• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Niemand heeft ons méér lief

Dr. W. Verboom behandelt in dit boekje de heilsfeiten. Bij de heilsfeiten denkt hij aan ‘datgene wat God gedaan heeft om verloren zondaren te doen delen in Zijn heil’ (pag. 11). Het boek benadert de heilsfeiten vanuit een bijzondere invalshoek, namelijk vanuit de wijze waarop deze ter sprake komen in de belijdenisgeschriften van de Kerk. Behandeld worden de geboorte van de Heere Jezus, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en de Wederkomst.
Nagegaan wordt hoe de belijdenissen van de Vroege Kerk daarover spreken (de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Belijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius). De belijdenissen van de Reformatie komen aan de orde (de Grote en Kleine Catechismus van Luther, de Augsburgse Confessie, maar ook de Gereformeerde confessies: de Catechismus van Calvijn, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels). Het boekje reikt heel veel waardevol materiaal aan. Het is een goede gedachte geweest van de auteur om de gegevens uit onze prachtige kerkelijke belijdenissen over de heilsfeiten eens op een rij te zetten. De schrijver is erin geslaagd aan te tonen welke belangrijke en overheersende plaats de heilsfeiten innemen in de belijdenisgeschriften van de Kerk. Hieruit blijkt eens te meer hoe door en door schriftuurlijk onze confessies zijn! Een enkel punt van kritiek: soms spreekt de beeldspraak van de schrijver mij niet zo aan: we moeten de liefdevolle wijze waarop Christus de Zijnen na Zijn Hemelvaart naar Zich toetrekt liever niet vergelijken met de manier waarop het strakke touw van een vlieger hoog in de lucht trekt aan de handen van de spelende kinderen (blz. 71). Ook vraag ik me af of de schrijver bij de bekende woorden uit 1 Timotheüs 2:4 (‘God wil dat alle mensen zalig worden’) wel de juiste exegese voor ogen heeft (blz. 106). Waardevol is dat de schrijver benadrukt dat er zonder recht geen verzoening mogelijk is (blz. 47). Aan het einde van het boek worden naar aanleiding van elk heilsfeit enkele gespreksvragen gesteld, wat de leesbaarheid bevordert.

Niemand heeft ons méér li...

dr. W. Verboom
vanaf 749