• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Ik ben de Opstanding en het Leven

Een keurig uitgevoerd dagboek, met als titel “Ik ben de Opstanding en het Leven” vraagt om bespreking. Dit dagboek van ds. A. Vergunst (1926-1981) is samengesteld uit vele publicaties en overdenkingen in kerkelijke bladen. Hij diende onze gemeenten op diverse terreinen met een grote ijver om het goede voor onze gemeenten te zoeken.

De inhoud van deze overdenkingen zijn schriftuurlijk-bevindelijk. Iedere dag wordt naar aanleiding van een Bijbelgedeelte en een dagtekst gewezen op de dood in Adam en het leven in Christus. Boven elke meditatie is een thema geplaatst, waarin al veel ter overdenking ligt, voor jong en oud.
In deze korte, evenwichtige overdenkingen wordt gewezen op wie de mens is en blijft in zichzelf. Maar ook wordt erop gewezen waar al het heil en geluk te verkrijgen is. Om een voorbeeld te noemen: van 27 juli tot en met 29 juli wordt stilgestaan bij de tekst uit Openbaring 21:27 met als thema’s: ‘Geen plaats voor onreinen’, ‘Het hart van de Kerk’ en ‘Een heerlijke toekomst’.
Eerlijk wordt gesproken over Hem Die komen zal op de wolken des hemels en voor wie daar plaats is. Ik citeer: ‘Christus’ komst op de wolken zal overweldigend zijn! Vernietigend voor allen die tegen Hem gestreden hebben, maar verlossend voor Zijn volk. Zij zullen Hem dan mogen zien als Dezelfde Die Zich om hunnentwil gesteld heeft voor het Goddelijk gericht. Hij heeft al de vloek gedragen’.
Als er gesproken wordt over wie dat volk in zichzelf is lezen we: ‘Zijn degenen die verkoren zijn tot het eeuwige leven beter dan andere mensen? Nee. Ook zij zijn in Adam het eeuwige verderf onderworpen. Ook van hen geldt: ‘zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden’. Ook zij die verkoren zijn tot het eeuwige leven zijn verontreinigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar… als vrucht van Zijn soeverein welbehagen zullen zij voorwerpen worden in wie God door Zijn genade wil werken!’ Wat zou het groot en eeuwig gelukkig zijn als de nalezing van deze getrouwe dienaar des Woords vruchten mag voortbrengen tot verheerlijking van Gods grote Naam.

Ik ben de Opstanding en h...

Ds. A. Vergunst
vanaf 1995