Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Met Christus opgewekt

Met Christus opgewekt

Het christelijke leven vanuit de opgestane Levensvorst

Prof. dr. W. van Vlastuin

Genre:Theologie
ISBN:9789462785694 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:128
ISBN:9789462788695 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Met Christus opgewektSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 9,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,49

De opstanding van Christus is het centrale heilsfeit in de prediking van de apostelen. De auteur belicht in dit boek(je) wat het christelijke leven in het licht van Christus' opstanding betekent. Zo gaat hij in op de vraag waarom de opstanding een revolutie in het denken van de apostelen betekende. In dit verband onderzoekt hij ook de geloofwaardigheid van de opstanding en hij vraagt zich af wat het betekent voor onze visie op de wereld en de wetenschap als de opstanding van Christus geen product is van de omstandigheden. Vooral gaat het in dit werk om het geheim dat gelovigen 'met Christus' zijn opgewekt. In dit kader komt niet alleen de vraag aan de orde of Christus voor ons is opgewekt, maar ook hoe het opstandingsleven functioneert en wat de vrucht ervan is. Christus' opstanding blijkt ook nauw verbonden te zijn met het zoeken van de dingen die boven zijn. Waar is boven eigenlijk? Wat is dat en hoe verhoudt zich dat tot de roeping van christenen op deze aarde? Vanuit de opstanding van Christus valt er ook licht over de zin van de geschiedenis en kan er iets worden gezegd over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kortom, deze uitwerking van het heilsfeit van de opstanding is bedoeld om hoofd en hart te voeden.

Prof. dr. W. van Vlastuin is universitair docent systematische theologie vanwege het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU

Recensies

Met Christus opgewekt

Eilanden Nieuws | 03-08-2016

Met Christus opgewekt, door dr. W. van Vlastuin, is verschenen bij de Banier onder ISBN nummer 9.789.462.785.694 en kost € 9,95.

Deze uitgave is o.a. ontstaan uit de prekenserie, die de auteur heeft gehouden na Pasen en voor de zomer van 2015 met als tekst Kolossenzen 3:1: ‘Indien u dan met Christus bent opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand van God’. We moeten geen letterlijke weergave verwachten van de gehouden prekenserie, want dr. Van Vlastuin heeft ook andere facetten van de Bijbelse boodschap naar voren laten komen. De test uit Kolossenzen vormt wel een venster om naar de kern van de Bijbelse boodschap te kijken. Wat is de bedoeling van de schrijver met deze uitgave? Vanuit het heilsfeit van de opstanding van Christus de kernen van het christelijk geloof te laten oplichten. Hij raadt aan om door meditatie zich te oefenen in de kernen van het christelijk geloof. Om zo ons te wapenen tegen de ontwikkelingen in de wereld van de moderne media, in het bijzonder tegen internet. Hij wijst er ook op, dat onze wereld er niet veiliger op wordt en dat we met elkaar bezig zijn de aarde uit te putten en onszelf te vergiftigen. Hij gaat ook niet voorbij aan de economische crisis, gevoelens van onzekerheid op kerkelijk en geestelijk gebied en de snelle afval van het christelijk geloof. Bij alle discussie op diverse terreinen is het nodig om ons te concentreren op kernboodschap van het christelijk geloof. Welke kernen zij volkomen zeker? Onze tijd ( de 21e eeuw) is niet bepalend voor het christelijk geloof, maar moet boven de tijd verheven zijn. Uitgangspunt moet zijn de doordenking van het christelijk geloof vanuit de opstanding van Christus. Aan de inhoudsopgave is duidelijk te zien wat Van Vlastuin met deze uitgave beoogd. Christus is opgestaan, Christus’ opstanding verkondigt het kruis, een venster buiten de wereld, Christus op Mohammed? Met Christus opgewekt, vergeving van zonden in Jezus’ Naam (belijdenis van schuld en verwachting), Heil in Christus ( wijsheid, vernieuwing, zachtmoedigheid, gemeenschap met de drie personen), de huiveringwekkende keerzijde, leven in de dood, is het leven voor mij? Deel aan de triomf, waarom klinkt er een vernieuwing? Waar is boven? De vermaning, zoeken, de gekroonde Jezus zien, burgers van de hemel, tussen schepping en herschepping, naar de wederkomst, de grote doorbraak en God alles in allen. Uit het hoofdstuk God alles in allen het volgende citaat: … Als God alles is, zijn wij dan niets? Kan dat wel? Wordt dan de mens niet weggedrukt? God is alles in allen. Het ‘in allen’ geeft aan dat Gods schepselen niet worden weggedrukt. Hier doet het heerlijke geheim voor dat het alles van God he geluk voor een mensenhart is. Zolang God niet alles is, zijn wij niet gelukkig. Alleen in god komen de behoeften van ons hart tot vervulling’.

Met Christus opgewekt

De Hervormde Vrouw | Juni 2016

Het christelijke leven vanuit de opgestane Levensvorst,

Een zeer leerzaam en praktisch boekje hoe de gelovigen na Pasen kunnen leven vanuit de opstandingskracht van Christus zodat de vrucht van Pasen ook in ons leven zichtbaar wordt.

Met Christus opgewekt

Bewaar het Pand | 18 april 2017

De auteur is universitair docent systematische theologie vanwege het Hersteld Seminarie aan de VU. Het boekje is de uitwerking van een aantal preken die de auteur heeft gehouden over Kolossenzen 3:1. In dit boekje wordt duidelijk gemaakt wat het christelijke leven was en is vanuit de opstanding van Christus. Dan gaat het om het functioneren van het opstandingsleven en de vrucht ervan. De vraag wordt behandeld hoe het zoeken van de dingen die boven zijn gestalte krijgt in het leven. De eerste christenen beleefden het aardse leven in het licht van dit hemelse koninkrijk.

In het begin van de kerkgeschiedenis wordt dit treffend onder woorden gebracht in de brief aan Diognetus. We citeren wat we lezen op blz. 91 “Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers, maar hebben alles te lijden als vreemdelingen. Elk vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd. Ze trouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen, maar ze leggen hun nageslacht niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven ‘in het vlees’ maar niet ‘naar het vlees.’ Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen ze de wetten. Ze houden van allen, maar ze worden door allen vervolgd. Ze zijn onbekend, maar ze worden vermoord. Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Ze komen alles tekort, maar ze hebben in alles overvloed. Ze worden onteerd, maar die ontering strekt hun tot roem. Ze worden belasterd, maar ze worden gerechtvaardigd. Ze worden gesmaad en ze zegenen. Ze worden beledigd en ze bewijzen eer. Als ze goed doen, worden ze gestraft als boosdoeners. Als ze gestraft worden, verheugen ze zich alsof ze tot leven kwamen. Door de Joden worden ze bestreden als vreemdelingen, door de Grieken worden ze vervolgd. En die hen haten, kunnen toch geen reden voor hun vijandschap opgeven.” Hieruit blijkt dat christenen echt anders zijn dan ongelovigen. “Ze zijn anders gericht, ze hebben een ander uitzicht, ze hebben een andere levenshouding, ze leven naar andere principes, ze worden gekenmerkt door een andere gezindheid.” (blz. 92). Christenen hebben een hemelse levensstijl. Christenen weten van matigheid. Hun hemelse gezindheid roept verzet en tegenstand op. We lezen op blz. 93 “Gods volk Israël had een diep besef dat Jezus niet van deze aarde was. Alleen dat al riep tegenstand op. Het gaat hier om vreemdelingenhaat die voortkomt uit vrees voor het vreemde, xenofobie. Christenen zijn vreemdelingen op aarde, omdat ze bij de hemel horen. Ze doen niet vreemd, ze gedragen zich niet vreemd, maar de wereld om ons heen voelt haarscherp aan dat we van een andere orde zijn. Dat brengt argwaan, afstand en wantrouwen met zich mee” Christenen zijn de levende Bijbel voor mensen die zelf nooit in de Bijbel lezen. Gods geboden zijn zichtbaar in hen. We lezen op blz. 94 “Onze nederigheid confronteert de ongelovige met zijn of haar hoogmoed. Onze onbaatzuchtigheid laat de zelfzucht zien. De rechtvaardigheid van God in ons brengt het oneerlijke aan het licht en de bewogenheid van Christus moet een ander wel beschuldigen van onbewogenheid. Wie wil er worden aangeklaagd? Als we een boete krijgen voor te hard rijden doen we al ons best om eronderuit te komen en excuses te bedenken. Uiteindelijk is de aanwezigheid van christenen voor ongelovigen onverdraaglijk.” Vervolging of verdrukking is het gevolg in vele landen op de wereld. Lijden wij mee met christenen die vervolgd worden? Christenen beantwoorden haat met liefde. Christus en Zijn Koninkrijk hebben een onbeweeglijke vastheid. In Christus zijn Gods kinderen meer dan overwinnaars. We willen deze bespreking van dit boekje besluiten met een vraag: Zijn wij door genade al een vreemdeling geworden die door genade zoekt de dingen die boven zijn? Is ons leven al een levende Bijbel voor hen die nooit in de Bijbel lezen?

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten