• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Waar komen wij vandaan?

Het is belangrijk en waardevol dat de uitvoerige studie ”Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie” van dr. M.J. Paul voor een groter publiek (met name jongeren) toegankelijk is gemaakt in het boekje ”Waar komen wij vandaan? Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat”. De doelgroep vormt de leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Het risico van zo’n uitgave is dat het niet meer dan een beperkte samenvatting van de uitgebreide studie is. Toch is de auteur erin geslaagd om een goed leesbaar en helder boek te schrijven met een eigen lijn en opbouw. Op sommige plaatsen (zoals in de uitleg van Genesis) had de auteur wat uitvoeriger mogen zijn. Bij andere passages vraag ik me af de middenweg tussen opsomming en bespreking de leesbaarheid ten goede komt (zoals hoofdstuk 6). Moeilijke begrippen worden over het algemeen goed uitgelegd (op een enkele na, zoals ‘kosmologische tempelbouw’ en ‘kosmische tempel’ in hoofdstuk 8.1). De titel van het boekje vind ik wat minder geslaagd. De auteur bespreekt immers niet zozeer de oorsprongsvraag, maar wat de Bijbel ons aanreikt over het ontstaan van de mens en in hoeverre bepaalde opvattingen houdbaar zijn. Nadrukkelijk wijst dr. Paul in het slot op de verbondenheid tussen de historiciteit van Adam en Eva en het verlossingswerk van Christus. Dit vormt de onopgeefbare basis van de Schrift, zoals Paulus, geleid door de Heilige Geest, verwoordt in Romeinen 5. ‘Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens (Adam) velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen (Christus) velen tot rechtvaardigen gesteld worden’ (Rom. 5:19). De kern van het verlossingswerk in Christus vraagt om blijvende aandacht voor de historiciteit van Adam en Eva, juist met het oog op onze jongeren in deze verwarrende tijd. Ik hoop dat velen door deze ‘jongereneditie’ de weg vinden naar de meer uitvoerige studie ”Oorspronkelijk”.

Waar komen wij vandaan?

Prof. dr. M.J....+
vanaf 999