• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zachtmoedig en nederig van hart

Christenen kunnen worstelen met de gedachte dat ze Jezus voortdurend teleurstellen en dat Zijn geduld met hen wel bijna op moest zijn. Ze mogen weten wat Christus voor hen heeft gedaan, maar weten ze ook wat er in het hart van de Heere Jezus leeft? Weten ze Wie Hij is en hoe Hij denkt over Zijn kinderen? Dane Ortlund schreef er het boek ‘Zachtmoedig en nederig van hart’ over.

In het Evangelie naar Mattheüs, hoofdstuk 11, beschrijft Jezus Zichzelf als ‘zachtmoedig en nederig van hart’. Hij verlangt ernaar dat Zijn kinderen, die strijden met zonde en lijden, Zijn hart leren kennen en rust vinden in Hem. Ortlund overdenkt deze  woorden van Gods Zoon. Op een diepe en bewogen wijze duikt hij in die Bijbelgedeelten die spreken over Christus’ genegenheid  voor Zijn volk. Wie thuis is in de Puriteinen, zal bemerken dat hij ruimschoots citeert uit de werken van bekende Puriteinen als John Bunyan en Thomas Goodwin. Wat is de diepen intentie van Dane Ortlund? Hij wil door dit boek vermoeide, onzekere gelovigen bemoedigen op hun levensreis.
Dane. C. Ortlund is predikant van de Presbyterian Church in Napervill, Illinois. Hij is redacteur van de serie Knowing the Bible en de serie Short Studies in Biblical Theology.
Het boek zet in met de aankondiging Voor Hope, dan volgt een vierregelig gedicht in het Engels en een vertaling in het Nederlands. Het is gebaseerd op Lukas 18:16:


Fatherlike He tends and spares us
Well our feeble frame He knows
In His hand He gently bears us
Rescues us from al our foes


H.F. Lyte, 1824

 

Als een Vader zorgt Hij voor ons
Heel goed kent Hij ons zwakke gestel
Hij draagt ons teder in Zijn hand
En redt ons van al onze vijanden

 

De eindnoten worden aan het eind van dit boek uitvoerig besproken met titels en korte opmerkingen. Dat laat zien dat de schrijver een goede studie gemaakt heeft om tot dit boek te komen. Na het 'Woord vooraf' en de bespreking van de tekst(en), volgt een epiloog en een dankwoord.
Dit is een boek over het hart van Christus. Wie is Hij, is Hij nu écht? Wat is Zijn karakter? Wat is Zijn diepste gezindheid ten opzichte van zondaars en lijdenden? Wat zijn Zijn meest natuurlijke, meest instinctieve woorden en daden? Wie is Hij?
In het bijzonder is dit boek geschreven voor wie ontmoedigd, gefrustreerd, vermoeid, gedesillusioneerd, cynisch of leeg is. Voor christenen die geloven dat Gods geduld met hen bijna opraakt. Al weten ze dat God hen liefheeft, maar vrezen ze dat ze Hem zwaar teleurgesteld hebben. Die anderen over de liefde van Christus vertellen, maar zich afvragen of Hij ten opzichte van henzelf toch enige wrevel koestert. Die zich afvragen of hun leven zo’n schipbreuk heeft geleden, dat herstel niet meer mogelijk is. Die ervan overtuigd zijn dat ze hun bruikbaarheid voor de Heere voor altijd hebben verspeeld. Die murw geslagen zijn door overrompelende pijn en zich afvragen hoe ze in die verlammende duisternis verder moeten. Die hun levensweg alleen kunnen verklaren door te concluderen dat God in wezen een karige God is. Anders gezegd, dit boek is geschreven voor gewone christenen. Voor zondaars en lijdenden. Met welke gevoelens kijkt Jezus naar hen?
Het kan zijn dat iemand zich afvraagt: maken we Jezus niet menselijk als we zo over Hem en Zijn gevoelens spreken? Of hoe verhoudt Christus’ hart Zich tot de Drie-eenheid – verhoudt Christus Zich anders tot ons dan de Vader of de Heilige Geest? Of gaan we al te ver als we vragen wat Zijn meest wezenlijk eigenschappen zijn? En hou verhoudt dat zich tot Zijn toorn? Wat is de verhouding tussen Christus’ hart en het beeld van God dat ons in het Oude Testament wordt getekend?
De schrijver noemt dat legitieme vragen, maar ook noodzakelijke vragen. Hij gaat ze niet uit de weg. Hij blijft dicht bij de Bijbeltekst, wat dat is de veiligste weg naar theologische getrouwheid en zorgvuldigheid. Vanuit dit onderzoek wil de schrijver luisteren naar wat de Bijbel zegt over het hart van Christus en overdenken wat dat betekent voor ons eigen wisselvallige leven.
In 23 stukjes komen de volgende items aan de orde: Christus’ hart, Zijn hart in actie, de blijdschap van Christus, Hij deelt in ons lijden, Hij handelt zacht met ons, Ik zal hen nooit uitwerpen, hartelijke ontferming, volkomen zalig maken, een Advocaat, de schoonheid van Christus’ hart, het gevoelsleven van Christus, een toegenegen Vriend, waarom de Geest?, Vader van barmhartigheden, Zijn ‘natuurlijke’ werk en Zijn ‘vreemde’ werk, de HEERE, de HEERE, Zijn wegen zijn niet onze wegen, bewogen van hart, rijk in barmhartigheid, onze wettische harten, Zijn vrijgevige hart, toen en nu, tot het einde en voor eeuwig geborgen in Zijn hart.
Jezus zegt in Mattheüs 11:28: 'Komt herwaarts tot Mij.' Waarom doen we dat niet? Thomas Goodwin geeft antwoord. Dit is de crux van onze bevindingen: "Wat mensen weerhoudt, is dat ze Christus’ gedachten en Zijn hart niet kennen… De waarheid is, Hij is meer verheugd over ons dan wij (verheugd) kunnen zijn over Hem. De vader van de verloren zoon zag het meest van hen tweeën uit naar die blijde ontmoeting. Ziet u ernaar uit? Hij Die uit de hemel afdaalde, zoals Hijzelf zegt in de tekst, om voor u te sterven, zal u niet slechts een stukje tegemoet komen, zoals van de vader van de verloren zoon wordt gezegd. O, kom daarom tot Hem. Als u Zijn hart maar kende, zou u komen."


Neem dit boek ter hand en leg er uw hart naast. Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord: Komt herwaarts tot Mij en Ik zal u rust geven. Het is de moeite waard om dit boek aan te schaffen, maar zeker ook om het te lezen, met de Bijbel ernaast. Van harte aanbevolen!

Zachtmoedig en nederig va...

Dane Ortlund
vanaf 1399