Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Een dag van rust

Een dag van rust

Praktische handvatten voor het houden van de rustdag

ds. W.A. Zondag

Genre:Theologie
ISBN:9789462789869
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Een dag van rustSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,49

Wat betekenen de woorden: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ en ‘Laat ons de rustdag wijden’ concreet? Dit boekje wil inzicht geven in de achtergrond van het sabbatsgebod en praktische handvatten geven in de wijze waarop wij de rustdag ‘vieren’ in de 21e eeuw. Ingegaan wordt op de inzetting van de sabbat, het doel ervan, de overgang van de ‘sabbat’ naar de ‘zondag’. Verder komt aan de orde hoe in Bijbels licht moet worden aangekeken tegen ‘arbeid’ op zondag en wat ‘heilig rusten’ betekent.
Het boekje heeft een praktische insteek wat betreft de voorbereiding op de zondagse erediensten en het bijwonen ervan. Uiteraard komt ter sprake hoe individueel of in het gezin rond de prediking inhoud kan worden gegeven aan ‘huisgodsdienst’.
De teksten worden afgewisseld door kaders met daarin praktische tips en uitspraken van oudvaders die tot nadenken stemmen. Een leerzame uitgave, vooral ook voor jongeren.

Ds. W.A. Zondag is sinds september 2015 predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Recensies

Een dag van rust

Reformatorische Omroep | 11-10-2016

Dit boek wil inzicht geven in de achtergrond van het sabbatsgebod en praktische handvatten geven in de wijze waarop wij de rustdag ‘vieren’ onze tijd. De teksten worden afgewisseld door kaders met daarin praktische tips en uitspraken van oudvaders die tot nadenken stemmen.

De hfd.1t/m 4 gaan over het doel en het ‘karakter’ van de sabbat in het OT en NT in kerkhistorisch perspectief. De hfd. 5 t/m 8 zijn vooral bedoeld als een praktische handreiking bij de persoonlijke invulling van de zondagsrust.: De voorbereiding; De rustdag heiligen (eredienst en offerande en huisgodsdienst); ‘Maandag’ houden. Hfd.9: Arbeid op de sabbat. Spanning om te gaan werken, ook op de zondag, neemt toe. Eerder was schrijver hoogleraar Arbeidsrecht. Een leerzaam boek met een goed leesbare tekst, die ons helpt bij onze vragen en gesprekken met het oog op de invulling van de zondag en de voorbereiding daarop. Gericht op de ouders, de jongeren, de ambtsdragers met het oog op het huisbezoek en de leiding van de verenigingen én het onderwijs veld. Ik geef nog enkele citaten: Voorbereiden op de zondag: Lezen van uit de Bijbel; er en Bijbelverklaring bij nemen; de betreffende de zondag lezen die aan de beurt is.; de formulieren van HD en/of HA lezen; zaterdag afsluiten met gebed, ook voor de zondag (hfd.5). Offerande: ‘Geef de keizer wat des keizers is’’; Calvijn: ‘Wie gierig is jegens de armen pleegt ‘heiligschennis’ en ‘berooft God’(76). Hfd 7. Preekbespreking, voorbeeld n.a.v. preek over Psalm 51: 13. Zeer leerzaam en van belang (82/83). Hfd.9 : ‘In een samenleving waarin steeds meer op de zondag wordt’ geleefd zonder God’ zullen christenen zich nog bewuster moeten bezighouden met het zoeken naar en vinden van een baan. Dat begint al met de opleiding die we volgen. We een opleiding voor verkeersvlieger volgt, zal kunnen begrijpen dat hij ook op zondag moet gaan wrrken. Is dat noodzakelijke arbeid? In het licht van het sabbatsgebod moeten we zeggen: ’Nee’.(103). Epiloog: ’Laten we elkaar aansporen om op de rustdag te rusten zoals de Heere het heeft bedoeld’(112). Van harte aanbevolen, juist ook omdat de schrijver zich ook kwetsbaar opstelt. Met dank. We bespraken: Dr. I.A. Kole

Een dag van rust

De Saambinder | 05-01-2017

De wekelijkse rustdag staat onder zware druk. De bijzondere betekenis van de zondag wordt in politiek en maatschappij steeds minder onderkend, met alle trieste gevolgen van dien.

Het is in dat licht dan ook begrijpelijk dat op de komende vergaderingen van onze Generale Synode eind januari de zondagsarbeid (opnieuw) onderwerp van bespreking zal zijn. Bezinning hierop is broodnodig, want de onderhouding van Gods dag raakt de kern van de godsdienst. Daarom is het goed dat ds. Zondag de artikelenserie over de rustdag, eerder in De Saambinder verschenen, heeft uitgewerkt tot een handzaam en inzichtelijk boekje. Daarin komen diverse aspecten van de zondagsviering aan de orde. In de eerste hoofdstukken worden vooral de inzetting van de sabbat, de Bijbelse strekking van dit gebod en de overgang naar de zondag behandeld. Dat laatste is zeker niet overbodig, omdat er in onze tijd een tendens zichtbaar is om ook op dit punt terug te gaan naar de Joodse inzettingen. De volgende hoofdstukken zijn vooral gewijd aan de praktische vormgeving van de zondagsviering, met inbegrip van een goede voorbereiding en een juiste nabetrachting, zie het hoofdstuk ”Maandag houden”. In dit deel van het boekje worden veel praktische adviezen gegeven voor de rustdagviering in het gezin. Het boekje is als zodanig ook een belangrijke bijdrage aan een goede invulling van onze huisgodsdienst. In het slothoofdstuk verloochent ds. Zondag zijn verleden als deskundige op het terrein van het arbeidsrecht niet: dit deel van het boek is gewijd aan arbeid op de rustdag en de arbeidsrechtelijke problemen die in toenemende mate worden ondervonden als sprake is van verplichting tot niet-noodzakelijke arbeid op zondag. Het boekje is geschreven in een heldere en aansprekende stijl en is ook voor jongeren zeer toegankelijk. Bij het karakter van een dergelijke publicatie behoort dat niet alles even ver uitgediept kan worden. Heel waardevol en verhelderend zijn de vele in kaders geplaatste en vaak treffende passages uit werken van onze oudvaders en andere theologen. Het is ook geschikt voor bezinning in verenigingsverband.

Een dag van rust

Bewaar het Pand | 1 juni 2017

De auteur is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In het kader van het vak ethiek schreef student Zondag een paper over het vierde gebod.

Er volgden vier artikelen over in ‘De Saambinder’. Dit resulteerde in het nu verschenen boekje dat ongeveer tweemaal zoveel stof bevat als de artikelen in De Saambinder’. Het waardevolle boekje bevat een bezinnend en een praktisch gedeelte. In het laatste hoofdstuk is te merken dat de auteur hoogleraar Arbeidsrecht is geweest. Het gaat over zondagsarbeid en de bezwaren die daartegen kunnen worden ingebracht. Wie daarmee te maken krijgt doet er goed aan dit te raadplegen. De tekst in het boekje bevat kaders met daarin uitspraken van oudvaders en praktische tips die stof geven tot nadenken over de rustdag.

Een dag van rust

Reformatorisch Dagblad | 8 septemeber 2017

Ds. W. A. Zondag schreef een leerzaam en behartigenswaardig boek over de waarde van de zondag. Als theologiestudent kreeg ds. W. A. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden, destijds van zijn docent de opdracht een paper te schrijven over het vierde gebod in het kader van het vak ethiek. „Waarom is de eerste dag van de week –de zondag– in de plaats van de sabbat gekomen?” Dat was de hoofdvraag, die tot een grondig onderzoek leidde.

De resultaten van dit onderzoek werden in eerste instantie in een serie artikelen in De Saambinder, het kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeenten, uitgewerkt. Dat betekent niet dat het boekje ”Een dag van rust” alleen een bundeling van die artikelen bevat. „Uiteindelijk bevat dit boekje meer dan het dubbele van de Saambinder-artikelen”, schrijft hij in het woord vooraf. Dit boeiend geschreven boekje bestaat uit twee delen. De bezinnende hoofdstukken 1 tot en met 4 gaan over het doel en het karakter van de sabbat in het Oude en het Nieuwe Testament. De hoofdstukken 5 tot en met 8 zjn vooral bedoeld als praktische handreiking bij de persoonlijke invulling van de zondagsrust. Geestelijke invulling Ds. Zondag behandelt in de eerste vier hoofdstukken onderwerpen zoals scheppingssabbat, Exodussabbat en de wettische sabbatsonderhouding. En hij gaat in op de confrontaties die de Heere Jezus had met de Farizeeën, zoals we beschreven vinden in de evangeliën. De scheppingssabbat verwijst naar de zevende dag na zes scheppingsdagen. God rustte op de zevende dag en zag om naar het werk van Zijn handen en het was zeer goed. Deze dag van rust en verlustiging tekent ook de ware rust die er is in God en Zijn werken, zowel in de schepping en regering van alles, als in de herschepping door Gods Geest. Deze geheiligde dag werd over de hele schepping uitgebreid om tot eer van God en tot blijdschap in Hem die te onderhouden. De Exodussabbat brengt ons bij de Israëlieten. Wanneer ze uit Egypte geleid zijn, spreekt de Heere tot hen bij de Horeb met de Tien Geboden: „Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt…” In het vierde gebod worden de Israëlieten herinnerd aan de onderhouding van de sabbat en worden ze geactiveerd om deze dag te vieren. Tevens is het een teken van het verbond dat de Heere met hen had gesloten en een accent bij het gedenken van de uittocht uit Egypte. „Ik ben de Heere uw God!” Met name na de ballingschap komt er wat betreft de concrete invulling van de sabbat meer regelgeving. „Gebod op gebod en regel op regel” beklemtoonde datgene wat er niet mocht gedaan worden op de rustdag. Door gedetailleerde voorschriften wilde men zich onderscheiden van de heidenen. Deze verstrakkende, negatieve invulling van de sabbat leidde tot confrontaties, zoals we zien met de Heere Jezus en de Farizeeën. Niet de positieve, geestelijke invulling van de sabbat domineerde, maar de buitenkant werd maatgevend voor iedereen. Jezus draaide dit om en doorzag de geveinsdheid en eigengerechtigheid. De sabbat is er om de mens. In ”Een dag van rust” komen de gesprekken van de Heere Jezus met de Farizeeën uitvoerig aan de orde. Christus is de Heere over de sabbat. Hij heeft door Zijn arbeid de eeuwige rust verdiend door Zijn gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Door Zijn kruisdood en de opstanding op de eerste dag van de week heeft Hij de wet vervuld. Sabbatsstrijd Na Zijn opstanding verscheen de Heere Jezus aan de discipelen op de eerste dag der week. Na de uitstorting van de Heilige Geest werd deze praktijk door de apostelen voortgezet. Deze Dag des Heeren werd de nieuwe rustdag voor de apostelen en de eerste christenen. Ze kwamen dus niet meer samen op de zevende dag, maar op de eerste dag van de week, en niet meer in de synagoge. Om dit toe te lichten, haalt de schrijver kerkvaders aan zoals Ignatius van Antiochië, Tertullianus en Eusebius van Esmea. Op 3 maart 321 vaardigde keizer Constantijn de Grote „het eerste edict over de zondagsviering” uit. De zondag zou voor het gehele Romeinse Rijk een algemene rustdag zijn. Ds. Zondag laat zien dat er een sabbatsstrijd was ten tijde van de Dordtse Synode. Hij gaat na hoe theologen omgingen met het vierde gebod. Hij geeft aan dat Calvijn pleit voor een bepaalde dag om samen te komen om het Woord te horen en de sacramenten te gebruiken. Ook is het goed voor de hele maatschappij om te rusten van het werk. Grondgedachte bij Calvijn is dat het hele leven op God gericht dient te zijn. Tijdens de Nadere Reformatie was er meer aandacht voor de onderhouding van de zondag, de rustdag. De praktijk van de levensheiliging kreeg meer concrete invulling, met name wat het vierde gebod betreft. Een criterium werd de vraag of de onderhouding van de sabbat wortelt in de schepping en het rusten van God op de zevende dag of in de Exodussabbat. Gaat het om een zedelijk gebod of om een (Joods) ceremonieel gebod? Ds. Zondag geeft aan welke consequenties vooraanstaande theologen hieraan hechtten, zoals Voetius, Van der Groe, Gomarus en anderen. Voorbereiding In hoofdstuk 5 komt de voorbereiding op de zondag uitvoerig ter sprake. De schrijver zegt dat we geen zegen kunnen verwachten als we vermoeid de zondag ingaan. De ziel, het hart moet „gestemd” worden, voorbereid en toebereid zijn. Hij geeft veel praktische wenken: het persoonlijk gebed, de voorbede voor de predikant en de gemeente. Hoe is de invulling van de zaterdagavond? Hoe zijn de gesprekken als we dan bij elkaar zijn voor een gelegenheid? Welke plaats neemt persoonlijk Bijbelonderzoek in in ons leven? Hoeveel tijd maken we bewust daarvoor vrij? Zijn dit hiaten in onze gezinnen? Zijn we daar nooit aan toegekomen? Dan hebben we geen voorbeeld gegeven aan onze kinderen… Kerkelijk shoppen wordt afgewezen! Terecht! Liefde voor het Woord en de prediking uit zich ook in trouw aan de gemeente. Wees daarin een voorbeeld voor elkaar en uw gezinnen. Groet ieder die u ontmoet op weg naar de kerk! Ook degenen die naar een andere kerk gaan, anders bent u ongeloofwaardig! En oordeel niet over elkaars geweten wat betreft het gebruik van vervoersmiddelen om naar de kerk te gaan. Individualisme Bijzonder belangrijk is dat deze predikant zaken benoemt waarop, door het individualisme, nauwelijks wordt gerelecteerd. Het mediagebruik heeft ons tot slaaf van onszelf gemaakt. Heel goed is het om bewustwording van zaken vanuit de Bijbel onderbouwd onze kinderen bij te brengen: Hebben we hun geleerd dat ze offers moeten of mogen brengen voor de kerk? Dat zij en wij een oog en een hart dienen te hebben voor onze zwakke of zieke naaste? Of voor de armen? Bezoeken wij of zij vrijwillig de eenzamen, bijvoorbeeld op zondag? Welke plaats hebben deze in het gebed? Wat doen we voor de naaste in onze vrije tijd? Zo komen we bij de huisgodsdienst, met name op de zondag. Bespreek eerst met elkaar de preek. Misschien zijn er vragen ontstaan tijdens de kerkdienst. Misschien heeft de predikant zelf vragen doorgegeven op de pc. Ook is het zingen van de psalmen heel belangrijk. Zing veel met de kinderen en begin er heel vroeg mee. Er kan worden aangesloten bij de roosters van de (zondags) school voor het Bijbellezen of een vertelling. Dit zijn positieve invullingen van de zondag. Laat er op deze dag geen „regel-opregelcultuur” gehandhaafd worden! Dan kunnen we er de oorzaak van zijn dat God en Zijn dienst juist als negatief worden ervaren. Positieve waardering dus voor dit boekje, dat leerzaam en behartigwaardig is! Zijn er geen vragen te stellen? Zeker: graag had ik wat meer willen horen over de „heiliging van de sabbat” in Nehemia 13:15-22. En ook hoe de auteur denkt over het feit dat voorgangers op de Dag des Heeren van noord naar zuid rijden om in diensten voor te gaan.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten