Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Tijdbetrokken vreemdelingschap

Tijdbetrokken vreemdelingschap

Verzameld werk van ds. G. Boer

ds. G. Boer

Genre:Theologie
ISBN:9789462786431 (Gebonden)
Druk:2e druk
Pagina's:849
ISBN:9789462789364 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Tijdbetrokken vreemdelingschapSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 59,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 45,99

Ds. G. Boer (1913-1973) was een markant hervormd-gereformeerd predikant, die in de gemeenten die hij diende met zijn trinitarische en vaak als profetisch gekenmerkte prediking diepe sporen trok. Bovendien kreeg hij brede bekendheid tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (1951-1969), vooral in de drie jaren dat hij daarvan voorzitter was.

Het eerste deel van deze uitgave bevat een selectie preken die Boer vrijwel alle zelf al aan het papier had toevertrouwd.
In het tweede deel zijn artikelen en publicaties over kerkelijke en theologische zaken thematisch gebundeld, waarvan zijn ‘gedachtewisseling’ met dr. H. Berkhof het meest bekend is.
Ds. Boer maakte ook deel uit van een commissie in de Hervormde Kerk, die in de jaren zestig de opdracht kreeg studie te maken van het toen aangevochten leerstuk van de verzoening. Alles wat in die commissie omging en wat hijzelf in publicaties en in een minderheidsnota hierover te berde bracht, is door hem in boekvorm bijeengebracht. Die uitgave treft men ook geheel in dit verzameld werk aan. De verzoening vormde ook het hart van zijn prediking.
In zowel zijn prediking als in zijn theologische arbeid was de Bijbelse vreemdelingschap een doorlopend thema. Maar vreemdelingschap was geen wereldvreemdheid. Boer stond met heel zijn arbeid midden in zijn tijd, ook midden in de geestelijke strijd die gaande was. Vandaar de titel van dit boek: Tijdbetrokken vreemdelingschap.

Recensies

Tijdbetrokken vreemdelingschap

Reformatorische Omroep

In deze keurig uitgevoerde uitgave heeft Van der Graaf een verzameling van geschriften en artikelen van ds.G.Boer (1913-1973) samengesteld. Ds Boer heeft als hervormd-gereformeerd predikant veel bekendheid gekregen, vooral tijdens zijn lidmaatschap van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (1951-1969). Van der Graaf kende Boer al lang, o.a. via de CSFR, de Waarheidsvriend en de laatste jaren als secretaris van het GB-bestuur . De samensteller heeft vanuit geestelijke verbondenheid met ds.G.Boer al een biografie over hem geschreven: Passie voor het Evangelie, en in Ze hadden wat te zeggen: ‘De bond mag sterven – de kerk zal leven’( uitdrukking van Boer).

Inhoud: Deel I Gemeente en prediking. Aan de orde komen , o.a. De ramp in Putten, -Bij de geboorte van prins Willem Alexander, - De wording van de kosmos: Boer heeft bijbellezingen gehouden over Genesis 1 : Ik ben de Alpha (134/334). In tweede uitgebreide druk heeft Boer aandacht gevraagd voor gezinsvorming: de praktijk van het huwelijk, geboorteregeling en geboortebeperking, het al of niet geoorloofd zijn van het gebruik van voorbehoedsmiddelen enz. (136) - Uit de galerij der geloofshelden. Preken over Hebreeën 11. Door het geloof (335/437). - In de tijd van de bevrijdingstheologie. Deel II. Kerk en theologie. Met o.a.: - Verbond en prediking. ‘Aan ons de roeping om onszelf te beproeven of wij dit leven des geloofs zijn deelachting geworden, of wij ranken, dat zijn vruchtdragende ranken, in de Wijnstok Christus zijn. Dat is het onderscheidende element in de prediking, dat nooit gemist mag worden (-) Waar dit onderscheidende element verdwijnt, verliezen wij door de breedte de diepte en verdwijnt de gemeente in de massa(492). - Geestesgaven; - - Gedachtewisseling met H. Berkhof over positie en problemen van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk (1956). De briefwisseling is het beste modaliteitengesprek in de jaren na de Tweede Wereldoorlog; - De gereformeerde Gezindte nu en in de toekomst (1964);: ‘Laten we elkaar niet afschrijven. Dat is zonde. (-) Wij hebben onze wonden niet groter te maken, elkaars strijd niet te verzwaren, maar elkaar te corrigeren, elkaar op te dragen in het gebed naar de arbeid van Elia aller getal - hoever ook afgedwaald – in het oog te houden’(631). - De prediking en de verzoening ( minderheidsrapport van Boer opgenomen, 682/686). De vraag naar de overdraagbaarheid van de schuld . Dr.P. Smis: Geef mij portie maar aan Fikkie (633). De herderlijke brief onbevredigend ,’omdat de vertegenwoordiging van Christus alle nadruk krijgt, maar de vertegenwoordiging van alle mensen in Adam volstrekt buiten bespreking blijft. (-) Dat een vertegenwoordiging door Christus fundament verliest wanneer Adam verdwijnt. Daarmee valt de Bijbelse leer van de erfzonde’(707) - Vragen rond Schriftgezag; - Naar een verenigde kerk in Nederland (1961; de 18). De vraag naar Genesis 1: de beschouwing van mensen-aapmensen. H.Ridderbos: ‘Is er dan nog plaats voor een zondeval?’(-) Moet dan de zonde ook evolutionistisch worden verstaan?Is er dan nog plaats voor openbaring? (798). ‘ Want de versplintering van de kerk alsook het bijeenhouden van wat naar Gods Woord niet één is, is niet naar de wil en het welbehagen Gods’(815). Met dank aan de samensteller. Wat een leerzaam boek. Veel zaken herhalen zich in de kerk(en). Laten we kennis nemen van deze doorwrochte preken, artikelen e.a., van ds.Boer, die leed aan de kerk en terugriep naar Schrift en belijdenis én in de discussie, gedreven door liefde tot Zijn Zender en de kerk. Geschikt voor persoonlijk gebruik, voor theologen, predikanten, kerkenraden, theologische opleidingen en cursussen. Van harte aanbevolen.

Tijdbetrokken vreemdelingschap

Kerkblad HHK | 12-05-2016

In het boek komen verschillende preken voor. Het viel mij bij het lezen van deze preken op hoezeer deze zijn gestempeld door de toepassing van het Woord. Je merkt dat ds. Boer zich voortdurend de vraag heeft gesteld wat de betreffende tekst voor ons te zeggen heeft. En dan borrelen de toepassingen zomaar naar boven. Toepassingen waarin ons een confronterende spiegel wordt voorgehouden of waarin de troost van het Evangelie breed wordt uitgestald.

Ook toepassingen waarin woorden worden gevonden om de aanvechting te benoemen, uit te laten komen hoe de werkzaamheden van de ziel zich voltrekken of hoe de vrede met God wordt ervaren. Dit zijn diep bevindelijke preken waarin het hart van rechtvaardiging en verzoening krachtig klopt, waarbij Boer ook oog had voor de vervulling met de Heilige Geest. Ds. Boer liet de persoonlijke verzoening functioneren in het kader van het verbond zonder dat er een moment sprake is van verbondsautomatisme, maar waarbij het verbond de dragende grond blijkt te zijn van het leven van het geloof. Het is zeldzaam hoe hij de kaders van het verbond weet te combineren met de aandacht voor de werkzaamheden van de Heilige Geest in ons hart. We kunnen gerust zeggen dat in deze preken het beste van Reformatie en Nadere Reformatie doorklinkt. Overigens betekenen deze geestelijke grondtonen niet dat hij geen oog had voor de concrete gehoorzaamheid aan Gods geboden in het leven van alledag of het conflict dat we ervaren met de cultuur waarin we leven. Deze bundel bevat niet alleen preken van deze ex-voorzitter van de Gereformeerde Bond maar ook verhandelingen en studies van zijn hand. Tijdens zijn werk in de synode kreeg hij te maken met vragen rondom de verzoening en nam hij deel aan een commissie die een rapport daarover voorbereidde. Het werk van ds. Boer is thans opnieuw beschikbaar gekomen in deze bundel. In lijn met Schrift en traditie leidt hij ons binnen in het geheim van de verzoening door voldoening, terwijl hij ook duidelijk maakt dat het leven uit de verzoening geen statisch gebeuren is, maar dat er sprake is van een dagelijkse beweging van God tussen toorn en genade, de dagelijkse rechtvaardiging. Boer heeft ook een prekenserie gehouden over Genesis 1. Deze verzameling preken over de schepping is ook in deze bundel aan te treffen. Tal van aspecten lichten hierin op. De Schriften gaan open ten aanzien van het werk van de Geest in de schepping, de relatie tot de Middelaar van de schepping, de volkerenwereld, de taal, het huwelijk, gezinsvorming, de cultuuropdracht, tal van vragen omtrent de verhouding van geloof en wetenschap passeren de revue. Kortom, een prekenserie die nog altijd aansluit bij de actualiteit van elke dag. Bekend is ook een briefwisseling tussen ds. Boer en professor Berkhof waarin de vraag aan de orde komt hoe er moet worden gepreekt. Professor Berkhof was van mening dat de moderne secularisatie erom vroeg om meer de godsvraag te benadrukken dan de vraag hoe wij aan een genadige God komen. Ds. Boer maakte daarop duidelijk dat het hier niet om twee gescheiden aspecten van Gods openbaring ging, zodat de vraag naar de verzoening nooit buiten de verkondiging kan blijven. In deze briefwisseling valt op dat ds. Boer echt naar professor Berkhof luisterde en niet met goedkope dooddoeners kwam. Professor Berkhof heeft ds. Boer in deze houding ook serieus genomen, zodat er een echte gedachtewisseling tot stand kwam waarin men niet alleen maar langs elkaar heen praatte. Wat mij betreft, een hoogstaande gedachtewisseling waarin de theologische kwaliteiten van ds. Boer ook tot uitdrukking kwamen. Op een vergelijkbare manier is ds. Boer ook het gesprek aangegaan met professor Van Ruler naar aanleiding van zijn verhandeling ‘Ultra-gereformeerd en vrijzinnig’. Van Ruler betoogde hierin dat de dwalingen van de ultra-orthodoxie erger waren dan de dwalingen van de vrijzinnigheid. Zo ging hij ondermeer in op de verwaarlozing van de heilshistorie ten gunste van de heilsorde, de logica van de predestinatie, de verabsolutering van het zondaar-zijn van de mens, de verheerlijking van de twijfel en de gevoelscultuur. Boer repliceerde met een artikel over de naturalisering van de zonde. Dat hij de confrontatie met de moderne tijdgeest en de moderne theologie niet schuwde, blijkt ook uit zijn verhandeling over het Schriftgezag waarin hij vooral de correlatiegedachte van prof. Berkhouwer aan de orde stelde. Een vraag die nog steeds aan de orde is, is de vraag of we uit moeten gaan van het formele gezag van de Schrift, of dat we meer nadruk moeten leggen op het inhoudelijke gezag van Gods Woord; dit wordt ook door ds. Boer behandeld. In dit klimaat onderstreepte hij de waarde van het gereformeerde belijden. Treffend is zijn benadering waarin hij duidelijk maakt dat de Dordtse Leerregels gelezen moeten worden in het licht van het belijden van de vroege kerk, de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis en niet andersom. Deze bundel heeft nog meer te bieden. Boer dacht na over de vervulling met de Heilige Geest, de doop met de Geest, de gaven van de Geest en geloofsgroei door de Heilige Geest. We komen een artikel tegen waarin hij uit laat komen hoe de prediking in het kader van het verbond functioneert. Hij ging ook in op de vraag of de prediking vernieuwing behoeft. In dit alles was ds. Boer een man van de kerk. Dat blijkt ook zijn nagelaten publicaties. Hij schreef over de verhouding van Woord en kerk, de eenheid van de kerk en de vereniging van kerken. Een lezing die hij voor het contactorgaan van de gereformeerde gezindte hield over het vraagstuk van de kerk is ook in deze bundel opgenomen. Goede wijn behoeft geen krans. Dat geldt zeker van dit werk. We kunnen niet volstaan met het herhalen van ds. Boer, maar hij laat ons wel voluit zien hoe het gezag van de Schrift functioneert in de diepte van de mensenziel, de branding van de cultuur ten spijt. Zo worden hart en hoofd gevoed. Ten zeerste aanbevolen!

Tijdbetrokken vreemdelingschap

Reformatorisch Dagblad | 19-08-2016

Het was een goed initiatief om veel geschriften van ds. G. Boer in één bundel te verzamelen. Dr. ir. J. van der Graaf heeft dit keurig verzorgd en daarmee belangrijk werk verricht. Ds. Boer, jarenlang voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, was een bezielend profetisch prediker.

De titel van de bundel, ”Tijdbetrokken vreemdelingschap”, is treffend en tekent duidelijk de plaats van de bekende hervormde predikant (1913-1973). Met name de prekenserie over de Hebreeënbrief, die postuum is uitgegeven, maar ook de preek over de vreemdelingschap naar aanleiding van Psalm 119, getuigen van „tijdbetrokken vreemdelingschap.”

lees de volledige recensie van Ds. P. Molenaar

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten