Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

De Heilige Doop

De Heilige Doop

Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop

ds. G.R. Procee

Genre:Theologie
ISBN:9789462786394 (Gebonden)
Druk:1e druk
Pagina's:367
ISBN:9789462789203 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
De Heilige DoopSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 22,50

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 16,99

Dit boek zet de rijkdom van het sacrament van de Heilige Doop uiteen en geeft een Bijbelse fundering van de kinderdoop. De auteur is van mening dat de exegetische basis voor het verwerpen van de kinderdoop zwak is en wijst de hermeneutische en historische achtergronden van het baptisme aan. Andere belangrijke thema’s die aan de orde komen zijn: de verhouding doop en belofte, de relatie doop en jonggestorven kinderen en de doop met de Heilige Geest. Het boek sluit af met een uitleg van het Doopformulier.

Een praktische, Bijbelse uiteenzetting van de doop die vragen beantwoordt waarmee velen worstelen.

Recensies

De Heilige Doop

Reformatorische Omroep | 15-06-2016

De schrijver is sinds enkele jaren predikant van de CGK in Middelharnis. Daarvoor was hij als predikant verbonden aan de Free Reformed Church van Hamilton in Canada. Deze uitgave is een verkorte uitgave van een meer uitgebreide dissertatie. ‘Dit boek wil laten zien dat de kinderdoop een Bijbelse inzetting is, die de kerk vanaf de vroegste tijd bediend heeft ‘ (13). ‘Gelovigen uit de Reformatie en (ana)baptisten bestrijden elkaar al eeuwenlang over deze kwestie’(12).

De hoofdstukken 1=3 onderzoeken het verbondskader waar binnen de doop plaatsvindt. Behandelen vervolgens de doop als sacrament en maken daarna het onderscheid duidelijk tussen de christelijke doop en de doop van Johannes. Hfd 2: ‘Het behoor tot het werk van de Heilige Geest om deze beloften en weldaden van Christus aan de ziel toe te passen’(44). Hfd.3: ‘De doop van Johannes is niet gelijk te stellen met de christelijke doop. De doop van Johannes was een tijdelijke instelling die zijn vervulling zou vinden in de christelijke doop’(67). De hfd.4-7 handelen direct over de doop van de gelovigen en hun kinderen in tegenstelling tot enkel de geloofsdoop. Hfd.4: ‘De kinderdoop is overeenkomstig het Woord van God en is bediend in de kerk vanaf de tijd van de apostelen’(104). Hfd. 5: Bezwaren tegen de theologie van het baptisme. ‘De doop betekent en verzegelt niet dat die gedoopt zijn wedergeboren zijn, maar God komt tot hen met Zijn beloften van genade. Als we de doop zo zien, laten we het volle licht vallen op Gods aanbod van genade’(146). Hfd.6 De wortel van de baptistische theologie liggen in het anabaptisme. ‘Calvijn concludeert dat kleine kinderen niet van de doop uitgesloten kunnen worden, zonder dat de wil van God openlijk geschonden wordt’( 163). Hfd.7 De wijze van doopsbediening. Is overdoop toegestaan? ‘NGB art. 34 ‘..die moet maar eens gedoopt worden met enigen Doop, zonder dien immermeer te herhalen, want we kunnen ook niet tweemaal geboren worden’(194). Hoe te handelen met degenen die zich hebben laten overdopen? ‘..de leer van de overdoop een afwijking is van het geopenbaarde Woord en God en niet getolereerd mag worden in de gemeente van Christus’(197). De hfd.8- 10 laten zien hoe God de beloften vervult die Hij in de doop geeft en hoe Hij het heil toepast in de harten van zondaren. Dit staat in tegenstelling tot onjuiste opvattingen van de leer van de wedergeboorte door de doop, en de doop met de Heilige Geest. Hfd.8: Bewerkt de doop wedergeboorte? ‘de theorie van leer van de wedergeboorte door de doop is onschriftuurlijk is. Zondaren worden door de Heilige Geest door de kracht van Christus wedergeboren’(216). Hfd.9: De toepassing van het in de doop beloofde heil. ‘De beloften verzegeld en betekend in de Heilige Doop moeten in het leven van elk verbondskind vervuld en toegeëigend worden’(243). Hfd.10 Gedoopt met de Heilige Geest. ’De uitstortingen van de Geest veranderen de staat van gelovigen niet, maar rusten hen toe en verlevendigen hen. (249)’ De verzegeling van de Geest is geen aparte gebeurtenis die na iemands bekering plaatsvindt’(251). De hfd.11-13 geven leiding aan ouders met betrekking tot de opvoeding en het omgaan met het sterven van gedoopte kinderen. Hfd.11. Ouders en hun gedoopte kinderen. ‘Wij moeten concluderen dat de doop van geadopteerde kinderen volkomen geoorloofd en Bijbels is, als christelijke ouders beloven hun geadopteerde kinderen in de christelijke leer te onderwijzen’(272). Hfd. 12 .Jonggestorven , verstandelijk gehandicapte kinderen. ‘Godzalige ouders moeten niet twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen die als zuigelingen sterven. Dat ligt in de waarheid en de geldigheid van het genadeverbond’(296). Hfd.13 geeft een uitleg van het klassieke formulier voor de kinderdoop zoals die gebruikt wordt in reformatorische kerken. Het is een basisboek voor vele facetten die te maken hebben met de Heilige Doop. De auteur heeft zich grondig verdiept in wat de bijbel zegt over de Heilige Doop en de ontwikkeling van de opvattingen over de doop in de geschiedenis van de kerk. Afwijkende opvattingen worden getoetst aan Schrift en belijdenis. Citaten zijn tot the point! Een goed leesbaar en leerzaam boek, geschikt voor persoonlijk gebruik, voor gesprek in de kerkenraad en voor het doopgesprek, voor gemeenteavonden en studiemateriaal voor theologische opleidingen. Van harte aanbevolen.

De Heilige Doop

Bewaar het Pand | 22 augustus 2017

Dit inhoudsvolle boek is een verkorte versie van een dissertatie ingediend bij The Reformation International Theological Seminary te Fellsmere, Florida, waarop de auteur in oktober 2010 promoveerde. Vele facetten van de doop worden in dit boek aan de orde gesteld. De auteur biedt op een heldere en Bijbels gefundeerde wijze veel om de rijke inhoud van de kinderdoop te verstaan. De doop is geen teken of zegel van iets in de gedoopte, maar van Gods genadige beloften in Jezus Christus.

De inhoud van het boek wordt op blz. 14 als volgt omschreven: “Dit boek plaatst de geldigheid van de kinderdoop in een breder verband. De hoofdstukken 1-3 onderzoeken het verbondskader waarbinnen de doop plaatsvindt, behandelen vervolgens de doop als sacrament en maken daarin het onderscheid duidelijk tussen de christelijke doop en de doop van Johannes. De hoofdstukken 4-7 handelen direct over de doop van gelovigen en hun kinderen in tegenstelling tot enkel geloofsdoop. De hoofdstukken 8-10 laten zien hoe God de beloften vervult die Hij in de doop geeft en hoe Hij het heil toepast in de harten van zondaren. Dit staat in tegenstelling tot onjuiste opvattingen van de leer van de wedergeboorte door de doop, en de doop met de Heilige Geest. De hoofstukken 11-12 geven leiding aan ouders met betrekking tot de opvoeding en het omgaan met het sterven van gedoopte kinderen. Het slothoofdstuk geeft een uitleg van het klassieke formulier voor de kinderdoop zoals deze gebruikt wordt in reformatorische kerken.” Hoofdstuk 4 gaat over de kinderdoop. Op de blz. 103 en 104 wordt geconcludeerd dat de kinderdoop vanaf de tijd van de apostelen praktijk was in de Vroege Kerk. “De kinderdoop is overeenkomstig het Woord van God en is bediend in de kerk vanaf de tijd van de apostelen. Zoals Hodge verklaart: De Vroege Kerk geeft blijvend en onafgebroken getuigenis van hun gewoonte hiervan vanaf de dagen van de apostelen. De Griekse en de Romeinse en alle takken van de lutherse en reformatorische kerken zijn het over dit fundamentele punt eens. De denominatie van de baptisten, die in deze zaak tegenover de hele christelijke wereld staat, is een heel moderne partij en dateert van de wederdopers in Duitsland, AD. 1637.” We geven nog een citaat weer uit hoofdstuk 4: “God heeft Zijn kerk in de dagen van Abraham opgericht en er kinderen in geplaatst. Zij moeten daar blijven tot Hij hen eruitzet. Hij heeft hen er nergens uitgezet. Zij zijn nog steeds lidmaten van Zijn kerk en hebben als zodanig recht op haar instellingen. Tot deze instellingen behoort ook de doop, die een gelijkwaardige plaats in de nieuwe bedeling inneemt als de besnijdenis in de oude en daarom op een gelijke wijze aan de kinderen gegeven dient te worden.” De bezwaren tegen de theologie van het baptisme worden besproken. Baptisten geven een onjuiste uitleg van de doop van huisgezinnen. We lezen op blz. 142 “De Bijbelse opvatting van verbondsgezinnen is diep verankerd in het Oude en Nieuwe Testament. Vandaar dat gelovigen met hun gezinnen gedoopt werden. Wij kunnen er volledig aan vasthouden dat individuen binnen de gezinnen gedoopt werden, niet noodzakelijkerwijs omdat zij geloofden, maar omdat zij gezinsleden van gelovigen waren.” Op blz. 306 gaat het over het opschrift boven het doopformulier ‘Formulier om de Heilige Doop aan de kleine kinderen der gelovigen te bedienen.’ ‘Gelovigen’ betekent: leden van de zichtbare kerk, die het geloof van de kerk belijden. Het betekent dus niet: wedergeborenen. Dan zouden immers alleen kinderen van wedergeboren ouders gedoopt kunnen worden. We lezen op de blz. 334 en 335 “Wij moeten derhalve deze uitdrukking ‘geliefden in de Heere Jezus Christus’ niet als een onderwerpelijke verklaring over de geestelijke staat van deze ouders zien, maar als een voorwerpelijke verklaring dat deze ouders belijdenis gedaan hebben en dat hun leven niet in tegenspraak is met hun belijdenis. De kerk drukt uit dat zij ware gelovigen dienen te zijn volgens hun eigen belijdenis.” —‘ Als het gaat in het dankgebed over de vergeving van de zonden dan betekent dit niet dat dit al onderwerpelijk werkelijkheid is. Blz. 344 “Het doopformulier wijst hier op de werkelijkheid van de voorwerpelijk geschonken genade. Deze genade moet onderwerpelijk toegepast worden.” Tenslotte geven wij weer wat we lezen op blz. 352 “Als wij onze kinderen vanaf hun jeugd leren dat de Heere recht op hen heeft, hun Zijn genade aanbiedt en wel dat zij Zijn kinderen zijn, zal de kinderdoop een prachtige Bijbelse aansporing zijn om de Heere te zoeken.”

De Heilige Doop

Eilandennieuws

In zijn verantwoording schrijft dominee Procee het volgende: dit boek is geschreven om in te gaan op vragen betreffende de Bijbelse grondslag en fundering voor de praktijk van de kinderdoop, zoals deze bediend wordt in de kerken van de Reformatie. Het doel is om uit de Schrift aan te tonen dat de kinderdoop in de kerk van lezus Christus een Bijbelse inzetting is. Het sacrament van de kinderdoop bevat rijke troost en roept op tot persoonlijk geloof en bekering. De kinderdoop wordt niet altijd goed begrepen. Vooral jonge mensen kunnen er vragen over hebben en in verwarring raken als de Bijbelse inzetting van de kinderdoop aangevochten wordt. Zelfs bij ouderen die bij de kinderdoop opgevoed zrjn en hun eigen'kinderen hebbe'n',, laten dopen, kunnen misverstanden bestaan en ztj kunnen zelfs twijfels he6o-én'oïei de geldighëi'd"' en waarde van dit sacrament. Mijn wens en bede is dat dit boek met Gods zegen een Bijbelse verantwoording mag zijn voor de praktijk, waarde en betekenis van de kinderdoopl

Dominee Joppe (HHK te Oud-Beijerland), schreef een voorwoord. Zlj hebben elkaar leren kennen door de doop van de kleinkinderen van ds. Procee in Woudenberg. Zonder tekort te doen aan de rest van zrjnvoorwoord, wil ik een korte passage weergeven, die essentieel is m.b.t. de doop: . . . 'de auteur zet helder uiteen dat de kinderdoop een Bijbels e tnzetting is, die de kerk vanaf de vroegste tijd bediend heeft en benadrukt dat het sacrament van de Heilige Doop geen teken en zegel is van iets in de gedoopte, maar van Gods genadige beloften in |ezus Christus. . .' Wat me opvalt is, dat dit boek de oeldioheid van de kinderdoon in het verbondskader waarbinnen de doop plaatsvindt, ook wordt behandeld de doop als sacrament en het onderscheid tussen de doop van |ohannes en de christelijke doop. In hoofdstuk 4-7 wordt gehandeld over de doop van gelovigen en hun kinderen in tegenstelling tot enkel geloofsdoop. De hoofdstukken 8-10 laten zien hoe God de beloften vervult die Hij in de doop geeft en hoe Hij het heil toepast in de harten van zondaren. Dit in tegenstelling tot onjuiste opvattingen van de leer van wedergeboorte door de doop, en de doop met de Heilige Geest. In de hoofdstukken l1-12 wordt leiding gegeven aan ouders met betrekking tot de opvoeding en het omgaan met het sterven van gedoopte kinderen. Het slothoofdstuk geeft een duidelijk uitleg van het klassieke formulier voor de kinderdoop zoals deze gebruikt wordt in reformatorische kerken. De bladzijden 355 tot en met 367 geven een uitvoerige opsomming van de geraadpleegde literatuur, zowel Nederlandse als Engelstalige werken. We moeten bedenken, dat dit een proefschrift is, dat eerder ïn het Engels is verschenen en op veler verzoek ook in het Nederlands is vertaald. Al zijn er in het verleden al heel wat boeken over de kinderdoop verschenen, meest beknopter en eenvoudiger (zij worden als geschenk vaak gegeven aan ouders bij de doop van hun kind (eren). Dit boek van ds. Procee is heel wat uitgebreider, maar biedt tegelijk ook veel meer als het gaat om de rijke betekenis van de kinderdoop. Ook wordt ingegaan op de verschillende wagen die er leven rondom de kinderdoop en andere facetten van de doop. De auteur heeft geput, allereerit uit de Schrift, maar ook uit de belijdenisgeschriften van de reformatoren en nadere reformatoren. Tegelijk heeft hij gebruik gemaakt van werken over dit thema uit de Engelstalige wereld. Dit maakt het toch wel tot een bijzonder gedocumenteerd werk over deze problematiek Een werk van dit formaat over dit onderwerp ben ik nog niet tegengekomen. Dit boek moet eigenlijk in ieder gezin aanwezig zijn.Hier wordt op een Schriftuurlijke wijze uiteengezet wat de doop inhoudt, betekent en verzegelt. Het is ook uifvoeriq en qeeft voor zover het gaat moeilijke zaken niet uit de weg. In het hoofdstuk Besluit laat de schrijver B.B. Warfield aan het woord (The polemics of infant buptism) als hij antwoord geeft op de vraag: moeten wij de overtuiging dat de kleine kinderen gedoopt moeten worden opzij zetten: 'Duizendmaal neen. Zolang het waar blijft dat Paulus de kerk van de levende God als één voorstelt, vanaf Abraham tot heden op één verbond gegrond ( dat de wet niet opzij kon zéttên)t, zo lang blijft het waar dat de belofte voor ons en onzekinderen is en dat de zíchtbare kerk uit gelovigen en hun kinderen bestaat. Allen hebben recht op alle instellingen van de zichtbare kerk, elk op de vastgestelde tijd. Kort samengevat luidt het Bijbelse standpunt dat God in de dagen van Abraham Zijn kerk gesticht heeft en daar kinderen in geplaatst heeft. Zij moeten daarin blijven, tot Hij hen eruit zet. Hij heeft hen op geen enkele manier eruit gezet. Dan zijn zrj nog steeds leden van Zijn kerk en hebben als zodamg recht op haar inzettingen. Tot deze Lnzettingen behoort de doop, die in het Nieuwe Testament dezelfde plaats inneemt als de besnijdenis in het Oude en daar behoren kinderen ook deel aan te hebbenl Neem, lees, onderzoek, overweeg en volg een Schriftuurlijke lijn ook als het gaat over de Heilige Doop. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Nog voor geen 20 euro en u hebt een behoorliik volledige uitgave.

De Heilige Doop

De Wekker | maart 2018

Het is goed dat er eenvoudige boeken zijn waarin de waarde van de Heilige Doop in beknopte termen wordt uitgelegd. Het is evenzeer nodig dat er boeken zijn waarin deze waarde uitvoerig wordt beschreven, en waarin wordt ingegaan op tegengestelde meningen en vragen. Want vragen en verwarring zijn er zowel over de grondslag, de rijkdom als de praktijk van de Doop. Deze doorgaans goed leesbare bewerking van een Engelstalige dissertatie, bevat een breed spectrum van onderwerpen.

Allereerst beschrijft Procee de Bijbelse grondslag, zowel vanuit het genadeverbond als vanuit de Bijbelse voorbeelden van de dooppraktijk. In kort betrekt hij daarbij de gegevens uit de oude kerkgeschiedenis. Uitvoerig gaat hij in op de bezwaren uit baptistische hoek. Het middendeel is gewijd aan de vragen die te maken hebben met de toe-eigening van het heil. Hoe verhoudt de doopbelofte zich tot de uitdeling van Gods genade door de Heilige Geest? Direct daarop volgt een hoofdstuk gewijd aan de taak van de ouders. Daarmee slaat de schrijver een brug naar de praktijk van de kinderdoop. Verspreid in het boek komen verschillende praktische en pastorale aspecten aan de orde. Over besprenkeling of onderdompeling, over de doop van geadopteerde kinderen en de zaligheid van vroeggestorven kinderen. Ook over de omgang met gemeenteleden die zich hebben laten overdopen. Het boek besluit met een uitleg van het Doopformulier. De breedte van de besproken onder werpen en de niet altijd even overzichtelijke hoofdstukindeling (sommige onderwerpen komen verspreid in het boek voor) maken een onderwerpen register eigenlijk onmisbaar. Sommige paragrafen maken de indruk van een samenvatting van het origineel. Dat geldt vooral waar de auteur in discussie is met andere theologen. Dat neemt niet weg dat opvoeders en kerkenraden hier veel van waarde zullen vinden, en zelfs nog met de uitvoerige literatuurlijst hun voordeel kunnen doen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten