Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Beproeving en overwinning van het geloof

Beproeving en overwinning van het geloof

Samuel Rutherford

Genre:Theologie
ISBN:9789402904857
Druk:1e druk
Pagina's:448
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 39,95

Het boek Beproeving en overwinning van het geloof is het eerste deel van een reeks met devotionele teksten van de welbekende Schotse puritein Samuel Rutherford (1600-1661). Uitgangspunt voor dit boek is de geschiedenis van de Kananese vrouw. In zijn behandeling van dit gedeelte biedt Rutherford veel geestelijk onderwijs. 
Rutherford stelt onderwerpen aan de orde zoals het verschil tussen ware verootmoediging en ootmoedige hoogmoed en in hoeverre de bewustheid van ellende iemand kan hinderen om tot Christus te komen. Ook vandaag mag het onderwijs in de voor hem kenmerkende beeldende taal tot richting en stichting zijn. Zijn brede lezerspubliek laat iets zien van het katholieke en tijdoverstijgende in zijn vroomheid.
De nieuwe vertaling van dit werk wordt in deze uitgave extra toegankelijk gemaakt door een ‘lezersgids’, waarin de lezer stap voor stap langs ieder hoofdstuk geleid wordt.

Vertaald door Ruth Pieterman.

Recensies

Beproeving en overwinning van het geloof

Reformatorisch Dagblad | 08-03-2018

De Schotse predikant Samuel Rutherford (1600-1661) was een volbloed calvinist die van genade in Christus leefde en deze in Christus verkondigde en beschreef. Rutherford was niet alleen een groot theoloog om zijn jarenlange studie, maar een godgeleerde die als leerling aan Christus’ voeten in de leer van vrije genade was onderwezen. Zijn eigen woorden kenmerken zijn leven en nagelaten geschriften: „Daarom, hoe meer genade van Christus, hoe meer helderheid van zaligmakende kennis en gezond verstand. Genade geeft een degelijker wijsheid dan kunst en geleerdheid.”

Twee hemelen Nadat hij door genade Christus hartelijk lief kreeg, achtte hij zich een dwaas dat hij Hem in zijn jeugdjaren niet nodig had gehad. Hij bracht dit tot uiting in de volgende woorden: „Dwaas die ik was, ik liet de zon hoog in de hemel, tot bijna namiddag, eer ik eindelijk de poort aangreep.” Vanaf die tijd offerde hij zijn leven voor Christus op, en achtte het twee hemelen als hij zondaars tot Christus bracht. De Bijbel is het Woord van God en daarom onovertreffelijk. De nagelaten geschriften van Samuel Rutherford zijn diep geput uit deze Bron, en getuigen van uitmuntende Schriftkennis, indrukwekkende belezenheid van kerkvaders en tijdgenoten, en bevestigen zijn geestelijke ervaringen en pastorale kwaliteiten. De meesten zullen Rutherford wellicht het beste kennen van zijn inhoudsvolle brieven, geschreven in een tijd van persoonlijke ervaringen en beproevingen. De schrijver legt zijn hart bloot door zijn innige liefde tot Christus en zijn hartelijke begeerte om Christus anderen aan te bevelen. Uitgeverij De Banier heeft een ander werk met bijzondere inhoud uitgegeven: ”Beproeving en overwinning van het geloof”. Het uitgangspunt is de geschiedenis van de Kananese vrouw, die uiteengezet wordt in 27 preken. Hieruit blijkt dat de schrijver een rijke geestelijke bagage aan genade had ontvangen, een bekwaam zielkundige en een bewogen pastor was, en een geducht bestrijder van de theologische onjuistheden van de antinomianen en arminianen. Rutherford bezat de gave om zijn tekstverklaring te illustreren met aansprekende beelden. Hij droeg de indringende last van zijn Zender om zijn lezers op te roepen zich te onderzoeken of Christus voor hen alles is. De Schotse predikant biedt helder onderwijs op tal van gebieden. Aan de hand van de geschiedenis van de Kananese vrouw beschrijft hij dat Gods genade door het geloof in Christus wordt ervaren en beproefd. Beproeving heeft als doel Christus gelijkvormig te worden. De gegeven plaatsruimte laat het niet toe om uitvoerig de aangename wijze van uitleg over de meest wezenlijke dingen te noemen. Daarom volsta ik met enkele actuele onderwerpen. Zo schrijft Rutherford over de geadresseerde beloften: „Het Evangelieaanbod komt tot allen, maar de beloften zijn niet universeel. Zij zijn voorwaardelijk. Wij vatten ”voorwaarde” op als elke vereiste die in ons gewerkt wordt door de kracht van Gods zaligmakende genade. Hij biedt ”wijn en melk” (Jes. 55:1) en ”het water des levens om niet” (Openb. 22:17) aan, op voorwaarde dat u koopt zonder geld.” Begeleidende uitleg Vervolgens beschrijft Rutherford op heldere wijze dat Christus alleen voor verloren zondaars waarde krijgt: „Het is Gods gewone weg om mensen tot Christus te brengen die eerst bij zichzelf verloren en veroordeeld zijn. Mensen die de verschrikkingen van de wet niet hebben ondervonden, kunnen Christus niet op prijs stellen.” Ontroerend schildert hij vervolgens Christus uit in allerlei kleuren. Als laatste zijn beschrijving over de hemelse heerlijkheid: „Zij die daar zijn, „zullen Zijn aangezicht zien” (Openb. 22:4). Zij doen niets anders dan eeuwenlang Zijn aangezicht aanstaren en aanschouwen, en worden nooit verzadigd van zien. Stel dat zij hun ogen in de kassen konden verslijten in het aanschouwen van God, zij zouden nog steeds begeren meer te zien.” Ds. J. A. Kloosterman heeft bij dit boek het woord vooraf geschreven. Bij elke preek heeft hij een duidelijke leeswijzer of een fijnmazige introductie geschreven. Het zou de leesbaarheid van het boek ten goede zijn gekomen als enkele ingewikkelde gedeelten in een voetnoot waren uitgelegd. Dit geldt overigens ook voor bepaalde uitdrukkingen die vragen oproepen, zoals: „De wil van de zondeloze Adam is niet wezenlijk goed geweest.” Maar het goud van de kostbare inhoud van Rutherfords schrijven wordt door het stof van enkele sterke uitdrukkingen niet verdonkerd!

Beproeving en overwinning van het geloof

Documentum

Beproeving en overwinning van het geloof is het eerste deel in een serie met theologische werken van Samuel Rutherford. Het is de vertaling van het boek The Trial and Triumph of Faith, een boek van de Schotse puritein uit het jaar 1645. Het tweede deel in de serie zal een vertaling zijn van Influences of the Life of grace. Ook Rutherfords werken The Covenant of Life Opened en The power of faith and prayer zullen vertaald worden. De Banier heeft momenteel veel aandacht voor de puriteinen. Naast deze serie van Samuel Rutherford is men recent ook begonnen aan een serie met puriteinse klassieken. Hiermee maken ze waardevolle werken van puriteinen toegankelijk.

Het bevorderen van de toegankelijkheid blijkt ook uit het feit dat alle 27 preken in deze bundel voorzien zijn van een leeswijzer. In een leeswijzer wordt er een toelichting gegeven bij de preek, wat helpt bij het begrijpen van de preek. Zo wordt er bijvoorbeeld duidelijk gemaakt welke hoofdthema’s naar voren komen, welke toepassingen Rutherford maakt, waar hij de aandacht op legt en welke beelden hij gebruikt. Door dit van tevoren te lezen, hoeven er bij het lezen van de preek verschillende denkstappen niet meer gemaakt te worden, waardoor de boodschap van de preek duidelijker naar voren komt. In de preken komen de thema’s genade, gemeenschap met Christus, voorzienigheid, geloof, beproeving, gebed en verbond der genade naar voren. De preken gaan allemaal over de geschiedenis van de Kananese vrouw. Deze geschiedenis wordt in de preken gebruikt als kapstok om de eerdergenoemde thema’s te behandelen. Meerdere malen weidt Rutherford uitvoerig uit over andere Bijbelgedeeltes, waardoor de link met de geschiedenis van de Kananese vrouw weg lijkt te vallen. Overigens hebben de preken niet heel sterk het karakter van een preek, maar meer van een verhandeling. Zo wordt er in de preken gerefereerd aan opponenten en hun theologische standpunten, waarbij op een systematische wijze wordt weergegeven hoe we ons daartoe moeten verhouden. Veelal zijn dit uitbreidingen die later toegevoegd zijn door Rutherford, voordat hij de preken uitgaf. Rutherford staat met name bekend om zijn brieven. In zijn brieven komen veel affectieve bewoordingen voor en dat is ook te zien in zijn preken. Hij gebruikt ook daar veel metaforen en poëtische taal. Zijn taalgebruik staat dicht bij het dagelijks leven van de mensen, waardoor er herkenning is bij de hoorders, zoals in dit fragment over het lijden in de wereld en de aard van Gods roede: “Op de kiespijn van een verworpene schrijft en graveert God een stukje van de hel. En wanneer een gelovige levend verbrand, op de pijnbank gelegd en gefolterd wordt, stempelt Hij daarop het graveersel van de hemel, van barmhartigheid en goedertierenheid. Bastaardkruisen en wettig verwekte verdrukkingen hebben dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder” (67). Zo gebruikt hij alledaagse, herkenbare zaken om een indrukwekkende boodschap over te brengen. Naast dat hij veel metaforen gebruikt om de boodschap over te brengen, helpt ook zijn vurigheid daarbij. Zelfs op papier komt die vurigheid over. “Het gebeurt zelden dat geleerden en scholastici gaan geloven, tenzij hun vergrijsde hersenen een kind worden en weer naar school gaan om van Christus de nieuwe kunst van het geloven te leren. Er is immers nooit een daad van ongeloof in iemand geweest, of die groeide op uit deze trotse en welige stengel van een hoogmoedig verstand” (325). Zijn bewogenheid en vurigheid zetten aan tot verder lezen. Uit alles blijkt hoe belangrijk de zaken zijn waarover hij preekt en schrijft. Telkens weer zit er een ontzettende klem in zijn woorden. Het gaat ergens over, namelijk de eeuwigheid van Rutherfords hoorders en lezers. De preken zijn stuk voor stuk erg indringend en absoluut het lezen waard.

Beproeving en overwinning van het geloof

De Saambinder | 14 juni 2018

Dit boek is het eerste deel van de theologische werken van Samuel Rutherford. In het Woord vooraf schrijft ds. J.A. Kloosterman dat deze uitgave een ‘nieuwe vertaling van de verhandeling (...) over de Kananese vrouw’ bevat. In de ‘Lezersgids’ wordt een en ander meegedeeld over de schrijver en inhoud van dit boek. De hoofdthema’s (genade, gemeenschap met Christus, voorzienigheid, geloof, beproeving, gebed, verbond der genade) worden in deze volgorde kort behandeld.

Na een inleidend schrijven van Rutherford aan lady Campbell volgen de 27 preken over de geschiedenis van de Kananese vrouw. Voorafgaande aan iedere preek wordt de lezer een ‘leeswijzer’ meegegeven, waarin een korte samenvatting staat van de preek. Het is goed te beseffen dat deze leeswijzers niet door Rutherford zelf geschreven zijn. Door wie de ‘Lezersgids’ en de ‘leeswijzers’ wel geschreven zijn, staat - naar mijn weten - nergens vermeld. De vertaling is van Ruth Pieterman. Het valt niet mee om een korte indruk te geven van dit werk van Rutherford. Eigenlijk staan op iedere bladzijde uitdrukkingen die alle overdenking waard zijn. Juist door zijn treffende voorbeelden uit het gewone leven, weet Rutherford kernzaken te raken en uit te leggen. Om toch een kleine indruk te geven, citeren we uit een preek (17), waar Rutherford helder weergeeft wat het verschil is tussen ootmoed en hoogmoed: ‘In de ogen van een ootmoedige ziel is iedereen dichter bij God dan hijzelf. (...) Want nederigheid betekent dat de ziel vlak gemaakt is en waterpas ligt met zichzelf, niet hoger dan God haar gezet heeft. (...) Een hoogmoedige ziel heeft veren die breder zijn dan haar nest’. Tenslotte citeren we wat Rutherford schrijft in de laatste preek. Het gaat daar over de manier waarop God mensen door de satan verhardt: ‘O wat erg, een storm, een duivel komt en steelt de ziel van een mens met zijn geweten ’s nachts uit hem weg, en hij weet het niet. Christus zegt: ‘Stil, maak hem niet wakker, totdat hij over zijn oren in de poel ligt’. En de satan zegt: ‘Maak hem niet wakker, totdat ik hem definitief in mijn macht heb!’ Een stom oordeel is een dubbel oordeel’. Neem en lees.

3 boeken in de serie "Theologische werken van Samuel Rutherford"

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten