• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wie is mijn naaste?

De schrijver Evert-Jan Brouwer geeft aan dat dit boek is bedoeld als ‘handreiking aan Bijbelgetrouwe christenen bij het weldoen aan de naaste in nood, in een wereld die steeds ingewikkelder wordt en waarin er veel meer naasten zijn dan we ooit kunnen helpen’.
Hij geeft verder aan dat er relatief weinig is geschreven over de vraag ‘hoe je de naastenliefde, onder andere via donaties, in de praktijk invult’ en dat dit boek in die leemte wil voorzien. En inderdaad, vanuit Gods Woord worden heldere lijnen getrokken op basis waarvan een praktische handreiking wordt gedaan. Dit alles vindt plaats aan de hand van zes hoofdvragen. Elke hoofdvraag vormt een hoofdstuk. ”Wie is mijn naaste?” is de hoofdvraag in het eerste hoofdstuk. Omdat uiteindelijk iedereen onze naaste is, gaat het om de vraag hoe verantwoorde keuzes te maken. Brouwer brengt hierin een heel bruikbare, Bijbels gefundeerde rangorde aan. In het hoofdstuk ”Aan wie vertrouw ik mijn gift toe?” staan onderwerpen centraal die te maken hebben met de identiteit van verschillende organisaties. Hierbij ligt sterk het accent op christelijke ontwikkelingsorganisaties. Het kerkelijke diaconaat komt helaas slechts zijdelings aan de orde. Zelf heb ik dit als een gemis ervaren. Naar mijn overtuiging verdient dit meer aandacht (zie o.a. Hand. 11:27-30, 12:25). Behartigenswaardige zaken worden in het hoofdstuk ”Hoe moet ik geven?” genoemd. Er worden verschillende Schriftplaatsen aangehaald. Hierop gebaseerd vallen woorden als: ‘Regelmatig’, ‘royaal’, ‘meer dan je kunt missen’ en ‘zelfverloochening’. De tabel op bladzijde 62 vraagt enige doordenking. Een nadere toelichting hier zou helpen. In ”Wat gebeurt er met mijn gift?” komen onder meer het ‘toewerken naar zelfredzaamheid’ en de nadelen van particuliere initiatieven aan de orde. Het hoofdstuk ”Dweilen met de kraan open?” wijst erop dat in hulpverlening vaak de nadruk ligt op barmhartigheid en minder op het recht van de arme naaste dat geschonden wordt (Deut.10:17-18). Vandaar de noodzaak van rechtvaardige wetten en een eerlijk overheidsbeleid. Ook dat laatste dient nadrukkelijk aandacht te krijgen in het ontwikkelingsbeleid in de richting van de (lokale) overheid. Het laatste hoofdstuk ”Kan ik nog iets anders doen dan geld geven?” handelt over de vraag op welke praktische wijze er nog meer gedaan kan worden voor onze naasten naast het doneren aan goede doelen. Verder wordt de nadruk gelegd op verantwoord handelen vanuit het perspectief van het rentmeesterschap. Samenvattend kan gezegd worden dat de schrijver heel herkenbare vragen op een Bijbels gefundeerde manier probeert te beantwoorden, een praktische handreiking doet in het maken van verantwoorde keuzes en tevens bijdraagt aan bewustwording. Door de eigentijdse en vlotte schrijfstijl leest het boekje gemakkelijk. Mede daardoor is het ook zeker geschikt voor jongvolwassenen. Een idee als verjaardagsgeschenk?

Wie is mijn naaste?

Evert-Jan Brouw...+
vanaf 399