• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Bij het kruis

Vrouwen nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar in het bijzonder licht op vallen. Dit tweede boekje in de boven vermelde serie laat de vrouwen zien op weg naar en bij het kruis. Zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Het zal duidelijk zijn, dat het in de eerste plaats niet om de vrouwen gaat, maar om Hem, bij je hen ontmoet. Een bekend lied zegt het zo treffend: Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was ’t Die door Zijn sterven aan haar het leven gaf.
In de lijdensweken (7) treft u elke dag een overdenking naar aanleiding van een gedeelte uit Gods Woord, een vraag m.b.t. de meditatie en een citaat. In de serie Bijbelse vrouwen ontmoeten is eerder verschenen: Rond de kribbe, een dagboek voor de adventsweken. D.V. zal ook verschijnen: In de kerk, dagboek van Pasen naar Pinksteren. In lijdensweek 1: Vrouwen onder het oude verbond, staat de schrijfster stil bij : Eva, Zippora, bescherming voor de Israëlieten, Rachab, de dochter van Jefta, een Liefste voor de bruid en bij Rizpa’s zonen. Lijdensweek 2: het nieuwe verbond in Zijn bloed: Bloed van het oude verbond, oude verbond vernieuwd, nieuwe verbond beloofd, bloed van het nieuwe verbond, nieuwe verbond gekomen, leven onder het nieuwe verbond. Lijdensweek 3 staat stil bij vrouwen bij Jezus ontmoeten: Een ontdekte vrouw, een zalvende vrouw, dienden zussen, een zondige vrouw, meeluisterende vrouwen, een hoogmoedige moeder. In Lijdensweek 4 ontmoeten we Maria en Martha. Lijdensweek 5 staat stil bij Christus’ heerlijkheid ontmoeten: Jezus’ heerlijkheid zien, Gods heerlijkheid ontmoeten, Gods heerlijkheid op aarde, Gods heerlijkheid in Jezus, Jezus heerlijkheid in Zijn lijden, Gods heerlijkheid in Zijn kerk, Jezus’ heerlijkheid in de hemel. We ontmoeten in Lijdensweek 6 de dochters van Jeruzalem: Dochters van Jeruzalem, verwachtende dochters in Jeruzalem, vragende dienstmaagden in Jeruzalem, Pilatus’ huisvrouw in Jeruzalem, Vrijgekochte vrouw: het geestelijke Jeruzalem, wenende dochters in Jeruzalem en Hemelse bruid: het nieuwe Jeruzalem. Lijdensweek 7 bepaalt ons bij het kruis en bij het graf, waar we vrouwen ontmoeten: Jezus aan het kruis, Moeder Maria bij Jezus’ kruis, uitgediende vrouwen bij Jezus’ sterven, vrouwelijke wachters bij Jezus’ graf, rustende vrouwen op Stille Zaterdag, zoekende vrouwen bij het open graf en een wenende Maria bij het open graf. Het boekje eindig op Eerste Paasdag: een blijde Maria bij haar opgestane Heere Tweede Paasdag: nederige vrouwen bij de verhoogde Middelaar. Wie goede lectuur wil lezen in de zeven lijdsensweken, kan hier terecht. Niet alleen voor vrouwen, maar voor een ieder, die de Heere Jezus op Zijn kruisweg wil/mag volgen. Een goede zaak om op deze wijze ons voor te bereiden. Een klein gedeelte uit een van de overdenkingen (laatste bladzijde, 171), Tweede Paasdag: … Bij Zijn sterven aan het kruis leek Hij voor velen machteloos. Maar door Zijn opstanding heeft Hij Zijn almacht laten zien. Hij heeft de dood, de duivel, de zonde overwonnen. Hij heeft het leven, de weg naar God en gerechtigheid verdiend. Hij heeft alle macht om Zijn verdiensten uit te delen over heel de wereld. Daarom geeft Hij de opdracht: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken.’ Een citaat van Prof. Wisse wordt aan het eind ter overdenking meegegeven: Goede Vrijdag heeft alleen zin, als men heeft leren verstaan, dat het STERVEN van Christus was tot opstanding. Het was zó voldoen aan alle gerechtigheid Gods, dat de eeuwige liefde Gods nu vrij baan ontving, om zich ten volle te verheerlijken in vrije genadebediening aan een schuldig en NIETS bezittend volk. Aan Gods gerechtigheid voldaan, opdat de liefde haar gang kon gaan.’

Bij het kruis

Andrea van Hart...+
vanaf 999