• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Altijd goede moed

”Altijd goede moed” is een uitgave van de stichting Winst uit Verlies in samenwerking met uitgeverij De Banier. Een waardevolle bundel met lezingen die in de achterliggende vijf jaar zijn gehouden. De ondertitel is: ”Vanuit Gods Woord steun en troost bij kanker”.

Een negental predikanten heeft vanuit eigen ervaring of vanuit het pastoraat de Schrift laten spreken. Verschillende predikanten vertellen iets over strijd en verlieservaring. Steeds wordt het Woord van God doorgegeven en wordt gewezen op Hem bij Wie troost is in smart. Ds. P. C. Hoek gaat in het inleidende hoofdstuk in op de vraag ”Wat wilt gij dat ik u doen zal?” De predikant richt zich met name op de pastorale omgang met kankerpatiënten. Een ontmoeting is meer dan een vluchtige vraag. De vraag van de Heere Jezus is vol mededogen en ontferming. Voor ambtsdragers betekent dat een goede attitude. Stilstaan bij onze medemens in nood.

Ds. IJ. R. Bijl neemt Psalm 91 als uitgangspunt. Hij geeft aan dat je de psalm kunt lezen terwijl je over de woorden heen leest. Je kunt dingen verstandelijk begrijpen zonder ze geestelijk te verstaan. Toen hij als 17-jarige in de eindexamenklas zat van het vwo, werd hij ernstig ziek. Een ernstige vorm van leukemie. In het halfdonker, terwijl alleen het bedlampje in de ziekenkamer brandde, viel de Bijbel open bij Psalm 91. Toen deze psalm gelezen werd, was het alsof de Heere door elk woord tot zijn ziel sprak. Wat een wonder! God spreekt tot een 17-jarige jongen dat Hij een Schuilplaats is. Zo is de psalm meegegaan door de diepten. Niet bij alle mensen bij wie kanker wordt geconstateerd, is er een roep naar de Allerhoogste. Geen twee personen zijn hetzelfde. De predikant geeft aan dat de Heere, naar Zijn vrijmachtig welbehagen, in verschillende personen op een verschillende wijze wil werken.

Door Woord en Geest komt Hij nabij, terwijl dat toch niet altijd zo beleefd wordt. Alleen Hij kan ons Zijn gunst doen ervaren.

Ds. A. Schreuder neemt de lezer mee in een overdenking over lijdzaamheid naar aanleiding van Jakobus 1:1-18. Vanuit een  persoonlijke ervaring was het voor hem van belang om te leren wat lijdzaamheid inhoudt. De Schrift leert dat een christen in de weg van het lijden de gave ontvangt om het lijden dat de Heere oplegt te dragen. Een waardevolle bijdrage, waarin ds. Schreuder gebruikmaakt van een boekje van de Engelse puritein Thomas Goodwin.

Ds. A. T. Vergunst schrijft over het thema ”Als één lid (over)lijdt, lijden alle leden”. Ds. Vergunst was nog maar kort predikant toen bij zijn vrouw een hersentumor werd geconstateerd. Na enige tijd is zijn vrouw overleden. De predikant gebruikt het volgende beeld: als de Heere ons verlies brengt, is het alsof Hij een grote ploeg door ons leven trekt. Het is een les om te leren dat de Heere deze ploeg wil gebruiken om de aarde te bereiden, zodat daarin het zaad gestrooid kan worden en uiteindelijk een oogst volgt. Verlies heet een persoonlijke kant, maar laten we erover nadenken dat het dragen van een kruis ook vraagt om meedragen.  Dragen en mee-dragen. Hij bekwaamt door Zijn soevereine Geest. En als we geleden hebben, kunnen we mede-lijden, ziende op de overste Leidsman.

Graag zou ik nog citeren uit de bijdragen van de overige predikanten: ds. G. W. S. Mulder, ds. K. Visser, ds. D. J. Budding, ds. J. Westerink en ds. L. de Wit. Beter is dat u (jij) zelf dit waardevolle boek ter hand neemt. Graag wil ik deze uitgave van harte aanbevelen. Voor zieken en voor gezonde medemensen. Maar ook vanwege de pastorale handvatten.

Altijd goede moed

Dr. P.C. Hoek e...+
vanaf 1199