• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Heilige Doop

De schrijver is sinds enkele jaren predikant van de CGK in Middelharnis. Daarvoor was hij als predikant verbonden aan de Free Reformed Church van Hamilton in Canada. Deze uitgave is een verkorte uitgave van een meer uitgebreide dissertatie. ‘Dit boek wil laten zien dat de kinderdoop een Bijbelse inzetting is, die de kerk vanaf de vroegste tijd bediend heeft ‘ (13). ‘Gelovigen uit de Reformatie en (ana)baptisten bestrijden elkaar al eeuwenlang over deze kwestie’(12).
De hoofdstukken 1=3 onderzoeken het verbondskader waar binnen de doop plaatsvindt. Behandelen vervolgens de doop als sacrament en maken daarna het onderscheid duidelijk tussen de christelijke doop en de doop van Johannes. Hfd 2: ‘Het behoor tot het werk van de Heilige Geest om deze beloften en weldaden van Christus aan de ziel toe te passen’(44). Hfd.3: ‘De doop van Johannes is niet gelijk te stellen met de christelijke doop. De doop van Johannes was een tijdelijke instelling die zijn vervulling zou vinden in de christelijke doop’(67). De hfd.4-7 handelen direct over de doop van de gelovigen en hun kinderen in tegenstelling tot enkel de geloofsdoop. Hfd.4: ‘De kinderdoop is overeenkomstig het Woord van God en is bediend in de kerk vanaf de tijd van de apostelen’(104). Hfd. 5: Bezwaren tegen de theologie van het baptisme. ‘De doop betekent en verzegelt niet dat die gedoopt zijn wedergeboren zijn, maar God komt tot hen met Zijn beloften van genade. Als we de doop zo zien, laten we het volle licht vallen op Gods aanbod van genade’(146). Hfd.6 De wortel van de baptistische theologie liggen in het anabaptisme. ‘Calvijn concludeert dat kleine kinderen niet van de doop uitgesloten kunnen worden, zonder dat de wil van God openlijk geschonden wordt’( 163). Hfd.7 De wijze van doopsbediening. Is overdoop toegestaan? ‘NGB art. 34 ‘..die moet maar eens gedoopt worden met enigen Doop, zonder dien immermeer te herhalen, want we kunnen ook niet tweemaal geboren worden’(194). Hoe te handelen met degenen die zich hebben laten overdopen? ‘..de leer van de overdoop een afwijking is van het geopenbaarde Woord en God en niet getolereerd mag worden in de gemeente van Christus’(197). De hfd.8- 10 laten zien hoe God de beloften vervult die Hij in de doop geeft en hoe Hij het heil toepast in de harten van zondaren. Dit staat in tegenstelling tot onjuiste opvattingen van de leer van de wedergeboorte door de doop, en de doop met de Heilige Geest. Hfd.8: Bewerkt de doop wedergeboorte? ‘de theorie van leer van de wedergeboorte door de doop is onschriftuurlijk is. Zondaren worden door de Heilige Geest door de kracht van Christus wedergeboren’(216). Hfd.9: De toepassing van het in de doop beloofde heil. ‘De beloften verzegeld en betekend in de Heilige Doop moeten in het leven van elk verbondskind vervuld en toegeëigend worden’(243). Hfd.10 Gedoopt met de Heilige Geest. ’De uitstortingen van de Geest veranderen de staat van gelovigen niet, maar rusten hen toe en verlevendigen hen. (249)’ De verzegeling van de Geest is geen aparte gebeurtenis die na iemands bekering plaatsvindt’(251). De hfd.11-13 geven leiding aan ouders met betrekking tot de opvoeding en het omgaan met het sterven van gedoopte kinderen. Hfd.11. Ouders en hun gedoopte kinderen. ‘Wij moeten concluderen dat de doop van geadopteerde kinderen volkomen geoorloofd en Bijbels is, als christelijke ouders beloven hun geadopteerde kinderen in de christelijke leer te onderwijzen’(272). Hfd. 12 .Jonggestorven , verstandelijk gehandicapte kinderen. ‘Godzalige ouders moeten niet twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen die als zuigelingen sterven. Dat ligt in de waarheid en de geldigheid van het genadeverbond’(296). Hfd.13 geeft een uitleg van het klassieke formulier voor de kinderdoop zoals die gebruikt wordt in reformatorische kerken. Het is een basisboek voor vele facetten die te maken hebben met de Heilige Doop. De auteur heeft zich grondig verdiept in wat de bijbel zegt over de Heilige Doop en de ontwikkeling van de opvattingen over de doop in de geschiedenis van de kerk. Afwijkende opvattingen worden getoetst aan Schrift en belijdenis. Citaten zijn tot the point! Een goed leesbaar en leerzaam boek, geschikt voor persoonlijk gebruik, voor gesprek in de kerkenraad en voor het doopgesprek, voor gemeenteavonden en studiemateriaal voor theologische opleidingen. Van harte aanbevolen.

De Heilige Doop

ds. G.R. Procee
vanaf 1699