• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tijdbetrokken vreemdelingschap

In deze keurig uitgevoerde uitgave heeft Van der Graaf een verzameling van geschriften en artikelen van ds.G.Boer (1913-1973) samengesteld. Ds Boer heeft als hervormd-gereformeerd predikant veel bekendheid gekregen, vooral tijdens zijn lidmaatschap van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (1951-1969). Van der Graaf kende Boer al lang, o.a. via de CSFR, de Waarheidsvriend en de laatste jaren als secretaris van het GB-bestuur . De samensteller heeft vanuit geestelijke verbondenheid met ds.G.Boer al een biografie over hem geschreven: Passie voor het Evangelie, en in Ze hadden wat te zeggen: ‘De bond mag sterven – de kerk zal leven’( uitdrukking van Boer).
Inhoud: Deel I Gemeente en prediking. Aan de orde komen , o.a. De ramp in Putten, -Bij de geboorte van prins Willem Alexander, - De wording van de kosmos: Boer heeft bijbellezingen gehouden over Genesis 1 : Ik ben de Alpha (134/334). In tweede uitgebreide druk heeft Boer aandacht gevraagd voor gezinsvorming: de praktijk van het huwelijk, geboorteregeling en geboortebeperking, het al of niet geoorloofd zijn van het gebruik van voorbehoedsmiddelen enz. (136) - Uit de galerij der geloofshelden. Preken over Hebreeën 11. Door het geloof (335/437). - In de tijd van de bevrijdingstheologie. Deel II. Kerk en theologie. Met o.a.: - Verbond en prediking. ‘Aan ons de roeping om onszelf te beproeven of wij dit leven des geloofs zijn deelachting geworden, of wij ranken, dat zijn vruchtdragende ranken, in de Wijnstok Christus zijn. Dat is het onderscheidende element in de prediking, dat nooit gemist mag worden (-) Waar dit onderscheidende element verdwijnt, verliezen wij door de breedte de diepte en verdwijnt de gemeente in de massa(492). - Geestesgaven; - - Gedachtewisseling met H. Berkhof over positie en problemen van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk (1956). De briefwisseling is het beste modaliteitengesprek in de jaren na de Tweede Wereldoorlog; - De gereformeerde Gezindte nu en in de toekomst (1964);: ‘Laten we elkaar niet afschrijven. Dat is zonde. (-) Wij hebben onze wonden niet groter te maken, elkaars strijd niet te verzwaren, maar elkaar te corrigeren, elkaar op te dragen in het gebed naar de arbeid van Elia aller getal - hoever ook afgedwaald – in het oog te houden’(631). - De prediking en de verzoening ( minderheidsrapport van Boer opgenomen, 682/686). De vraag naar de overdraagbaarheid van de schuld . Dr.P. Smis: Geef mij portie maar aan Fikkie (633). De herderlijke brief onbevredigend ,’omdat de vertegenwoordiging van Christus alle nadruk krijgt, maar de vertegenwoordiging van alle mensen in Adam volstrekt buiten bespreking blijft. (-) Dat een vertegenwoordiging door Christus fundament verliest wanneer Adam verdwijnt. Daarmee valt de Bijbelse leer van de erfzonde’(707) - Vragen rond Schriftgezag; - Naar een verenigde kerk in Nederland (1961; de 18). De vraag naar Genesis 1: de beschouwing van mensen-aapmensen. H.Ridderbos: ‘Is er dan nog plaats voor een zondeval?’(-) Moet dan de zonde ook evolutionistisch worden verstaan?Is er dan nog plaats voor openbaring? (798). ‘ Want de versplintering van de kerk alsook het bijeenhouden van wat naar Gods Woord niet één is, is niet naar de wil en het welbehagen Gods’(815). Met dank aan de samensteller. Wat een leerzaam boek. Veel zaken herhalen zich in de kerk(en). Laten we kennis nemen van deze doorwrochte preken, artikelen e.a., van ds.Boer, die leed aan de kerk en terugriep naar Schrift en belijdenis én in de discussie, gedreven door liefde tot Zijn Zender en de kerk. Geschikt voor persoonlijk gebruik, voor theologen, predikanten, kerkenraden, theologische opleidingen en cursussen. Van harte aanbevolen.

Tijdbetrokken vreemdeling...

ds. G. Boer
vanaf 4599