Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Christus volgen met vallen en opstaan

Christus volgen met vallen en opstaan

Gids voor jongeren

Steven Middelkoop

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402902600 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:111
ISBN:9789402903379 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Christus volgen met vallen en opstaanSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 10,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,99

We verblijven op aarde als asielzoekers in een tijdelijk tentenkamp, om straks in heerlijkheid thuis te komen.

Wij leven in een wereld die ons van alle kanten toeroept om zo veel mogelijk van het leven te genieten en succesvol te worden. Maar de Heere vraagt in Zijn Woord iets heel anders. Hij wil dat wij ons comfortabele leventje opgeven en Hem navolgen. Maar wat betekent deze roeping nu precies voor het leven van elke dag? In dit boekje geeft de auteur Bijbels onderwijs aan jongvolwassenen. Het is een dringend appel om niet tweeslachtig te leven, maar ons over te geven aan Christus en de weg van het tarwegraan te gaan. Deze manier van leven is niet gemakkelijk, maar geeft alleen echte vreugde en zicht op een eeuwige toekomst.

De auteur gaf jarenlang leiding aan de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Tegenwoordig werkt hij als Programma Manager bij Yona Foundation. Daarnaast is hij kerkelijk werker binnen de Hersteld Hervormde Kerk en studeert theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De opbrengst van deze uitgave komt ten goede aan hulp voor vervolgde christenen. Voor meer informatie zie: www.sdok.nl.

Recensies

Christus volgen met vallen en opstaan

Veluwse Kerkbode (dr. P. de Vries) | 9 juni 2017

In dit boekje dat zoals de ondertitel aangeeft voor jongeren is geschreven zet Steven Middel-koop die meerdere jaren leiding gaf aan de HHJO en nu bij de Yona Foundation theologie werkt en theologie studeert aan de Vrije Universiteit wat het betekent Christus te kennen en Hem te volgen. Hij spreekt over vallen en opstaan om duidelijk te maken dat de strijdende kerk geen volmaakte leden kent. Dagelijks moet een wedergeboren christen de strijd tegen zichzelf voeren. We mogen vragen voor struikelen te worden bewaard, maar als wij struikelen is dat geen reden om te denken dat er geen weg terug zou zijn.

