• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Israëls verwachting

Uit de door Isaäc da Costa gehouden Bijbellezingen heeft mevr. J. Kranendonk-Gijssen een dagboek samengesteld. Daarmee is aan een lang gekoesterde wens van het deputaatschap voor Israël en van het Steunfonds Isaäc da Costa voldaan. De uitgave bevat voor elke dag van het jaar een meditatie met een te lezen Bijbelgedeelte.
Voorafgaande aan de meditaties is een korte biografie opgenomen van deze Joodse man. Hij en vele anderen met hem kwamen in de negentiende eeuw tot bekering. Zijn geloof in de Messias betekende niet dat hij zijn Jood-zijn vergat. Integendeel, juist door zijn bekering kreeg hij oog voor de beloften van God voor het Joodse volk. Daarvan getuigen zijn geschriften en de gedichten die hij nagelaten heeft. In de meditaties is zijn Joodse afkomst te merken. Over Jeruzalem schrijft hij in de meditatie van 6 juni: ‘Jeruzalem was het hart van Palestina, de tempel was het hart van Jeruzalem, vanuit die tempel moest het Evangelie zijn intrede doen in Jeruzalem en onder Israël’. Da Costa maakt geen scheiding tussen het Oude en Nieuwe Testament, alsof het Oude alleen betrekking zou hebben op de Joden en het Nieuwe op de nieuwtestamentische kerk. Hij ziet de geschiedenissen in de Schrift niet slechts als geschiedenissen, die alleen hen aangaan die er in de tijd bij betrokken waren, maar dat ze voor ons moeten dienen tot voorbeelden. Zo lees ik bij 30 augustus: ‘Wij moeten net als Israël twee wateren over. We moeten over de grote zee van de bekering én over de kleine rivier van de dood’. Over zijn hoop voor het Joodse volk: ‘Herodes heeft zelfs Jezus als kind willen doden. Want… zou er geen Messias zijn, dan zou er voor Israël geen tijdelijke noch eeuwige hoop meer zijn! Maar Jezus leeft, en wij, Joden, leven ook nog!’ (7 oktober). Vanuit die hoop mag het werk onder ‘de beminden om der vaderen wil’ gedaan worden. Ik hoop dat het lezen van dit dagboek de liefde voor het werk onder het Joodse volk mag bevorderen en persoonlijk tot zegen mag zijn.

Israëls verwachting

Isaäc da Costa
vanaf 1499