• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De belijdenisgeschriften

Wie de moeite neemt om de belijdenissen van de Vroege Kerk te lezen en te onderzoeken, zal tot de ontdekking komen dat ze vol staan met diepzinnig klinkende uitdrukkingen. Maar tegelijk dringt de vraag aan ons op of ze anno 2017 nog toegankelijk zijnvoor een breder publiek? En is het belijden van de Reformatie, zoals verwoord in de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog wel relevant?
Deze en dergelijke opmerkingen komen we bij jong en'oud regelmatig tegen. Wat is de verdienste van de bovengenoemde auteurs geweest? Om bij de Vroege Kerk te beginn en: zii laten zien hoe de belijdenissen van de Vroege Kerk ons helpen om oP een zvlYere manier te geloven in een drie-enige God. Vervolgens hebben we het spreken van de Reformatie over de rechtvaardiging en de sacramenten nodig, want zii bliikt verrassend actueel te zljn tegenover allerlei stromingen in theologie en kerk in de eenentwintigste eeuw. Vervolgens blijken deze belijdenissen ons niet alleen dogmatisch (leerstellig) de weg te wijzen, maar in het bijzonder pastoraal en praktisch ons wil leiden in het geloof. De auteurs en Studium generale Prof. Dr. A. Baars is emeritus hoogle raar ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit te Apeldoor. Dr. P C. Hoek is als docent Praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie Dr. A. |. Kunz is hervormd predikant en als docent en onderzoeker verbonden aan Driestar educatie te Gouda. Dit boekje is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Driestar educatie.en uitgeverij de Banier. In het kader van Studium Generale van Driestar hogeschool is dit thema uitgewerkt in boekvorm. Deze lezinge n zljn gegeven in de cursus 2015-2016. Een van de doelstellingen van Studium generale is: 'verdieping van de kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Drie-eenheid O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; O Geest, zend Uwen troost ons neer; Drie-enig God,U zij al d' eer! Rechtvaardiging en sacramenten Het tweede opstel zet de Heidelberger en de Nederlandse Geloofsbelijdenis centraal. Op een heldere wijze wordt positie gekozen in de vraag naar de leer van de rechtvaardiging, die in de Reformatie herontdekt werd. We mogen zeggen: zíj vormt het hart. Deze bijdrage is van dr. PC. Hoek. Tenslotte gaat dr. Kunz in op de zinnebeelden van Gods beloften: Doop en Avondmaal in de gereformeerde belijdenis. Oud, maar toch actueel Waarom is dit zo waardevol? Omdat de vragen die in onze gezindte hier omtrent leven, vanuit de geschriften zelf beantwoord worden. De geschriften komen zelf aan het woord. De studieleider van de Studium Generale, dr. A.L.H. (Tom) Hage schrijft in zíjn woord vooraf dat belijdenisgeschriften mensenwerk zíjn en blijven. Ze dienen ons om te helpen om het geloof dat zích grondt op de Schrift opnieuw te belijden in het heden. Dit boekje doet recht aan de belijdenisgeschriften en mag een geslaagde handreiking zrjn voor jong en oud in deze tijd.

De belijdenisgeschriften

Prof. dr. A. Ba...+
vanaf 399