Ieder hoofdstuk begint met een ervaringsverhaal van voorgangers die hij in India ontmoette in het kader van SDOK. De opbrengst van het boekje is voor deze stichting bestemd. Neder-landse christenen kunnen voor christenen in de wereldkerk vooral op het punt van theo¬lo-gische toerusting veel betekenen. Meer dan wij vaak zelf beseffen hebben wij toegang tot een schat aan inzichten verbonden met Gods leiding met de geschiedenis van Zijn Kerk in Europa.
Het boekje van Middelkoop maakt onder andere duidelijk dat wij omgekeerd van christenen elders in de wereld kunnen leren. Als het gaat om de christenen in India die in de ervarings-verhalen naar voren komen, denk ik aan de bereidheid tot lijden en tot vergeven. Werkelijke kennis van Christus moet toch niet in de laatste plaats daarin tot uiting komen.
Heel nadrukkelijk schrijft de auteur over het geloven in Christus en het volgen van Hem in eeu-wigheidsperspectief. We moeten ons realiseren dat wij de toekomende toorn hebben verdiend. Hij onderstreept de realiteit niet alleen de hemel maar ook de hel. Wat betreft het laatste verwijst hij naar de grote Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards. Middelkoop wenst dat jongeren en ook ouderen daar niet de eeuwigheid zullen doorbrengen. Juist daarom kan hij er niet over zwijgen. Dat is een van de punten die dit boekje krachtig maken. Meerdere predikers binnen de gereformeerde gezindte vooral al zij nadrukkelijk de buiten-wacht willen bereiken laten deze zaken geheel achterwege. Meer dan eens heb ik rouwtoe-spraken meegemaakt, waar vele tientallen niet-gelovigen aanwezig waren en de ernst van de eeuwigheid en de betekenis van het kruis als het plaatsvervangend wegdragen van Gods toorn op geen enkele wijze werden benoemd. Zij die tot de kerk in haar zichtbare vorm behoren krijgen al helemaal niet de indruk dat voor eeuwig verloren gaan voor hen een reëel gevaar is. Dan laat Middelkoop heel terecht een ander geluid horen.
Middellkoop stelt heel nadrukkelijk Gods voorzienigheid aan de orde. Meerdere mensen hebben het christelijke geloof vaarwel gezegd vanwege het lijden dat hen trof. De auteur richt zich heel persoonlijk tot jongeren die door het lijden dat hen treft in verwarring worden gebracht. De vraag ‘Waarom God?’ kan leiden tot de conclusie ‘Er is geen God’. Middelkoop geeft het advies om net als Asaf het hart voor de Heere uit te storten.
Het is Gods goedheid als wij bij het geloof bewaard zijn. Laten we dat beseffen en ons hart voor Hem uitstorten om persoonlijk de kracht van het christelijke geloof te mogen ervaren. Als we genade ontvangen, kunnen we door omstandigheden heen kijken. Juist als de toekomende toorn en de redding ervan voor ons een realiteit zijn, maakt dat tegenspoed en verdrukking in dit leven (en dan komt meer dan eens de houding van Indiase christenen ter sprake) betrekkelijk.
In Christus volgen met vallen en opstaan komt telkens weer naar voren dat God met Zijn Woord niet vrijblijvend tot ons komt. Hij beveelt geloof in Zijn Zoon en bekering tot Hem. Niet minder brengt de auteur naar voren dat God Zelf geeft wat Hij vraagt. Wie echt Christus volgt, ziet dat nooit als een prestatie maar weet dat ook het volgen van Hem pure genade is. Als God ons door Zijn Geest niet in staat stelde te geloven, zouden we het nooit doen. Als het gaat om de vraag hoe je nu weet of merkt dat je Christus mag toebehoren, dat dit op allerlei manieren gebeurt. Door de prediking die je treft, dor het lezen van een gedeelte uit Gods Woord enz. Het grote belang van stille tijd, Schriftstudie en gebed komt heel uitdrukkelijk ter sprake. We moeten deze middelen gebruiken om Christus te leren kennen en vervolgens zullen we ze gebruiken omdat wij Hem kennen en nog meer en dieper willen leren kennen. Ook het belang van het lezen van goede boeken wordt genoemd. Expliciet wordt dan gewezen op de mogelijkheid om tijd uit te trekken om een werk als de Institutie van Calvijn door te lezen. Middelkoop zelf deed dat met veel vrucht. Wetend dat jongeren vaak weinig afweten van niveauverschillen tussen boeken, zou ik zelf nog een enkele andere titel hebben genoemd. Ik denk aan de Redelijke Godsdienst van Brakel en bijvoorbeeld de geschriften van Ryle. Ik denk dat jongeren ook als zij geestelijke honger krijgen toch wel een havoniveau moeten hebben om hun voordeel met de Institutie te doen. Met deze kleine kanttekening wil ik niets afdoen aan de intentie van Middelkoop maar die alleen maar onderstrepen.
In Christus volgen met vallen en opstaan komt ook naar voren dat het volgen van Christus vraagt om het breken met zonden en een zondige levensstijl die ons afhouden van Hem. Hebben we gefaald dan moeten we dat aan de Heere belijden. Terecht wordt beklemtoond dat als wij ook naar mensen toe faalden, wij het ook hen moeten belijden. Dan mag het niet zo zijn dat wij ons geweten sussen met de gedachte dat belijdenis aan God voldoende. De echtheid ervan blijkt namelijk uit het feit dat wij ook naar mensen toe in de schuld komen. Heel belangrijk is ook de opmerking dat navolging van Christus ook in de digitale wereld ge-stalte moet krijgen. Met eigen ogen moet ik soms op digitale media constateren dat trouwker-kelijke jongeren zich daar niet bepaald als ware christenen presenteren. Velen laten zien dat zij nog hinken op twee gedachten of dat het christelijk geloof slechts een vorm is die hen weinig tot niets zegt. Dan vraagt God heel nadrukkelijk en concreet bekering en die bekering wordt dan ook digitaal zichtbaar.
In het laatste hoofdstuk komt het belang van omgang met ervaren christen ter sprake. Middelkoop noemt dat dit eigen ouders kunnen zien, een gemeentelid of leraar op school. Ik constateer dat dit voor ouderen tot de vraag behoort te leiden of zij identificatiefiguren kunnen zijn voor jonge mensen. Zijn zij in getuigenis en wandel voor jongeren betrouwbare gidsen naar de hemel? Als het gaat om opgang met elkaar en dus ook met christen maakt Middelkoop een driedeling tussen doen (je levenswandel), belijden (je overtuigingen) en pit (ons diepste innerlijk). Voor een ware christen is de pit zijn door Gods Geest geschonken geloofsverbondenheid met Christus.
Naast grote onderlinge variatie die allerlei oorzaken heeft en factoren kent, is er dan tussen ware christenen toch een diepe eenheid. Die eenheid ligt in de persoon en het werk van Christus. Middelkoop besluit zijn boekje met erop te wijzen dat God Zijn kinderen op allerlei wijzen snoeit opdat zij meer vrucht dragen. Vrucht dragen in en vanuit Hem is waar het omgaat. Ik kan dit boekje jonge mensen van harte aanbevelen. Ook ouderen kunnen ervan leren.

Christus volgen met vallen en opstaan

Eilandennieuws | 30 juni 2017

Onze tijd wordt gekenmerkt door een wereld om ons heen, die van alle kanten laat horen om zoveel mogelijk van het leven te genieten en succesvol te worden. Maar leggen we daar Gods Woord naast dat leert de Heere ons totaal iets anders. Hij vraagt van ons om de luxe en comfortabele leventje op te geven en Hem na te volgen. Als we aan deze roeping gestalte willen geven, wat betekent dat voor ons leven van elke dag? De schrijver, Steven Middelkoop, geeft Bijbels onderwijs aan jongvolwassenen.

Hij doet een dwingend appel om niet op twee gedachten te hinken, niet tweeslachtig of dubbelhartig te leven, maar door genade ons over te geven aan Christus en zo de weg van het tarwegraan te praktiseren. Is deze manier van leven gemakkelijk? Verre van daar, maar zo’n leven geeft alleen ware, echt vreugde en een zicht op een eeuwige toekomst.

Stichting de Ondergrondse Kerk
De opbrengst van deze uitgave komt ten goede aan hulp voor vervolgde christenen. Wilt u meer weten dan verwijs ik naar de site: www.sdok.nl. Steven van Middelkoop gaf jarenlang leiding aan de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Momenteel werkt hij als Programma Manager bij Yona Foudation. Hij is kerkelijk werker binnen de Hersteld Hervormde Kerk en studeert nog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aanleiding uit de inleiding
De schrijver overkwam in april 2016 een ernstig auto-ongeluk, dat wonderlijk goed afliep, maar hem wel aan het denken zette. Zijn taak in het Koninkrijk van God was nog niet af. Kort daarop overleed een catechisant door een ongeval met paragliden. Opnieuw drong het tot hem door: ben ik/ben jij bereid?
Aansporing om de Heere te zoeken
Dit boekje is een aansporing om de Heere te zoeken, juist in je jeugd. Een handreiking voor jongeren in de dagelijkse praktijk van de navolging van Christus. Het gebed om de kracht en de leiding van de Heilige Geest kan niet gemist worden, maar de Heere wil in die weg wel een zegen schenken. In hoofdstuk 1 laat hij een spiegel zien van wereldsteren: opgaan, blinken en verzinken. Aan de hand van drie Bijbelgedeelten laat Middelkoop zien de voorspoed en de ondergang van de ongelovigen. Maar vervolgens wijst hij ook op Christus, Die de weg ging van het stervende tarwegraan. Het boekje sluit af met vier handreikingen voor jonge christenen: hoe is onze verhouding tot de Heere en met onze medechristenen in het dagelijks leven?

Verhalen uit de praktijk, uit de ervaringen
Elke hoofdstuk begint met een ervaringsverhaal van voorgangers, die de schrijver ontmoette tijdens een reis naar India in het kader van SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk). Niet voor niets is de opbrengst bestemd voor het werk van deze stichting.

Kaders met raadgevingen
Door heel het boekje heen staan telkens korte citaten uit de tekst. Ze zorgen ervoor dat het gelijk opvalt. Aan het eind van een hoofdstuk volgt een samenvatting.
• Onze zonde is dat we ons eigen geluk willen creëren zonder God
• Alleen in het licht van Gods Woord worden onze levensvragen opgelost
• Als het goed is houdt voorspoed een christen nederig.
• Het lijden dat christenen overkomt, kan voor anderen tot zegen zijn.
• Alleen als de Heere onze ogen ervoor opent, zien wij in waarom het lijden van de Heere Jezus nodig was.
• Bid of de Heere identificatiefiguren op je weg brengt.
Het boekje eindigt met een gedeelte uit Johannes 15 over de ware Wijnstok en de ranken. De in Hem blijft en Hij in ons, die draagt veel vrucht. Want zonder Hem kunt Gij niets doen. Soms moet gesnoeid worden, maar bedenk: wanneer de Landman snoeit, is Hij nabij.
+ Een boek rechtstreeks gericht aan onze jongeren
+ Wel in de wereld, maar niet van de wereld
+ Heldere samenvatting
+ Aansprekende citaten door het hele boek heen.

Christus volgen met vallen en opstaan

Gezinsgids | 17 augustus 2017

Volgen doen we allemaal. De vraag is wie of Wie en hoe wij volgen. Steven Middelkoop heeft speciaal voor jongeren een boekje geschreven over de noodzaak om Christus te volgen.

Eerst beschrijft hij welke gevolgen het heeft als we wereldsterren achternalopen. ‘Onze zonde is dat we ons eigen geluk willen creëren zonder God’, schrijft hij (pagina 16). Vervolgens wordt uitvoerig stilgestaan bij Psalm 73. Waarom had Asaf het zo moeilijk? Omdat hij van beneden naar boven keek en niet andersom. Met de gelijkenis van het stervende tarwe graan als uitgangspunt benadrukt de schrijver hoe noodzakelijk het is je leven te verliezen om het te behouden. Wat voor Christus gold, is nodig voor ons allen: Sterven als het tarwegraan, om vrucht te dragen’. Dat vraagt een radicale keuze: Of kies je doorgaans voor de gulden middenweg? (...) een beetje film, een beetje vrije liefde en een beetje geloof. Alles een beetje, maar niets voluit? Dat is geen navolging, dat is zelfbedrog’ (pagina 71). De laatste twintig pagina’s van het boek bevatten vier handreikingen voor een leven in navolging: Bijbels Godsbeeld, Bijbellezen, persoonlijk gebed en het hart delen met ware gelovigen. De schrijver heeft een lezenswaardig boekje geschreven voor de oudere jeugd (18÷). Echter, ook ouderen kunnen er veel uit leren.

Christis volgen met vallen en opstaan

De Saambinder | 14 september 2017

Geïnspireerd door zijn ontmoetingen met christenen in India en gestimuleerd door persoonlijke ervaringen, schreef Steven Middelkoop een toegankelijk boekje over het volgen van de Heere in de praktijk van elke dag.

Hij legt de vinger bij het halfslachtige en comfortabele van veel westerse christenen. Geboeid door alles wat de wereld biedt, of juist teleurgesteld door tegenslagen, laten velen het er immers helaas bij zitten. Middelkoop dringt erop aan de dingen radicaal anders - vanuit Gods perspectief - te zien. Hij benadrukt terecht dat dit geen vrucht is van eigen akker, maar enkel genade, gewerkt door de Heilige Geest. Christus leed en stierf in de weg van het tarwegraan. En in die weg gaan Zijn kinderen Hem volgen. Met veel voorbeelden werkt Middelkoop dit thema verder uit. Hij laat zien dat Christus volgen een stervend leven is. Zo’n leven is lang niet altijd zo teer en geestelijk: ‘We verblijven op aarde als asielzoekers in een tijdelijk tentenkamp, om straks in heerlijkheid thuis te komen’. Dat geeft vervreemding van deze wereld en misschien is dat wel juist wat we nodig hebben. We genieten teveel van dit aardse leven. Maar ‘een christen kan principieel niet leven voor zichzelf’. Leven in navolging van de Heere - na ontvangen genade - is vanwege de overblijvende zonde een weg van vallen en opstaan. Middelkoop geeft enkele handreikingen. Hij vraagt aandacht voor een Bijbels Godsbeeld, het lezen van de Bijbel, het persoonlijk gebed, je hart delen met ervaren kinderen van God. Met name dat laatste vond ik aansprekend. Een ontmoeting van hart tot hart is meer dan meningen uitwisselen over een preek of een boek. Hij adviseert jongvolwassenen te zoeken naar stabiele christenen. Gewone, oprechte en gewortelde kerkmensen die leven van genade. ‘Stel je als jonge christen bescheiden en voorzichtig op. Verdiep je in het Woord, wortel in de belijdenis en bouw contacten op met oudere kinderen van de Heere’. Het boekje eindigt wat abrupt. Dat vind ik overigens wel typerend voor dit boekje. De vele voorbeelden en uitstapjes zijn aansprekend, maar verhelderen het betoog niet altijd. Dat neemt mijn waardering voor de boodschap niet weg. Die zit vol doordenkers. Zoals de laatste zin: ‘Wanneer de Landman snoeit, is Hij nabij’.

Christis volgen met vallen en opstaan

SDOK

Vaak lijken verhalen van vervolgde christenen ver van mijn belevingswereld af te staan en vind ik het soms lastig om hun lessen naar mijn eigen leven door te trekken. Dankzij dit makkelijk te lezen boekje komt het dichtbij. Steeds komen verhalen terug van christenen uit India die vervolgd worden vanwege het volgen van Jezus. Het zijn eerlijke verhalen over vallen maar ook over hoe God hen glorieus doet opstaan.

Het is een mix van hun verhalen én de lijn naar de concrete praktijk en de uitdagingen van mijn tijd. Daarnaast komt er ook vaak een uitleg van de grondtekst van de Bijbel in naar voren. Dit helpt mij om nieuw inzicht te krijgen in de teksten die ik vaak hoor, maar niet altijd begrijp. Dit boekje is bijvoorbeeld aan te raden als cadeau voor iemand die belijdenis heeft gedaan. Een mooi welkom-in-de-strijd-cadeau. Het boekje in een paar woorden: fris, oud goud, concreet en aansporend. Maar bovenal: de woorden wijzen je op Christus. De Overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Alleen met Hém kunnen we vallen en weer opstaan. Dát is een vreugde die alles overstijgt.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten