• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Heilige Doop

In zijn verantwoording schrijft dominee Procee het volgende: dit boek is geschreven om in te gaan op vragen betreffende de Bijbelse grondslag en fundering voor de praktijk van de kinderdoop, zoals deze bediend wordt in de kerken van de Reformatie. Het doel is om uit de Schrift aan te tonen dat de kinderdoop in de kerk van lezus Christus een Bijbelse inzetting is. Het sacrament van de kinderdoop bevat rijke troost en roept op tot persoonlijk geloof en bekering. De kinderdoop wordt niet altijd goed begrepen. Vooral jonge mensen kunnen er vragen over hebben en in verwarring raken als de Bijbelse inzetting van de kinderdoop aangevochten wordt. Zelfs bij ouderen die bij de kinderdoop opgevoed zrjn en hun eigen'kinderen hebbe'n',, laten dopen, kunnen misverstanden bestaan en ztj kunnen zelfs twijfels he6o-én'oïei de geldighëi'd"' en waarde van dit sacrament. Mijn wens en bede is dat dit boek met Gods zegen een Bijbelse verantwoording mag zijn voor de praktijk, waarde en betekenis van de kinderdoopl
Dominee Joppe (HHK te Oud-Beijerland), schreef een voorwoord. Zlj hebben elkaar leren kennen door de doop van de kleinkinderen van ds. Procee in Woudenberg. Zonder tekort te doen aan de rest van zrjnvoorwoord, wil ik een korte passage weergeven, die essentieel is m.b.t. de doop: . . . 'de auteur zet helder uiteen dat de kinderdoop een Bijbels e tnzetting is, die de kerk vanaf de vroegste tijd bediend heeft en benadrukt dat het sacrament van de Heilige Doop geen teken en zegel is van iets in de gedoopte, maar van Gods genadige beloften in |ezus Christus. . .' Wat me opvalt is, dat dit boek de oeldioheid van de kinderdoon in het verbondskader waarbinnen de doop plaatsvindt, ook wordt behandeld de doop als sacrament en het onderscheid tussen de doop van |ohannes en de christelijke doop. In hoofdstuk 4-7 wordt gehandeld over de doop van gelovigen en hun kinderen in tegenstelling tot enkel geloofsdoop. De hoofdstukken 8-10 laten zien hoe God de beloften vervult die Hij in de doop geeft en hoe Hij het heil toepast in de harten van zondaren. Dit in tegenstelling tot onjuiste opvattingen van de leer van wedergeboorte door de doop, en de doop met de Heilige Geest. In de hoofdstukken l1-12 wordt leiding gegeven aan ouders met betrekking tot de opvoeding en het omgaan met het sterven van gedoopte kinderen. Het slothoofdstuk geeft een duidelijk uitleg van het klassieke formulier voor de kinderdoop zoals deze gebruikt wordt in reformatorische kerken. De bladzijden 355 tot en met 367 geven een uitvoerige opsomming van de geraadpleegde literatuur, zowel Nederlandse als Engelstalige werken. We moeten bedenken, dat dit een proefschrift is, dat eerder ïn het Engels is verschenen en op veler verzoek ook in het Nederlands is vertaald. Al zijn er in het verleden al heel wat boeken over de kinderdoop verschenen, meest beknopter en eenvoudiger (zij worden als geschenk vaak gegeven aan ouders bij de doop van hun kind (eren). Dit boek van ds. Procee is heel wat uitgebreider, maar biedt tegelijk ook veel meer als het gaat om de rijke betekenis van de kinderdoop. Ook wordt ingegaan op de verschillende wagen die er leven rondom de kinderdoop en andere facetten van de doop. De auteur heeft geput, allereerit uit de Schrift, maar ook uit de belijdenisgeschriften van de reformatoren en nadere reformatoren. Tegelijk heeft hij gebruik gemaakt van werken over dit thema uit de Engelstalige wereld. Dit maakt het toch wel tot een bijzonder gedocumenteerd werk over deze problematiek Een werk van dit formaat over dit onderwerp ben ik nog niet tegengekomen. Dit boek moet eigenlijk in ieder gezin aanwezig zijn.Hier wordt op een Schriftuurlijke wijze uiteengezet wat de doop inhoudt, betekent en verzegelt. Het is ook uifvoeriq en qeeft voor zover het gaat moeilijke zaken niet uit de weg. In het hoofdstuk Besluit laat de schrijver B.B. Warfield aan het woord (The polemics of infant buptism) als hij antwoord geeft op de vraag: moeten wij de overtuiging dat de kleine kinderen gedoopt moeten worden opzij zetten: 'Duizendmaal neen. Zolang het waar blijft dat Paulus de kerk van de levende God als één voorstelt, vanaf Abraham tot heden op één verbond gegrond ( dat de wet niet opzij kon zéttên)t, zo lang blijft het waar dat de belofte voor ons en onzekinderen is en dat de zíchtbare kerk uit gelovigen en hun kinderen bestaat. Allen hebben recht op alle instellingen van de zichtbare kerk, elk op de vastgestelde tijd. Kort samengevat luidt het Bijbelse standpunt dat God in de dagen van Abraham Zijn kerk gesticht heeft en daar kinderen in geplaatst heeft. Zij moeten daarin blijven, tot Hij hen eruit zet. Hij heeft hen op geen enkele manier eruit gezet. Dan zijn zrj nog steeds leden van Zijn kerk en hebben als zodamg recht op haar inzettingen. Tot deze Lnzettingen behoort de doop, die in het Nieuwe Testament dezelfde plaats inneemt als de besnijdenis in het Oude en daar behoren kinderen ook deel aan te hebbenl Neem, lees, onderzoek, overweeg en volg een Schriftuurlijke lijn ook als het gaat over de Heilige Doop. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Nog voor geen 20 euro en u hebt een behoorliik volledige uitgave.

De Heilige Doop

ds. G.R. Procee
vanaf 1699