• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wet en genade

De schrijver van ”De Christenreis” heeft in zijn boek ”Wet en genade” een verhandeling geschreven over ‘de aard van beide, tonend wat deze zijn zoals ze zijn als twee verbonden, wie de personen zijn en wat de staat is van hen die zijn onder elk van deze twee verbonden’. Als uitgangspunt heeft Bunyan genomen Romeinen 6:14: ‘Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade’.

Deze verhandeling is verdeeld in twee delen. Het eerste deel gaat over het verbond der werken en de wet, het tweede deel over het verbond der genade en het Evangelie. Aan de ene kant wordt de leer van beide helder uiteengezet, aan de andere kant worden allerlei vragen gesteld en antwoorden gegeven die het geestelijk leven betreffen. Bunyan schrijft dat ‘deze even gemakkelijk verstaan worden door hen die zonen van de wijsheid zijn’. In deze korte recensie kunnen we daar niet uitvoerig op ingaan, maar we willen bijzonder wel wijzen op de pastorale wijze waarop Bunyan de strijd tekent in de harten van Gods kinderen met betrekking tot de onvergeeflijke zonde.

In het voorwoord van de vertaler, de heer H. Folmer, wordt rekenschap gegeven van de wijze van vertalen en opgemerkt dat zijns inziens ‘de rode draad die door het hele werk loopt het best is te omschrijven met de woorden van Paulus uit 2 Korinthe 5:11: ‘Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof’. Ds. P. den Ouden heeft zijn kerkhistorische lezing over het leven en werk van John Bunyan beschikbaar gesteld als een historische inleiding op dit boek.

Tenslotte wijzen we op het voorwoord van Bunyan zelf, waarin hij schrijft: ‘Als u dan in deze verhandeling in de eerste plaats iets vindt van de aard, het doel en de uitgestrektheid van de Wet, roep dan niet gelijk: Hier is niets dan de verschrikking, de vrees en de donderende uitspraken van de Wet. En als u in het tweede deel iets vindt van de vrijheid en de volheid van het Evangelie, zeg dan ook niet: hier is niets dan genade - en daarom de Wet zou geringschatten. Neen, lees het geheel door en oordeel dán’.

Wet en genade

John Bunyan
vanaf 1699