een aangename geur van Bruidegom verspreiden mag in een tijd waarin over de stank hangt van eigenliefde. In achttien kenmerken geeft Koelman aan waar de oprechte liefde tot Christus aan te herkennen is om in het laatste hoofdstuk de middelen te bespreken, die ertoe kunnen dienen om Christus lief te krijgen. Opnieuw in een tweedeling: zij die de liefde kennen en zij die nog niets van die liefde ervaren. De schrijver zet alles op alles om onbekeerde mensen de noodzaak van de liefde tot Christus voor te houden. Ik eindig met een kort citaat: ‘Neem Hem aan, verkies Hem voor u, neem uw toevlucht tot Hem, werp uw zondige, verloren, machteloze ziel op Hem. Dit is in Hem te geloven. Zo tracht Koelman zijn lezers ertoe te brengen om tot Christus de toevlucht te nemen. In Hem te geloven en Hem langs deze weg lief te gaan krijgen. Van harte aanbevolen, ook voor jongeren.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten