• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wijzer op weg naar de wederkomst

Andrea van Hartingsveldt-Moree heeft onder de titel 'Wijzer, christelijke feestdagen in het gezin' een viertal boeken geschreven. • Wijzer: op weg naar het kerstfeest • Wijzer: op weg naar het paasfeest • Wijzer: op weg naar het pinksterfeest • Wijzer: op weg naar de wederkomst
De boeken zijn bedoeld als gezinsdagboek dat gebruikt kan worden in de weken voorafgaand aan bovengenoemde feestdagen. Elke week begint met een inleiding op het weekthema, vervolgens is er per dag een Bijbelgedeelte om te lezen, een psalm om te zingen en een aantal gespreksvragen/suggesties om als gezin dieper op het thema in te gaan. Achterin de afzonderlijke boeken zijn de antwoorden op de gespreksvragen opgenomen. Verder bevat ieder deel ook een aftelkalender (los bijgevoegd) zodat kinderen heel bewust de dagen kunnen aftellen tot de feestdagen. Voor jongere kinderen is bij iedere week een kleurplaat opgenomen, oudere kinderen leren bijvoorbeeld een tijdbalk op te stellen. Het boek is daarmee heel geschikt voor het hele gezin. Terecht merkt de schrijfster in haar voorwoord op dat het de taak is van ouders om aan hun kinderen over te brengen waar het bij de kerkelijke feestdagen ten diepste om gaat. De opdracht van God aan de Israëlieten om de feestdagen te vieren en Gods daden aan hun kinderen over te dragen, geldt ook nu nog. De boeken kunnen ouders helpen om kinderen de rode draad van Gods handelen door de Bijbelse geschiedenissen heen te laten zien. Interessant om extra te benoemen is het vierde deel 'Op weg naar de wederkomst'. In de 7e maand vierden de Israëlieten 3 feesten: de dag van het Bazuingeklank - de Grote Verzoendag- en het Loofhuttenfeest. Door middel van deze feesten werden de Israëlieten eraan herinnerd dat ze op reis waren naar de eeuwigheid. In dit deel worden de betekenis van deze Oudtestamentische feesten voor deze tijd ontdekt. Dit deel kan eigenlijk het hele jaar gelezen worden, maar gezien de inhoud van de feesten kan het ook goed in de tijd van dankdag gelezen worden. De 7e maand was voor de Israëlieten de maand Ethanim, in het najaar. De oogst is in de 6e maand binnengehaald. De eerste dag van deze 7e maand was voor de Israëlieten een rustdag, een dag om na te denken, terug te denken en vooruit te denken. De klank van de bazuin riep de Israëlieten op eraan te denken: 'Ik ben de HEERE uw God'! (Num. 10:10) Wanneer je als ouders - met alle gebrek - probeert gehoor te geven aan de oproep in het huwelijksformulier om onze kinderen 'in de waarachtige kennis en vreze Gods, Hem tot eer en tot hun zaligheid op te voeden', dan kunnen deze boeken hier een praktische en goede bijdrage aan leveren, in het besef dat alleen God de rijke boodschap van de verschillende heilsfeiten in het hart van ons en onze kinderen kan brengen.

Wijzer op weg naar de wed...

Andrea van Hart...+
vanaf 1495